Log in

ΕΛ.ΠΕ. Αυξημένες πωλήσεις και ικανοποιητική κερδοφορία στο τρίμηνο

Στα 123 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συγκρίσιμα EBITDA του ομίλου «Ελληνικά Πετρέλαια», στο πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος «κατέγραψε άλλο ένα τρίμηνο με θετικές επιδόσεις», αν και σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, «η κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά, αφ’ ενός από τη σημαντική μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, που ήταν απόρροια τόσο των ιδιαίτερα χαμηλών διεθνών περιθωρίων βενζίνης και νάφθας, όσο και της μειωμένης προσφοράς αργού στην περιοχή κι αφ’ ετέρου από τη μείωση της παραγωγής σε 3,6 εκατ. τόνους (-9%), λόγω επισκευών και τακτικής συντήρησης των διυλιστηρίων.

Η διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ. σημειώνει ότι η ευελιξία των διυλιστηρίων του ομίλου στην κατεργασία πολλών τύπων αργού, επέτρεψε τη διατήρηση σημαντικής υπεραπόδοσης, σε σχέση με τα διεθνή περιθώρια και σε συνδυασμό με το ισχυρότερο δολάριο αντιστάθμισαν εν μέρει την υποχώρηση των περιθωρίων και της παραγωγής.

Θετική ήταν η επίπτωση στα αποτελέσματα από τη συνεχιζόμενη περαιτέρω μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, κατά 16%, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, καθώς επίσης και των δραστηριοτήτων Εμπορίας και Πετροχημικών, που σημείωσαν επιδόσεις αντίστοιχες του 2018, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στη συνολική λειτουργική κερδοφορία σε 37%.

Έτσι, τα δημοσιευμένα καθαρά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα ΔΠΧA, ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ, παρά την αυξημένη συνεισφορά κατά 30% των μη πλήρως ενοποιούμενων δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑ και της ELPEDISON, ενώ επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα ενσωματώνουν για πρώτη φορά τις επιπτώσεις του νέου προτύπου ΔΠΧA 16, που αφορά τις μισθώσεις πρατηρίων και λοιπού εξοπλισμού.

Υποχώρησαν τα περιθώρια διύλισης
Στο πρώτο τρίμηνο της χρήσης, οι διεθνείς τιμές αργού κινήθηκαν ανοδικά από τα 50 δολ./bbl, που καταγράφηκαν στο τέλος του 2018, προσεγγίζοντας τα 70 δολ./bbl, κυρίως λόγω παγκόσμιων γεωπολιτικών εξελίξεων και της μείωσης προσφοράς από χώρες μέλη του ΟΠΕΚ.

Ιδιαίτερη επίπτωση είχε η μειωμένη προσφορά αργών υψηλού θείου στην περιοχή της Μεσογείου, με αποτέλεσμα να καταγράφουν υψηλότερες τιμές από το Brent για πρώτη φορά από το 2013. Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαμηλά περιθώρια ελαφρών κλασμάτων, οδήγησαν τα περιθώρια σύνθετων διυλιστηρίων Μεσογείου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών. Συγκεκριμένα τα περιθώρια τύπου FCC στη Μεσόγειο κατέγραψαν πτώση 29% και διαμορφώθηκαν στα 3,4 δολ./bbl, με τα αντίστοιχα περιθώρια Hydrocracking στα 3,7 δολ./bbl (-31%).

Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου διατηρήθηκε στα 1,14 ευρώ κατά μέσο όρο, αμετάβλητη σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2018, με το δολάριο να εμφανίζεται σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (1,23).

Αύξηση ζήτησης στην εσωτερική αγορά
Την ίδια περίοδο, η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων ανήλθε στα 1,8 εκατ. τόνους (+5%), λόγω σημαντικής αύξησης στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης (+21%), που οφείλεται στις καιρικές συνθήκες, ενώ η ζήτηση καυσίμων κίνησης σημείωσε μικρή υποχώρηση.

Η ζήτηση αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων κατέγραψε νέα αύξηση 15% και διαμορφώθηκε στους 831 χιλ. τόνους, κυρίως λόγω αυξημένης κατανάλωσης από πελάτες διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας.

