Log in

ESMA: Προειδοποιεί τους επενδυτές για τις μη πιστοποιημένες εταιρίες στο Forex

Τη προσοχή των επενδυτών εφιστά η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος.

Γράφει ο: 

Το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει και στη χώρα μας τα κρούσματα εταιριών που δεν είναι πιστοποιημένες και προχωρούν σε αγοραπωλησίες συναλλάγματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συστάσεις που θα διαβάσετε στη συνέχεια έχουν δημοσιοποιηθεί πριν από 9 χρόνια και παραμένουν επίκαιρες πάντα και σε κάθε χρηματιστηριακή κατάσταση που βρίσκονται οι αγορές συναλλάγματος.

Όπως αναφέρει η ESMA προς τους επενδυτές εφόσον πρέπει να αγοράσουν ή να πωλήσουν συνάλλαγμα θα πρέπει κατ αρχάς να προετοιμαστούν κατάλληλα και να ελέγξουν εταιρεία διαθέτει άδεια

Επίσης στα βασικά μηνύματα που τονίζει η ESMA προς τους επενδυτές είναι τα εξής:

  • Μη χρησιμοποιείτε χρήματα που δεν σας περισσεύουν διότι μπορεί να χάσετε περισσότερα από αυτά που επενδύσατε
  • Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες από τις προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να είναι παραπλανητικές Ενημερωθείτε για τους σχετικούς κινδύνους

Γιατί η ESMA δημοσιεύει αυτή την προειδοποίηση;

Όπως υπογραμμίζει η ίδια «Έχουμε παρατηρήσει ότι σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί ο αριθμός των μη αδειοδοτημένων εταιριών που προσφέρουν συναλλαγές ή πλατφόρμες διαπραγμάτευσης παραγώγων συναλλάγματος στην αγορά συναλλάγματος (π.χ. «συμβάσεις επί διαφοράς» [CFD], «προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος» και «κυλιόμενες συμβάσεις συναλλάγματος»). Ως εκ τούτου, συνιστούμε στους επενδυτές να μην συνεργάζονται με μη αδειοδοτημένες εταιρείες που προσφέρουν επενδύσεις σε συνάλλαγμα>.

Επίσης η ESMA προειδοποεί τους μικροεπενδυτές σχετικά με τους βασικούς κινδύνους που περιβάλλουν τις αγοραπωλησίες συναλλάγματος.

Τι είναι οι επενδύσεις σε συνάλλαγμα ή αγοραπωλησίες συναλλάγματος;

Η αγορά συναλλάγματος (επίσης «αγορά forex», «αγορά FX» ή «νομισματική αγορά») είναι μια διεθνής χρηματοπιστωτική αγορά στην οποία πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες των νομισμάτων όλου του κόσμου. Πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο χωρίς σταθερή υλική βάση 2 («αποκεντρωμένο»). Η αγορά συναλλάγματος είναι μια εξωχρηματιστηριακή αγορά όπου χρηματιστές και χρηματομεσίτες (διαμεσολαβητές) διαπραγματεύονται απευθείας μεταξύ τους τα πωλούμενα προϊόντα. Οι συμμετέχοντες σε μια αγορά συναλλάγματος (για παράδειγμα τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, χρηματιστές που εξυπηρετούν μικροεπενδυτές στις αγορές συναλλάγματος και εσείς, οι μικροεπενδυτές) αγοράζουν, πωλούν και διαπραγματεύονται συνάλλαγμα.

Όπως σημειώνει η ESMA προς τους μικροεπενδυτές «μπορείτε εύκολα να εισέλθετε στην αγορά χρησιμοποιώντας τις διάφορες ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που διατίθενται από τους χρηματιστές συναλλάγματος, αρκεί να διαθέτετε έστω και ένα μικρό χρηματικό ποσό και πρόσβαση σε υπολογιστή και στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τις επενδύσεις σε σύνθετα προϊόντα ή προϊόντα που παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα, οι επενδύσεις στην αγορά συναλλάγματος δεν ενδείκνυνται για άπειρους επενδυτές ή επενδυτές απρόθυμους να αναλάβουν κινδύνους.

