Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 43
Log in

Newsphone: Στις 24 Ιουνίου η τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Newsphone HELLAS S.A. καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24.06.2016, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λεωφόρου Θησέως με αριθμό 280, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:


Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2015.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2015, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2015.

Θέμα 4ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2016 (01/01/2016- 31/12/2016) και ορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2015, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2016.

Θέμα 6ο : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Θέμα 7ο : Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Θέμα 8ο : Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Θέμα 9ο : Προέγκριση σύναψης συμβάσεων συνεργασίας σύμφωνα με τo άρθρο 23Α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Θέμα 10ο : Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 19 του καταστατικού προκειμένου να ενσωματωθεί η δυνατότητα νομικού προσώπου να φέρει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Θέμα 11ο : Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Gotrip ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Gotrip.com» (πρώην «ΤΡΑΒΕΛ 80 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») με αριθμό ΓΕΜΗ: 122226201000.

Θέμα 12ο : Διάφορα θέματα & Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παραπάνω θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε A' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 08.07.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο και σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22.07.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.