Log in

Ο χρηματιστής που άφησε «φέσι» 1,37 εκατ. στην εταιρεία του!

Με ένα βαρύ πρόστιμο 200.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στον Γιώργο Κολοκοτρώνη και 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Φίλιππα γράφεται ο επίλογος της θλιβερής ιστορίας της χρηματιστηριακής εταιρείας, Guardian Trust, στην οποία ο κ. Κολοκοτρώνης, ως βασικός μέτοχος, έχει αφήσει «φέσι» 1,37 εκατ. ευρώ.

Γράφει ο: 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι δύο άνδρες, ως πρόσωπα που πραγματικά διηύθυναν τις δραστηριότητες της Guardian Trust, με τις ιδιότητες, αντίστοιχα, του αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, «δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των κεφαλαίων των πελατών της εταιρείας, με αποτέλεσμα η εταιρία να προβεί σε χρήση κεφαλαίων πελατών της, γεγονός που αποτέλεσε τον κύριο λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της».

Ο έλεγχος της Επ. Κεφαλαιαγοράς στην Guardian Trust άρχισε τον Δεκέμβριο του 2017 και πολύ γρήγορα, στις 16 Ιανουαρίου του 2018, λήφθηκε η απόφαση να τεθεί η εταιρεία σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν είναι τυχαίο ότι επέβαλε στον 41χρονο, Γιώργο Κολοκοτρώνη διπλάσιο πρόστιμο από αυτό που επιβλήθηκε στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που υπογράφει ο ορκωτός ελεγκτής και εκκαθαριστής της εταιρείας, Σεραφείμ Μακρής, οι οποίες συντάχθηκαν με ημερομηνία 16/1/2018, ο Γ. Κολοκοτρώνης χρησιμοποιούσε την εταιρεία σαν προσωπικό... μαγαζάκι για τις χρηματιστηριακές του συναλλαγές και φέρει την ευθύνη για το άνοιγμα μεγάλης «τρύπας» στα βιβλία της.

«Οι απαιτήσεις από τον βασικό μέτοχο Γ. Κολοκοτρώνη αφορούν σε χρεωστικό υπόλοιπο πελάτη ύψους €622.260 και ποσό €750.222 από την αναδοχή χρέους πελατών βάση συμβολαιογραφικής πράξης αναδοχής», σημειώνεται χαρακτηριστικά στις οικονομικές καταστάσεις.

Επιπλέον, όπως σημειώνει ο εκκαθαριστής, οι «οι απαιτήσεις από προκαταβολές σε μέλη της προηγούμενης διοίκησης ποσού 111.177€ και οι απαιτήσεις από χρεώστες διάφορους σε διακανονισμό ποσού € 138.394 αφορούν σε υπόλοιπα που είχαν ενταχθεί σε διακανονισμούς πληρωμής σε δόσεις και σε προκαταβολές και παραμένουν ανείσπρακτα στις 31.12.2017».

Ποια ποσά από αυτά μπορούν να εισπραχθούν; Ο εκκαθαριστής αναφέρει ότι «θα διενεργηθούν προσπάθειες διεκδίκησης των ποσών των απαιτήσεων από τους χρεώστες». Προσθέτει, όμως, ότι «έναντι του κινδύνου μη είσπραξης μεγάλου μέρους των απαιτήσεων αυτών σχηματίστηκε πρόβλεψη απομείωσής τους ύψους €270.000 με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης 2017».

Οι απαιτήσεις της εταιρείας από τους πελάτες της ανέρχονταν σε 992.080 ευρώ, αλλά ο εκκαθαριστής δεν περιμένει ότι θα εισπραχθεί παρά ένα μικρό μέρος τους και σχηματίζει ογκώδη πρόβλεψη απομείωσης, ύψους 900.000 ευρώ, σημειώνοντας ότι οι «απαιτήσεις από πελάτες βρίσκονται στο σύνολό τους σε καθυστέρηση. Κατά την διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας θα διενεργηθούν προσπάθειες διεκδίκησης των ποσών αυτών από τους πελάτες».

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας σε πελάτες ανέρχονταν στο ποσό των 2,138 εκατ. ευρώ. Όμως, εδώ εμφανίζεται μια «τρύπα», καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα είναι αρκετά μικρότερα από τις υποχρεώσεις: όπως αναφέρει ο εκκαθαριστής, «στις 16.1.2018 το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων των πελατών, όπως παρουσιάστηκε υπολείπεται των υποχρεώσεων σε πελάτες κατά ποσό €1.680.658».

Οι συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας, που ιδρύθηκε το 1998, ξεπερνούσαν 6,6 εκατ. ευρώ και η αρνητική καθαρή θέση της στις 16 Ιανουαρίου ήταν 555.000 ευρώ.

Άργησε ο έλεγχος...

Από την υπόθεση αυτή, εξάλλου, μένει μια πικρή γεύση για την αδυναμία των αρχών να εντοπίσουν έγκαιρα τα σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση μιας χρηματιστηριακής, που δεν έκαναν ξαφνικά την εμφάνισή τους το 2017.

Στις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή για τον ισολογισμό του 2015 σημειωνόταν ότι υπήρχαν μεγάλα ποσά απαιτήσεων από πελάτες που βρίσκονταν σε καθυστέρηση (472.000 ευρώ), για τα οποία η εταιρεία όφειλε να έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη, αλλά δεν το είχε κάνει, αποφεύγοντας να επηρεασθούν τα οικονομικά αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια.

Αν μη τι άλλο, η ανάγνωση τέτοιων παρατηρήσεων από ορκωτό ελεγκτή σε ισολογισμό χρηματιστηριακής θα έπρεπε να προκαλέσει από τότε μια αντίδραση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς οι μεγάλες ανεξόφλητες απαιτήσεις πελατών είναι πάντα μια «κόκκινη σημαία» κινδύνου για τις χρηματιστηριακές εταιρείες, που λογικά πρέπει να κινητοποιεί τις αρχές για ελέγχους. Ως είθισται να συμβαίνει, όμως, ο έλεγχος έγινε με μεγάλη καθυστέρηση...