Log in

Αλλαγές σε Δημόσιο, φορολογία ακινήτων, επιδόματα, κατώτατο μισθό και… μπαράζ ιδιωτικοποιήσεων

Τη δέσμευση της Ελλάδος ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν και συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των αξιολογήσεων για την υλοποίηση του Μνημονίου ΙΙΙ περιλαμβάνει η συμφωνία του χθεσινού Eurogroup για τη χώρα μας.

Γράφει ο: 

Βάσει της συμφωνίας, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να θέσει σε εφαρμογή σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές σε 5 τομείς: στη δημοσιονομική διαχείριση, τη φορολογία ακινήτων, την κοινωνική πολιτική, τις εργασιακές σχέσεις και τις αγορές προϊόντων καθώς και στη δημόσια διοίκηση. Υποχρεούται ακόμη να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Οφείλει δε να ολοκληρώσει όλες τις συμφωνημένες δράσεις έως το 2022.

Στις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που δεσμεύτηκε να εφαρμόσει η χώρα μας περιλαμβάνονται δύο ακόμη αναπροσαρμογές των αντικειμενικών αξιών, το 2019 και το 2020, η αναθεώρηση των κριτηρίων χορήγησης αναπηρικών επιδομάτων, η αλλαγή του καθεστώτος των επιδοτήσεων των εισιτηρίων των δημοσίων συγκοινωνιών, η αναμόρφωση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης καθώς και η υποχρέωση για ετήσια αναθεώρηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει όλες τις ιδιωτικοποιήσεις και τα λοιπά προγράμματα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που δρομολογήθηκαν με το Μνημόνιο ΙΙΙ, ενεργοποιώντας πλήρως των νεοσυσταθέν υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων.

Ειδικότερα, σε παράρτημα που συνοδεύει τo κείμενo των αποφάσεων του Eurogroup περιγράφονται «ειδικές δεσμεύσεις» της ελληνικής κυβέρνησης «για τη διασφάλιση της συνέχειας και της ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΜΣ» (του Μνημονίου ΙΙΙ). Οι μεταρρυθμίσεις που δεσμεύεται να ολοκληρώσει η Ελλάδα αφορούν στους παρακάτω τομείς και περιλαμβάνουν υποσχέσεις για υλοποίηση των παρακάτω δράσεων έως το 2022:

1) Δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα θα τηρήσει πλήρως τη δέσμευσή της ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της Γενικής Κυβέρνησης θα στοχεύει στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και θα σεβαστεί τους στόχους κομβικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Για το σκοπό αυτό, θα ολοκληρώσει την πλήρη αντιστάθμιση και είσπραξη του clawback μέχρι τον Ιούνιο κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Σχετικά με τη φορολογική πολιτική, η Ελλάδα θα αναλάβει, έως τα μέσα του 2019 και έως τα μέσα του 2020, να φέρει σε πέρας διαδικασίες επανεκτίμησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων ώστε να προσαρμοστούν στα επίπεδα των αγοραίων τιμών τους. Επίσης θα επικαιροποιήσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων για την εφαρμογή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και των λοιπών φόρων στα ακίνητα ώστε να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις αγοραίες τιμές έως τα μέσα του 2020.

Όσον αφορά τη Φορολογική Διοίκηση, η Ελλάδα θα φθάσει τις συμφωνηθείσες μόνιμες θέσεις προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων σε 12.000 έως τα τέλη του 2018, σε 12.500 έως το τέλος του 2019 και σε 13.322 στα μέσα του 2021, όταν τα συστήματα είσπραξης του φόρου εισοδήματος θα βρίσκονται επίσης σε πλήρη λειτουργία.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, αποφεύγοντας τη συσσώρευση νέων καθυστερούμενων οφειλών και μέχρι τα μέσα του 2019 θα ολοκληρώσει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προσδιορίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Επιπλέον, η Ελλάδα δεσμεύεται:

- να ολοκληρώσει την παρακολούθηση και πρόβλεψη της ρευστότητας για το σύστημα λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης (έως το τέλος του 2019),

- να ολοκληρώσει το Λογιστικό Σχέδιο για την κεντρική διοίκηση, εφαρμόζοντας τις ταμειακές και τις λειτουργικές ταξινομήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 (έως τα μέσα του 2021 ) και να επεκτείνει αυτή τη μεταρρύθμιση στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (έως τα μέσα 2022).

