Log in

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για καινοτόμο έρευνα στον κλάδο τροφίμων

Την ανάπτυξη της έρευνας στην καινοτομία στον κλάδο τροφίμων προωθεί πρόγραμμα, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με τη σχετική πρόταση να έχει δημοσιευτεί στη Διαύγεια από το υπουργείο Οικονομίας.

Η πρόταση προβλέπει τη συνεργασία της πανεπιστημιακής με την επιχερηματική κοινότητα με τη συμμετοχή έξι πανεπιστημίων και ενός ΤΕΙ.

Στόχοι του προγράμματος είναι η έρευνα για ανάπτυξη καινοτόμων βιοτεχνολογιών τροφίμων: μέσω αναβάθμισης των εργαστηρίων, βιωσιμότητα της ΕΥ, η έρευνα για καινοτομίες στα τρόφιμα, η προσβασιμότητα των επιχειρήσεων στην ΕΥ, υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας και η διεθνής δικτύωση.

Στην πρόταση περιλαμβάνεται η παρουσίαση στις εταιρείες τουλάχιστον 9 καινοτομικών προϊόντων και η δημιουργία Spin-Off εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ως τεχνοβλαστός (Spin-Off) ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο (με τη μορφή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμης Εταιρίας) που συστήνεται για την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που προήλθαν από ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα ή μη, που εκτελέστηκαν σε πανεπιστήμιο.

Οι θεματικές προτεραιότητες είναι: (1) δράσεις επίδειξης τεχνολογιών, (2) προστιθέμενη αξία από καινοτόμες βιοτεχνολογίες-τεχνολογίες τροφίμων και προϊόντα, (3) εκμετάλλευση ώριμων καινοτομιών, (4) καινοτομίες σε νανο- και μικρο-πορώδη υλικά και βιοδιεργασίες κυττάρων/ενζύμων, (5) πρωτεϊνική μηχανική, (6) μοριακές έρευνες, (7) νέα βιοδιυλιστήρια, (8) εκμετάλλευση των πιτύρων δημητριακών με νέα τεχνική, (9) υψηλής προστιθέμενης αξίας χημικά από υποπροϊοντα τροφίμων.

Οι στόχοι της ΕΥ θα ικανοποιηθούν (i) μέσω της αναβάθμισης των εργαστηρίων που θα γίνει κυρίως με την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. (ii) Η βιωσιμότητα της ΕΥ μέσω της αειφόρου ανάπτυξης με: (1) υποβολή ερευνητικών προτάσεων, (2) ανάπτυξη νέων προϊόντων, (3) ανάληψη ερευνητικών έργων, (4) τεχνικών λύσεων και (5) ανάπτυξη καινοτομιών για εταιρείες, (6) παροχή υπηρεσιών και (7) πραγματοποίηση «case study» για νέες αειφόρες τεχνολογίες. Θα ενθαρρυνθεί η δημιουργία Spin-Off εταιρείας σε μεταδιδάκτορες ερευνητές. (iii) Νέες καινοτομίες στο Food Bioprocessing στη Νανο-Βιοτεχνολογία, βιοδιϋλιστήρια, πρωτεϊνική μηχανική με ανάπτυξη βακτηρίων σε απόβλητα τροφίμων για παραγωγή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών, μοριακές τεχνικές με ανάπτυξη γρήγορου τεστ μοριακού ελέγχου τροφίμων, παραγωγή υδατανθρακούχων νανο-σωλήνων και ελεγχόμενη απελευθέρωση χημικών συντηρητικών σε τρόφιμα, φυσικά αντιμικροβιακά και πρόσθετα τροφίμων.

Ενθυλάκωση ουσιών, ενζύμων και κυττάρων, τεχνολογία ζυμώσεων σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, μικροβιακή κυτταρίνη, προβιοτικά τρόφιμα και τεχνολογία biochar στον καθαρισμό νερού ή ως υπόστρωμα νέων καταλυτών για τη μετατροπή αποβλήτων ελαίων και για αναβάθμιση φυτικών ελαίων προς πράσινο ντίζελ, και πολλαπλές βιοδιεργασίες στην ίδια παρτίδα ζύμωσης.

Σχεδιασμός διαγραμμάτων ροής με στόχο την πλήρη τεχνοοικονομική αξιοποίηση των τεχνολογιών.

Επίσης, βελτίωση της ποιότητας οίνων και μπύρας, ζύμες Ζίτσας, ανάπτυξη φυτικών ελαίων για καινοτόμα τρόφιμα, εδώδιμες μεμβράνες με φυσικά αντιμικροβιακά, αρτοσκευάσματα ειδικής διατροφής, νέο προϊόν τύπου σνακ με ευεργετικές ιδιότητες στην υγεία, και απομόνωση γαλακτικών βακτηρίων-προβιοτικά. Παραγωγή νέων τροφίμων με λειτουργικές καλλιέργειες και πρoβιοτικές διαιτητικές ίνες. Βιοδιϋλιστήρια από απόβλητα εσπεριδοειδών και του καφέ για παραγωγή χημικών και τροφίμων και εφαρμογή της τεχνικής Jet milling στα δημητριακά. Βιοεπιφανειοδραστικές ουσίες και επικαλυπτικά φιλμ από τυρόγαλα και ελαιοπηκτώματα από έλαια του καφέ. (iv) Η προσβασιμότητα των επιχειρήσεων στην ΕΥ θα γίνει μέσω εκπρόσωπων των εταιρειών και από ερευνητές των περιφερειών, αλλά και πολυεθνικών, που θα κληθούν να ενημερωθούν για ερευνητικά αποτελέσματα και καινοτομίες στα 9 workshops και για την επίλυση προβλημάτων, ανάπτυξη προϊόντων, καινοτομιών, αλλά και χρήση των υποδομών της. Πρόσβαση στο διεθνή στίβο με παρουσίαση καινοτομιών σε Innovation conferences/EXPOs. (v) Η ΕΥ δημιουργεί υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας με 17 μεταδιδάκτορες ερευνητές και 21 πτυχιούχους ως τεχνικό προσωπικό. (vi) Η Διεθνής δικτύωση θα γίνει με σύνδεση με την ΕΕ ΕΥ MIRRI ή κ.α., και το διεθνές IBA-IFIBiop Forum.

H EY θα υποβάλει σε διεθνή περιοδικά ή συνέδρια 81 εργασίες, 2 αιτήσεις διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, θα αναπτύξει 2 συστήματα επίδειξης και θα υπάρξουν ενέργειες για μεταφορά 7 ώριμων καινοτομιών και ανακοίνωση στις επιχειρήσεις τουλάχιστον 9 καινοτομικών προϊόντων.

Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2021 και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Τα πανεπιστήμια που θα συμμετάσχουν είναι Πατρών, Χαροκόπειο, Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Γεωπονικό Αθηνών, Δημοκρίτειο Θράκης και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.