Περαιτέρω βελτίωση ισολογισμού
Η αποκλιμάκωση των χρηματοοικονομικών εξόδων των ΕΛ.ΠΕ. συνεχίστηκε για ένα ακόμη τρίμηνο, τάση που θα συνεχιστεί, ως αποτέλεσμα πρόσφατης επαναδιαπραγμάτευσης όρων υφιστάμενων τραπεζικών δανείων, αλλά και της αποπληρωμής του ευρωομολόγου ύψους 325 εκατ. ευρώ, που λήγει στις 4 Ιουλίου 2019 με χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

Ο καθαρός δανεισμός διατηρήθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ, σε αντίστοιχα επίπεδα με το κλείσιμο του έτους και ο συντελεστής μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 38%, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση, σε σχέση με πέρυσι. Συνολικά, ο ισολογισμός του Ομίλου παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός.

Η εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 16 έχει επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των λειτουργικών μισθώσεων του ομίλου, με αύξηση του EBITDA κατά περίπου 9 εκατ. ευρώ, στο πρώτο τρίμηνο του έτους, κυρίως στη Λιανική Εμπορία, ενώ οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (κυρίως μισθώσεις πρατηρίων) έχουν αυξηθεί κατά περίπου 175 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές εξελίξεις
Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, στις 9 Απριλίου 2019 υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης για το Block 10 (Κυπαρισσιακός Κόλπος – ΕΛ.ΠΕ. 100%) και το Block Ιόνιο (REPSOL 50%, ΕΛ.ΠΕ. 50%), ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο συνεχίστηκαν οι προγραμματισμένες περιβαλλοντικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες σε άλλες παραχωρήσεις στη Δυτική Ελλάδα.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2019 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν ως εξής:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ
­ Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα 80 εκατ. ευρώ (-29%), κυρίως λόγω της σημαντικής υποχώρησης των διεθνών περιθωρίων.
­ Η απόδοση λευκών προϊόντων διατηρήθηκε στα επίπεδα του 85%, παρά την αρνητική επίπτωση του προγράμματος συντήρησης στη λειτουργία.
­ Οι εξαγωγές επηρεάστηκαν από τη μειωμένη παραγωγή, διαμορφώνοντας τις συνολικές πωλήσεις του τρίμηνου στα 3,6 εκατ. ΜΤ (-13%), παρά την αύξηση πωλήσεων αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων κατά 16%.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
­ Η αύξηση πωλήσεων αντιστάθμισε εν μέρει τη μείωση των διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου, με τα Συγκρίσιμα EBITDA του Α’ Τριμήνου να διαμορφώνονται στα 25 εκατ. ευρώ (-4%).

ΕΜΠΟΡΙΑ
­ Τα EBITDA της Εμπορίας για το Α’ Τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ (+46%), μετά από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, ενώ η συγκρίσιμη κερδοφορία παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.
­ Στην Εγχώρια Εμπορία, οι όγκοι πωλήσεων σημείωσαν αύξηση 5%, λόγω αυξημένης ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης, με τα EBITDA Α’ τριμήνου να διαμορφώνονται στα 9 εκατ. ευρώ.
­ Στη Διεθνή Εμπορία σημειώθηκε αύξηση όγκων πωλήσεων κατά 8%, με τα EBITDA στα 11 εκατ. ευρώ (+4%), ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της νέας εγκατάστασης καυσίμων στην Κύπρο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
­ Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του ομίλου, ανήλθε στα 17 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, καθώς υπήρξε μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής και τον τρόπο ενοποίησης των ΕΠΑ και ΕΔΑ, ενώ τα αποτελέσματα του ΔΕΣΦΑ δε περιλαμβάνονται πλέον μετά την πώληση.
­ Η επαναφορά του μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας για τις μονάδες φυσικού αερίου, καθώς και η αύξηση παραγωγής, οδήγησαν το EBITDA Τριμήνου της Elpedison στα 11 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με πέρυσι.