2) Κοινωνική ευημερία. Η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, σε στενή συνεργασία με την τεχνική βοήθεια. Η δημιουργία του ενιαίου ταμείου συντάξεων EΦKA θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2020. Στο πλαίσιο της στρατηγικής των ελληνικών αρχών για τον εκσυγχρονισμό του τομέα υγείας, η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως με το άνοιγμα τουλάχιστον 120 κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (TOMY) μέχρι τα τέλη του 2018 και άλλων 240 TOMY στα μέσα του 2020. Το κύριο όργανο που είναι υπεύθυνο για τις κεντρικές προμήθειες (ΕΚΑΠΥ) θα συσταθεί μέχρι το τέλος του 2018, με στόχο την επίτευξη μεριδίου κεντρικών προμηθειών στις συνολικές δαπάνες νοσοκομείων κατά 30% στα μέσα του 2020 και κατά 40% στα μέσα του 2022. Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των δικτύων κοινωνικής ασφάλισης που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Για το σκοπό αυτό θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιδόματα αναπηρίας η νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της αναπηρίας με βάση τόσο την ιατρική όσο και τη λειτουργική αξιολόγηση μέχρι τα μέσα του 2019, θα επανεξεταστεί το σύστημα επιδοτήσεων για τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες μέχρι το τέλος του 2019 και θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και των τριών πυλώνων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης έως τα τέλη του 2019.

3) Χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην αποκατάσταση της υγείας του τραπεζικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την επίλυση του προβλήματος των «μη εξυπηρετούμενων δανείων», εξασφαλίζοντας τη συνεχή αποτελεσματικότητα του σχετικού νομικού πλαισίου (π.χ. αφερεγγυότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, εξωδικαστική προπόνηση, πωλήσεις «μη εξυπηρετούμενων δανείων», ηλεκτρονικές δημοπρασίες ) και αναλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες δράσεις για το σκοπό αυτό. Η Ελλάδα θα εφαρμόσει το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αφερεγγυότητα των νοικοκυριών με στόχο την εξάλειψη των καθυστερημένων υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ικανοποίησης των εκκρεμών αιτήσεων, μέχρι τα τέλη του 2021. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των δικαστών σε θέματα οικονομικά, όσον αφορά τα παραπάνω, θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2018. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του τριετούς σχεδίου δράσης για τη δικαιοσύνη, οι φάσεις Ι και ΙΙ της εγκατάστασης του συστήματος ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης διαδικασιών στον τομέα της δικαιοσύνης (OSDDY-PP) θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2018 και τα μέσα του 2020 αντίστοιχα και η ηλεκτρονική κατάθεση των νομικών εγγράφων θα εφαρμοστεί σε όλα τα Δικαστήρια μέχρι τα τέλη του 2019, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προσφορών μέχρι τα μέσα του 2019.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αναπτύξει μέχρι το τέλος του 2018 μια στρατηγική εξόδου από τα μετοχικά κεφάλαια των συστημικών τραπεζών με την πώληση των μεριδίων του στις συγκεκριμένες τράπεζες. Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα τηρηθεί πλήρως και θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό εμπορικούς όρους και χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση. Η απόφαση για εκκαθάριση ή παράταση της εντολής για το ΤΧΣ θα ληφθεί μέχρι τα μέσα του 2022. Η Ελλάδα θα συνεχίσει την χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδικό χάρτη.