Αναφορά της ESMA στους μικροεπενδυτές

Αν είστε μικροεπενδυτής και προτίθεστε να επενδύσετε σε αυτή την αγορά, θα πρέπει να την κατανοήσετε πλήρως και να είστε ενήμερος για τους βασικούς κινδύνους που περιβάλλουν τις αγοραπωλησίες συναλλάγματος, ώστε η απόφαση που θα λάβετε σχετικά με ορισμένη επένδυση να γίνει μετά γνώσεως των πραγμάτων. . Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία χρηματοοικονομικό σύμβουλο που εμπιστεύεστε και δεν δραστηριοποιείται παράλληλα ως χρηματιστής της αγοράς συναλλάγματος.

Γιατί οι επενδυτές πρέπει να αποφεύγουν τις συναλλαγές με μη αδειοδοτημένες και μη εποπτευόμενες εταιρείες;

Πολλές εταιρείες και χρηματιστές συναλλάγματος προσφέρουν νόμιμες συναλλαγματικές υπηρεσίες και προϊόντα. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες δεν εποπτεύονται και δεν διαθέτουν άδεια παροχής αυτών των υπηρεσιών και των προϊόντων (π.χ. πλατφόρμες διαπραγμάτευσης). Όταν αναζητείτε χρηματιστές για αγοραπωλησίες συναλλάγματος μέσω διαδικτύου, ή όταν εταιρείες ή πρόσωπα που προσφέρουν αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες έρχονται σε επαφή μαζί σας, ίσως να διαπιστώσετε ότι ορισμένες φορές δεν διευκρινίζουν εάν εποπτεύονται, ή ισχυρίζονται ψευδώς ότι είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα, ότι διαθέτουν άδεια, ή ότι εποπτεύονται. Ορισμένοι φτάνουν στο σημείο να ισχυριστούν ψευδώς ότι είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα της ESMA, ή ότι έχουν αδειοδοτηθεί ή εποπτεύονται από αυτήν. Ωστόσο, η ESMA δεν χορηγεί άδειες ούτε εποπτεύει χρηματιστές ή άλλου τύπου επενδυτικές εταιρείες. Αυτή η αρμοδιότητα ανήκει στις ρυθμιστικές αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της ESMS καλούνται οι επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί έναντι τυχόν μη εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων: προτού αναλάβετε οποιαδήποτε δέσμευση, επικοινωνήστε με τη ρυθμιστική αρχή της χώρας σας και ελέγξτε αν ο χρηματιστής είναι εγγεγραμμένος ή καταχωρισμένος στα οικεία μητρώα, καθώς και αν διαθέτει άδεια για την παροχή αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών. Πολλές ρυθμιστικές αρχές τηρούν κατάλογο των εταιρειών (ή/και δικτυακών τόπων) που προσφέρουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων σε συνάλλαγμα και δεν διαθέτουν άδεια για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εάν μια εταιρεία δεν είναι αδειοδοτημένη (ή εποπτευόμενη), δεν είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς τους κανόνες προστασίας των επενδυτών, π.χ. την υποχρέωση διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, τη σαφή πληροφόρηση, την αποκάλυψη κινδύνων, την προσφορότητα και τον χειρισμό καταγγελιών. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα, δεν θα 3 έχετε πρόσβαση σε διαδικασίες καταγγελίας (οικονομικός διαμεσολαβητής) ή προγράμματα αποζημίωσης.

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που περιβάλλουν τις αγοραπωλησίες συναλλάγματος από μικροεπενδυτές;

Πολυπλοκότητα. ∆εν είναι όλες οι αγοραπωλησίες συναλλάγματος απλές. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν δεν κατανοείτε τον σύνθετο χαρακτήρα ορισμένων συναλλαγών που αφορούν παράγωγα συναλλάγματος. Πριν αποφασίσετε κάποια αγοραπωλησία σκεφτείτε προσεκτικά τους στόχους της επένδυσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που διαθέτετε και την προθυμία σας να αναλάβετε κινδύνους. Μεταβλητότητα Οι τιμές συναλλάγματος παρουσιάζουν διακυμάνσεις οι οποίες εξαρτώνται από αρκετούς παράγοντες, όπως είναι η πολιτική κατάσταση, τα επιτόκια, η νομισματική πολιτική και ο πληθωρισμός. Οι διακυμάνσεις αυτές δεν είναι προβλέψιμες και η αγορά ενδέχεται ξαφνικά να κινηθεί σε κατεύθυνση αντίθετη προς τα συμφέροντά σας. Σε αυτή την περίπτωση θα επηρεαστεί η τιμή της συναλλαγματικής σύμβασης και τα συναφή πιθανά κέρδη και ζημίες. Μόχλευση.

