Log in

“Nein” από Γερμανό μέτοχο της MIG στην πώληση του Υγεία

Δέκα ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση της MIG, ο Γερμανός μέτοχος, Γιόχαν Μίλερ, άνοιξε τα χαρτιά του, ζητώντας να «παγώσει» η διαδικασία πώλησης του θεραπευτηρίου Υγεία στην Hellenic Healthcare και να εξετασθεί η πώληση άλλων θυγατρικών, που έχουν αρνητική συμβολή στα αποτελέσματα του ομίλου.

Γράφει ο: 

Υπενθυμίζεται ότι ο Μίλερ, από κοινού με την Deutsche Bank, συγκρότησαν μπλοκ μετόχων με ποσοστό συμμετοχής άνω του 5%, για να ζητήσουν την αναβολή της τακτικής γενικής συνέλευσης, που έχει στην ατζέντα της και την έγκριση για τη διάθεση συμμετοχών του ομίλου. Πίσω από το Γερμανό επενδυτή, σύμφωνα με φήμες της αγοράς που δεν έχουν διαψευσθεί, βρίσκεται Έλληνας επιχειρηματίας.

Όπως προκύπτει από το σχέδιο απόφασης που έχει υποβάλει προς έγκριση ο Μίλερ από τη γενική συνέλευση και το οποίο δεν αναμένεται να εγκριθεί, αφού η Τράπεζα Πειραιώς έχει συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό στα δικαιώματα ψήφου, ο Γερμανός επενδυτής θεωρεί ότι το Υγεία είναι από τις πιο κερδοφόρες συμμετοχές της MIG και δεν πρέπει να πουληθεί, αλλά θα πρέπει να εξετασθεί η πώληση άλλων συμμετοχών με κακή οικονομική απόδοση.

Επιπλέον, όμως, αφήνει αιχμές και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να έχει διενεργηθεί διαγωνισμός, ενώ τονίζει ότι η εταιρεία συμμετοχών του Γ. Αποστολόπουλου θα μπορούσε να είχε προσφέρει, αν της είχε δοθεί η δυνατότητα, υψηλότερο τίμημα.

Το σχέδιο απόφασης

Αναλυτικά, το σχέδιο απόφασης που προτείνεται από τους δύο μετόχους μειοψηφίας έχει ως εξής:

«Με δεδομένο ότι:

α) στις 24.11.2017 η διοίκηση της Εταιρείας δήλωνε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εταιρείας με την επωνυμία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» (εφεξής ΥΓΕΙΑ) και στη δυνατότητά της να αποτελεί σήμερα και στο μέλλον κυρίαρχο πυλώνα στο χώρο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα

β) στις 30.4.2018 η διοίκηση της Εταιρείας δήλωνε ότι ο όμιλος (ΥΓΕΙΑ) αφενός μεν παρουσίασε σημαντική βελτίωση των λειτουργικών του αποτελεσμάτων και των καθαρών κερδών έναντι του 2016, αφετέρου δε επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη θετική του ανάπτυξη διατηρώντας έτσι την ηγετική του θέση στον τομέα της ιδιωτικής υγείας στη χώρα μας

γ) το ΥΓΕΙΑ αποτελεί το σημαντικότερο και πλέον δυναμικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο και πολλά υποσχόμενο κλάδο της οικονομίας

δ) αποτελεί γενικά αποδεκτό κανόνα της οικονομικής επιστήμης ότι, προκειμένου μια εταιρεία να βελτιώσει τη θέση και τα οικονομικά της αποτελέσματα, θα πρέπει πρώτιστα να εξουδετερώσει τις εγγενείς αδυναμίες της και όχι να προβεί σε εκποίηση των ασημικών της, όπως είναι εν προκειμένω το ΥΓΕΙΑ. Άλλωστε, το όποιο τίμημα από την εκποίηση του ΥΓΕΙΑ ουδόλως πρόκειται να συμβάλλει στη βελτίωση των προοπτικών της Εταιρείας και την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος μιας και θα στερήσει την Εταιρεία από το πλέον σημαντικό και δυναμικό περιουσιακό της στοιχείο

ε) η εκποίηση του ΥΓΕΙΑ δεν βασίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ούτε έχει προηγηθεί μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την εκποίησή του ούτε σχετικά με τον τρόπο που θα διατεθούν τα έσοδα από την πώλησή του, ιδίως σε σχέση με την εκποίηση άλλων θυγατρικών της Εταιρείας, των οποίων τα οικονομικά αποτελέσματα είναι αρνητικά και συνεχώς επιδεινούμενα και των οποίων η εκποίηση θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα της Εταιρείας,

προτείνεται όπως ληφθεί απόφαση

περί μη έγκρισης του συνόλου, πράξεων, συμβάσεων και ενεργειών για τη μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής της Εταιρείας στο ΥΓΕΙΑ στην Hellenic Healthcare SARL. Εξάλλου, το προτεινόμενο τίμημα διάθεσης της συμμετοχής στο ΥΓΕΙΑ με βάση τις απευθείας διαπραγματεύσεις της Εταιρείας με την Hellenic Healthcare SARL, ήτοι χωρίς να έχει προηγηθεί ως έδει διαγωνιστική διαδικασία, υπολείπεται κατά πολύ της πραγματικής αξίας του ΥΓΕΙΑ, ως αυτή μεταξύ άλλων, αποτυπώνεται και στην πρόσφατη βελτιωμένη πρόταση της εταιρείας συμμετοχών Γ. Αποστολόπουλος Α.Ε. (ήτοι πλέον του 1 ευρώ ανά μετοχή)».