4) Αγορά εργασίας και προϊόντων. Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η Ελλάδα θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα μέσω ετήσιας επικαιροποίησης του ελάχιστου μισθού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2012. Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την αδήλωτη εργασία θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2019. Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος αδειοδότησης επενδύσεων και για το σκοπό αυτό θα εγκρίνει όλες τις νομοθετικές πράξεις αδειοδότησης (έως το τέλος του 2018), θα ολοκληρώσει τη νομοθεσία επιθεώρησης (έως τα μέσα του 2020), θα αναθεωρήσει την ταξινόμηση οχληρών (μέσα 2021) θα ολοκληρώσει την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επενδύσεων στους συμφωνημένους εναπομείναντες τομείς (μέσα του 2020) και θα προχωρήσει στην πλήρη ανάπτυξη των σχετικών επενδυτικών σχεδίων (τέλος 2019). Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το έργο του κτηματολογίου επικυρώνοντας το σύνολο των κτηματολογικών και δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2021.Ω ς ενδιάμεσα βήματα θα ολοκληρώσει την κατάρτιση των υπόλοιπων δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2019 και θα δημιουργήσει πλήρες δίκτυο κτηματολογικών γραφείων και θα ολοκληρώσει το 45% της κτηματογράφησης έως τα μέσα του 2020. Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, η συμφωνηθείσα εκποίηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2018. Το μοντέλο-στόχος θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή μέχρι τα μέσα του 2019, ενώ τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής αξιολόγησης του συστήματος δημοπρασιών NOME θα εφαρμοστούν μέχρι τα τέλη του 2019.

5) Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας-ιδιωτικοποιήσεις. Το Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ. θα εφαρμοστούν σε συνεχή βάση. Με στόχο την ταχεία προσέλκυση επενδύσεων για τη στήριξη της διαρκούς οικονομικής ανάκαμψης, η Ελλάδα επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ολοκληρώσει τις συναλλαγές για την παραχώρηση της ΑΙΑ και του ΔΕΣΦΑ (τέλος 2018), των ΕΛΠΕ (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς υπολοίπων μετοχών στην ΕΕΣΥΠ) και της Μαρίνας του Αλίμου (μέσα 2019). Οι διαδικασίες του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων για Εγνατία Οδό, ΔΕΠΑ, ΑΙΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και τα περιφερειακά λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019. Η πώληση ή άλλης μορφής ρευστοποίηση των μετοχών της ΔΕΗ, η ιδιωτικοποίηση του δικτύου της ΔΕΠΑ, των περιφερειακών λιμένων Ηγουμενίτσας και Κερκύρας και η δημιουργία υπόγειων υποδομών στην Καβάλα θα έχουν ολοκληρωθεί στα μέσα του 2021 και ένας αριθμός άλλων περιφερειακών λιμένων, που θα υποδειχθούν μέσω συστάσεων των συμβούλων του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), θα ιδιωτικοποιηθούν έως τα μέσα του 2022. Η μεταφορά του ΟΑΚΑ στην ΕΕΣΥΠ και η αναδιάρθρωση της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) θα ολοκληρωθούν στα τέλη του 2018 και η αντικατάσταση όλων των διοικητικών συμβουλίων των δημοσίων επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων θα έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2019.

6. Δημόσια διοίκηση. Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης θα συνεχισθεί. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα θα προχωρήσει στον διορισμό των Γενικών Γραμματέων και όλων των Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με το νόμο 4369/2016 μέχρι το τέλος του 2018 και στην ανεξάρτητη αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων παρακολούθησης (έως τα μέσα του 2019). Επίσης, θα ολοκληρώσει τον 3ο κύκλο αξιολογήσεων κινητικότητας και επιδόσεων έως τα μέσα του 2019 και θα θέσει σε εφαρμογή έως το τέλος του 2019 το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ψηφιακό οργανισμό για όλους τους δημόσιους φορείς και σύνδεση με την αρχή ενιαίας πληρωμής). Προκειμένου να ενισχυθεί η νομική ασφάλεια και η πρόσβαση στη νομοθεσία μέσω της νομικής κωδικοποίησης, ο Κώδικας Εργατικού Δικαίου και ο Κώδικας Ρυθμιζόμενων Εργασιακών Προσαρμογών θα θεσπιστούν μέχρι τα μέσα του 2020 και η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Μεταρρύθμιση της Ελληνικής Νομοθεσίας θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022 . Επίσης, η Ελλάδα θα εφαρμόσει όλες τις συστάσεις της GRECO στο πλαίσιο της εφαρμογής του συνολικού εθνικού σχεδίου κατά της διαφθοράς έως τα μέσα του 2021.