Log in

Χρ. Σταϊκούρας: Αισιόδοξος για την εφαρμογή του προϋπολογισμού – Οι τρεις προκλήσεις

Στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σχετικά με την χάραξη και την εφαρμογή του προϋπολογισμού αλλά και στους στόχους που έχουν τεθεί αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του υπουργείου Οικονομικών για τη Δημοσιονομική Πολιτική.

Η επισκόπηση δαπανών σε όλα τα υπουργεία και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι ένα από τα όπλα που επιστρατεύει από φέτος το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι που θα επιτρέψουν την περαιτέρω μείωση φόρων.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέδειξε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί – ειδικά μετά την ψήφιση του νόμου 4270/ 2014 που έγινε επί υπουργίας του – αλλά παραδέχθηκε ότι “εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για το μέλλον”.

Ο κ.Σταϊκούρας αναφερόμενος στην έκθεση του ΟΟΣΑ για το σύστημα προϋπολογισμού στην Ελλάδα, υποστήριξε ότι αυτή αναγνωρίζει ότι έγινε σημαντική πρόοδος στο σύστημα δημοσιονομικού προϋπολογισμού της Ελλάδας, κυρίως στους τομείς μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και κατάρτισης του προϋπολογισμού ενώ υποστήριξε ότι έχει καταγραφεί πρόοδος τόσο στον τρόπο που χαράσσεται ο προϋπολογισμός όσο και στην εφαρμογή του.

Ολόκληρη η ομιλία του κ.Σταϊκούρα:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την πρόσκληση και την φιλοξενία στους χώρους του.
Να τους συγχαρώ, όπως και τους συνεργάτες μου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για την εκδήλωση.
Μία εκδήλωση με ενδιαφέρον και ουσιαστικό αντικείμενο και περιεχόμενο, προκειμένου να αναδειχθούν οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στο πεδίο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, πειθαρχίας και διαφάνειας, να αποτυπωθούν οι προκλήσεις και οι προοπτικές της δημοσιονομικής πολιτικής και να παρουσιαστούν τα ευρήματα της Έκθεσης του ΟΟΣΑ – που πραγματοποιείται κάθε 10 έτη – για το σύστημα προϋπολογισμού της χώρας μας.
Οργανισμό τον οποίο θα ήθελα, δημόσια, να ευχαριστήσω για την διαχρονική προσφορά του στην κατεύθυνση ενίσχυσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και διαφάνειας, μέσα από συγκριτικές μελέτες χωρών και διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις φορέων και παραγόντων.

Κυρίες και Κύριοι,

Η Έκθεση αναγνωρίζει ότι έγινε σημαντική πρόοδος στο σύστημα δημοσιονομικού προϋπολογισμού της Ελλάδας, κυρίως στους τομείς μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και κατάρτισης του προϋπολογισμού.
Χαρακτηρίζει το Νόμο του 2014, το Νόμο 4270/2014, το Νόμο που είχα την τιμή με συνεργάτες του ΓΛΚ που βρίσκονται σήμερα στην αίθουσα να συντάξουμε και να εισηγηθώ στο Κοινοβούλιο, ως μία ουσιαστική και συνεκτική μεταρρύθμιση, που έθεσε τις βάσεις για μια σύγχρονη προσέγγιση των δημόσιων οικονομικών στη χώρα μας.
Με τον συγκεκριμένο νόμο:
– Αναθεωρήθηκε και εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας.
– Εναρμονίστηκε το εθνικό δημοσιονομικό πλαίσιο με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές.
– Επικαιροποιήθηκαν οι διατάξεις του δημόσιου λογιστικού.
– Αναδείχθηκε και εμπεδώθηκε η έννοια της δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Μεταξύ άλλων, με:
– Την διάκριση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στη δημοσιονομική διαχείριση.
– Με την χαρτογράφηση αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών.
– Με την θέσπιση ενός ανεξάρτητου Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
Ευρύτερα, την περίοδο 2012-2014, αναλήφθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες για τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων και εποπτικών πρακτικών και τη θωράκιση των ελεγκτικών μηχανισμών, με στόχο τη στήριξη της ευρύτερης προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία.
Πρωτοβουλίες, όπως είναι ενδεικτικά:
1ον. Η επικαιροποίηση και βελτίωση του συστήματος δημοσιονομικών ελέγχων, διαμορφώνοντας ένα σύστημα, το οποίο, προσαρμοσμένο στις διεθνείς πρακτικές και τα ελεγκτικά πρότυπα, θα συνέβαλε αποτελεσματικά στην εξυγίανση των δομών και στη διαφάνεια της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.
2ον. Η ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για τη διαχείριση των δημοσίων πόρων, ενδυναμώνοντας, τόσο στελεχιακά όσο και οργανωτικά, τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους.
3ον. Η ενίσχυση του πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών με την παράλληλη ενεργοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ.
4ον. Η σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ώστε να υπάρχουν συμφωνημένοι στόχοι που να συνάδουν με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και να διασφαλίζεται η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους.
5ον. Η θέσπιση τριμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων επίτευξης των στόχων του προϋπολογισμού των δομών και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο της παρακολούθησής τους.
6ον. Η εδραίωση της τακτικής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης και της διαφάνειας σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, αλλά και της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αποδεικνύεται από τις περιοδικές, δημόσιες ενημερώσεις αναφορικά με διάφορες πτυχές της δημοσιονομικής διαχείρισης.
7ον. Η περαιτέρω θεσμική θωράκιση της προσπάθειας της καταπολέμησης της απάτης, μέσα από μία σειρά συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και συνεργασιών.
8ον. Η αναβάθμιση του ρόλου του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, με τη διασφάλιση της θεσμικής του υπόστασης και ανεξαρτησίας.

Για όλα αυτά, θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες και τους συνεργάτες, τότε, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Κυρίες και Κύριοι,
Ενώ όμως υλοποιήθηκαν πολλές θεσμικές μεταρρυθμίσεις κατά το παρελθόν, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις για το μέλλον.
Κυρίως σε ότι αφορά τον Προϋπολογισμό Επιδόσεων και την Επισκόπηση Δαπανών.
Και σε αυτά τα πεδία γίνεται πολλή, ουσιαστική και συστηματική δουλειά από την παρούσα πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σε ότι αφορά τον Προϋπολογισμό Επιδόσεων, κατά την περίοδο 2007-2010 είχε γίνει μια πρώτη προσπάθεια μετάβασης σε προϋπολογισμό προγραμμάτων.
Προσπάθεια η οποία διεκόπη στην έναρξη της οικονομικής κρίσης.
Η Ελλάδα, στην πρώτη αυτή προσπάθεια, είχε λάβει σημαντική τεχνική βοήθεια από τον ΟΟΣΑ, ο οποίος εξήρε τη σημασία και την αναγκαιότητα υλοποίησης της μεταρρύθμισης.
Από το 2018, την ευθύνη υλοποίησης της μεταρρύθμισης ανέλαβε η Δ/νση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης.
Τα αρχικά στάδια υλοποίησης της μεταρρύθμισης περιλαμβάνουν τη σταδιακή παρουσίαση του προϋπολογισμού βάσει δομής προγραμμάτων, με στοιχεία επίδοσης για το σύνολο του προϋπολογισμού.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2020, παρουσιάστηκε πιλοτικά ο Προϋπολογισμός των Υπουργείων Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών & Μεταφορών και Υγείας.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εντατικοποιεί την προετοιμασία μετάβασης στο νέο σύστημα.