Log in

Kαταπέλτης η PwC για τη FFG: «Σκανδαλώδης διαχείριση - Αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας»

Διάτρητος είναι ο ισολογισμός της FFG σύμφωνα με την PwC που παρέδωσε το πόρισμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Γράφει ο: 

Η ελεγκτική εταιρία διαπιστώνει δάνεια που δεν πιστοποιούνται, συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που δεν έχουν επαλήθευση, ταμειακά διαθέσιμα που δεν επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, συμβάσεις με τρίτους για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, καταγράφουν οι αναλυτικές παρατηρήσεις του oίκου. Η PwC σημειώνει πως «δεν κατέστη εφικτό να επιβεβαιώσουμε την πληρότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και την ορθή απεικόνιση αυτών στις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις».

Στο πλαίσιο αυτό και ενώ πραγματικές εγγραφές δεν υπάρχουν, o ελεγκτικός οίκος διαπιστώνει ωστόσο σειρά «μυστηρίων», που αν και δεν έχουν πραγματική λύση, εντούτοις αποτυπώνουν όρους σκανδαλώδους διαχείρισης στον όμιλο Folli Follie.

Σύμφωνα με τη σημείωση 2, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος και βασικός μέτοχος της εταιρείας χορήγησε δάνεια 43,9 εκατ. δολαρίων ευρώ προς την κεντρική θυγατρική του ομίλου στην Ασία -την FF Group Sourcing Ltd-, προκειμένου να την υποστηρίξει. Η ίδια εταιρεία είχε επίσης υποχρεώσεις προς διευθυντές ύψους $11,4 εκατ. και $4 χιλ. αντίστοιχα. Η PwC ωστόσο εξέφρασε την αδυναμία να πιστοποιήσει την πληρότητα των παραπάνω.

Είναι χαρακτηριστικό πως βασίστηκε «στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω θυγατρικής για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017, οι οποίες είχαν δημοσιευθεί τη 16η Απριλίου 2018», δηλαδή δεν μπόρεσε να λάβει νέα αξιόπιστα στοιχεία για την εν λόγω θυγατρική, η οποία «συσσώρευε» σύμφωνα με όλα τα πορίσματα την «τοξικότητα» του ομίλου.

Προκαλεί απορία βεβαίως το πώς μια εντελώς αποδυναμωμένη θυγατρική, με τζίρους που σύμφωνα με την PwC το 2017 πραγματοποίησε πωλήσεις σε ολόκληρη την Ασία της τάξης των 83 εκατ. ευρώ (σελ. 63 της αναλυτικής), χρειάστηκε δανεισμό 43,9 εκατ. ευρώ για να συνεχίσει τη λειτουργία της. Επίσης σε κάθε σημείο της αναλυτικής αναμορφωμένης λογιστικής κατάστασης αναφέρεται η αδυναμία παροχής στοιχείων.

Ο ελεγκτικός οίκος πάντως καταλήγει πως «λόγω του ότι δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε τον ισχυρισμό αυτό, διατηρούμε επιφυλάξεις για την πληρότητα των λογιστικών αρχείων και στοιχείων του ομίλου». 
Εξάλλου, η αδυναμία πρόσβασης της PwC σε θυγατρικές του ομίλου εκφράζεται απολύτως στη σημείωση 20 (σελ. 26) ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

Εξαιτίας του διάτρητου σχεδιασμού αλλά και της «διάλυσης» των δομών του ομίλου, σε κάθε σημείο της αναλυτικής αναμορφωμένης λογιστικής κατάστασης αναφέρεται η αδυναμία παροχής στοιχείων και άρα η διασταύρωση και η επιβεβαίωση αυτών. Η παραδοχή έρχεται και από τα σχόλια του διοικητικού συμβουλίου.

Εν ολίγοις, η PwC δεν μπόρεσε να πιστοποιήσει:

- Τα ταμειακά διαθέσιμα που ανέρχονται θεωρητικώς σε 42,6 εκατ. ευρώ, καθώς δεν είχε επαρκή στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα! (Πρόκειται για την «τρύπα» που εντόπισε ο οίκος και στην οποία έχει αναφερθεί το Euro2day.gr)

- Tις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις της εταιρείας με τρίτα συνδεδεμένα μέρη. «Ειδικότερα, δεν κατέστη εφικτό να συγκεντρώσουμε επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την πληρότητα των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που τυχόν προκύπτουν από την παροχή εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους, αναφορικά με τις δραστηριότητες θυγατρικών της», αναφέρει η PwC.

- Τις απαιτήσεις ύψους 70,8 εκατ. ευρώ καθώς δεν μπόρεσε να ταυτίσει εγγραφές από θυγατρικές.

- Ενσώματα Πάγια. Ο οίκος αναφέρει ότι «η Διοίκηση της Εταιρείας δεν ήταν σε θέση να διενεργήσει απογραφή παγίων κατά την περίοδο από την έναρξη του ελέγχου μας ως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελέγχου. Ως εκ τούτου. δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη των ενσώματων παγίων στοιχείων της Εταιρείας, εκτός από τα οικόπεδα αξίας €10,4 εκατ. και τα κτίρια με αναπόσβεστη αξία €22,2 εκατ. που απεικονίζονται στην αναθεωρημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου αντίστοιχα, για τα οποία λάβαμε τα απαιτούμενα συμβολαιογραφικά έγγραφα». Η σημείωση έχει τη σημασία της, εφόσον η εταιρεία ποντάρει στη δημιουργία μιας AssetCo για να προσφέρει στους ομολογιούχους πιστωτές της…

- Τα αποθέματα της εταιρείας

- Τα λειτουργικά έξοδα.

- Αποθεματικά.

Επίσης ο οίκος δεν μπόρεσε να ελέγξει τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας και σημειώνει πως δεν του ανατέθηκε «Ελεγχος Φορολογικής Συμμόρφωσης».