Log in

Alpha Bank: Θετικό το 2019, ελπίδες για το β' εξάμηνο του 2020

«Φως στο βάθος του τούνελ» στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου, «βλέπει» η διοίκηση της AlphaBank και εφόσον υπάρξει αυτή η εξέλιξη εκτιμά ,ότι η Τράπεζα θα προχωρήσει στην ομαλή συνέχιση των προγραμματισμένων συναλλαγών της, συμπεριλαμβανομένων του Galaxy και του  Neptune.

Γράφει ο: 

Η Alpha Bank που ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματά της για το 2019 με κέρδη 97 εκατ. ευρώ , θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι της ανταποκρίθηκαν στις νέες συνθήκες λόγω της πανδημίας , αφού έχει επιτύχει το 90% όσων απασχολούνται στην κεντρική διοίκηση να αξιοποιούν τις δυνατότητες της τηλεργασίας.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα του 2019 οι βασικές επισημάνσεις για τα μεγέθη της Alpha Bank είναι οι ακόλουθες:

 Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) στο 17,9%, στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Τον Φεβρουάριο 2020, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση -ορόσημο ομολόγου Tier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ.,  με απόδοση 4,25%,συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας. Η έκδοση του ομολόγου ενισχύει περαιτέρω τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά 104 μονάδες βάσης,στο19%.

Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά Ευρώ 1,8 δισ. σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα. 

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 97% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 έναντι 104% τον Δεκέμβριο 2018.

H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 3,5δισ. για το 2019.

Το δ’ τρίμηνο 2019, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 0,5δισ., με τη συνολική οργανική μείωση για το 2019 να ανέρχεται σε Ευρώ 1,2δισ.Το 2019, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.547,3 εκατ., μειωμένο κατά 11,9%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, στο πλαίσιο των ενεργειών για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,5%.Το 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 2,7%,σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 340,1 εκατ., γεγονός που οφείλεται κυρίως στη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, την αύξηση των προμηθειών από τη χορήγηση νέων δανείων και αναδιαρθρώσεων καθώς και τη θετική συνεισφορά των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής.


Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 2%, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2018.Επιπλέον, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση και του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2019 στην Ελλάδα, αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά836Υπάλληλοι, με εκτιμώμενο όφελος περίπου Ευρώ 35 εκατ. σε ετήσια βάση.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.135,6εκατ.,που αντιστοιχεί περίπου στο 2% του Ενεργητικού, από Ευρώ 1.441,3 εκατ. το 2018, επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά του Καθαρού Εσόδου Τόκων καθώς και από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων.

Το 2019, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων μειώθηκαν σε Ευρώ 994,8 εκατ. από Ευρώ 1.723,1 εκατ. το 2018, ενώ οι Ζημίες Απομείωσης ως ποσοστό των χορηγήσεων (CoR) ανήλθαν σε 197 μονάδες βάσης, έναντι μέσου όρου 316 μονάδων βάσης το προηγούμενο έτος.Το 2019, τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 97εκατ., έναντι Ευρώ 53 εκατ. το 2018.

Σε ότι αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εκδήλωση της πανδημίας COVID-19 επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σημαντική επιβράδυνση. Οι επιπτώσεις της πανδημίας διαφαίνονται ήδη από τοπρώτο εξαμήνο του 2020 και προέρχονται κυρίως από την εξασθένηση της εξωτερικής ζήτησης, τις εγχώριες συνθήκες αβεβαιότητας καθώς και το ισχυρό πλήγμα από την πλευρά της προσφοράς λόγω της αναστολήςλειτουργίας επιχειρήσεων σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας.

Σε σχετική δήλωση του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Τα αποτελέσματα του 2019 αναδεικνύουν τα ισχυρά θεμέλια της Alpha Bank, δηλαδή την κορυφαία στο τραπεζικό σύστημα κεφαλαιακή μας θέση, η οποία αυξήθηκε περαιτέρω με την πρόσφατη έκδοση του ομολόγου Tier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ., και την ενισχυμένη μας ρευστότητα.
Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του τριετούς μας Στρατηγικού Σχεδίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το Project Galaxy, η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους Ευρώ 12 δισ., προσαρμόζοντας, όπως επιβάλλεται από τις τρέχουσες συνθήκες, το χρόνο υλοποίησης του έργου, ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχή ολοκλήρωσή του. »