Για να προβείτε σε οιαδήποτε αγοραπωλησία, πρέπει να καταθέσετε στον χρηματιστή σας ένα χρηματικό ποσό (που ονομάζεται επίσης «περιθώριο» ή «λογαριασμός περιθωρίου» ή «εγγύηση»). Ακόμα και ένα μικρό χρηματικό ποσό μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα μεγάλου όγκου αγοραπωλησιών νομισμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένα συναλλαγματικά προϊόντα παρουσιάζουν υψηλή «μόχλευση». 16. Όσο μικρότερο είναι το ποσό της κατάθεσης σε σχέση με την υποκείμενη αξία της σύμβασης τόσο μεγαλύτερη είναι η μόχλευση. Επίσης, όσο μεγαλύτερη είναι η μόχλευση τόσο πιθανότερο είναι να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας εάν οι τιμές συναλλάγματος κινηθούν σε κατεύθυνση που δεν αναμένατε.

Ρωτήστε το χρηματιστή σας πριν προβείτε σε μοχλευμένες επενδύσεις.

Η ESMA καλεί τους επενδυτές πριν αποφασίσουν να προβούν σε μοχλευμένες επενδύσεις, ρωτήστε τον χρηματιστή της αγοράς συναλλάγματος τι θα συμβεί εάν η επένδυσή σας αποβεί επιζήμια. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε ότι η μόχλευση μπορεί όχι μόνο να αυξήσει τις αποδόσεις της επένδυσής σας αλλά και να στραφεί εναντίον σας, μεγιστοποιώντας τις ζημίες σας. Υπάρχει κίνδυνος να χάσετε μέρος της αρχικής σας κατάθεσης, όλη την αρχική σας κατάθεση ή ακόμα και ποσό μεγαλύτερο από την αρχική σας κατάθεση. Εάν προκύψει ζημία, ο χρηματιστής της αγοράς συναλλάγματος δύναται να ρευστοποιήσει την επένδυση με αποτέλεσμα την απώλεια του περιθωρίου μόχλευσης που έχετε καταθέσει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος της επένδυσης αυξάνεται σημαντικά για τον επενδυτή.

Παράδειγμα μόχλευσης στις επενδύσεις

Για παράδειγμα, εάν επενδύσετε 100 ευρώ με μόχλευση 200, σε περίπτωση που η αξία της επένδυσής σας παρουσιάσει απώλειες 10% θα οφείλετε 2000 ευρώ (10% του 100 Χ 200). Επιπλέον, μπορεί να υποχρεωθείτε να καταβάλετε προμήθεια συναλλαγών ή/και χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις. 4 20. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μερίδα μικροεπενδυτών υφίσταται σημαντικές ζημίες σε αυτή την αγορά. ∆εν πρέπει να επενδύετε χρήματα που δεν σας περισσεύουν.

Τέλος, ορισμένοι χρηματιστές της αγοράς συναλλάγματος χρησιμοποιούν προσφορές προώθησης, όπως π.χ. «10% επιστροφή χρημάτων έως 500 ευρώ εάν ανοίξετε λογαριασμό τον Φεβρουάριο: Κάντε αίτηση τώρα».

Η ESMA συστήνει στους επενδυτές να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν σας «χαρίζουν» χρήματα. Μην ξεχνάτε ότι όλες οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές ενέχουν ένα ποσοστό κινδύνου τονίζει στην ανάλυσή της και προσθέτει : Τίποτα δεν είναι «εγγυημένο» και υπάρχει πάντα πιθανότητα να χάσετε όλα σας τα χρήματα. Αν δεν κατανοείτε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας των αγοραπωλησιών συναλλάγματος, μην αποφασίσετε να επενδύσετε.

Αγοραπωλησίες μέσω διαδικτύου

Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρμες για την αγοραπωλησία συναλλάγματος, πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση λογισμικού που συνάπτει αυτόματα συναλλαγματικές πράξεις. Ενδέχεται να χάσετε τον έλεγχο των συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν. Επίσης, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σας ζητούν να παράσχετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας προκειμένου να προβείτε σε αγοραπωλησία συναλλάγματος. Μπορεί να υπάρξει απευθείας χρέωση του λογαριασμού σας χωρίς την έγκρισή σας και θα είναι πολύ δύσκολο να σας επιστραφούν τα χρήματα.