Log in

ICAP: Ενισχύεται συνεχώς η θέση των Γυναικών Ανωτάτων Στελεχών

Το ποσοστό διείσδυσης των γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις αυξήθηκε κατά 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε μία πενταετία, σύμφωνα με τη δειγματοληπτική έρευνα για τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», με εστίαση στη Γυναίκα-Ανώτατο Στέλεχος, την οποία πραγματοποίησε για 8η συνεχή χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP.

Στην έρευνα συμμετείχαν Γυναίκες Επιχειρηματίες ή/και Ανώτατα Στελέχη από τις 1.200 μεγαλύτερες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες βάσει κύκλου εργασιών 2017-2018. Το δείγμα περιείχε 144 επιχειρήσεις (το 12% του πληθυσμού της έρευνας) από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες), που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσες ώρες οι γυναίκες ανώτατα στελέχη απασχολούνται κατά μέσο όρο ημερησίως στην εταιρεία τους, διαπιστώθηκε ότι η μεγάλη πλειοψηφία εργάζεται πέραν του καθιερωμένου 8ώρου, ενώ το 34% παραμένουν στο γραφείο τους παραπάνω από 10 ώρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 14% εργάζεται λιγότερες από 8 ώρες.

Το παραπάνω εύρημα σχετίζεται με το γεγονός ότι η επιμονή / εργατικότητα κατέλαβε ποσοστό 60% των απαντήσεων στην ερώτηση που αφορά τα κυριότερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις γυναίκες ανώτατα στελέχη. Μεγάλο ποσοστό απαντήσεων κατέλαβε και η ηθική (45%), γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι οι γυναίκες-ηγέτες λειτουργούν με ακεραιότητα και πιστεύουν στις προσωπικές τους αξίες, οι οποίες τις οδηγούν στη λήψη των επιχειρηματικών τους αποφάσεων. Επιπλέον, οι γυναίκες στην κορυφή της εταιρικής διακυβέρνησης είναι δημιουργικές (41%) και διαθέτουν αυτοπεποίθηση (32%).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ικανοποίηση και η προσωπική ανάπτυξη αποτελεί τη σημαντικότερη ανταμοιβή για τις γυναίκες, καθώς 7 στις 10 επέλεξαν τη συγκεκριμένη απάντηση, ενώ πιο χαμηλά, αλλά με εξίσου σημαντικό ποσοστό ακολούθησαν η καταξίωση και αναγνώριση (52%) και η δυνατότητα καινοτομίας (47%). Επίσης, τόσο η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής όσο και οι νέες ευκαιρίες που τους παρέχει η υψηλή διοικητική τους θέση αποτελούν σημαντικά κίνητρα για μια επιτυχημένη καριέρα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μικρό ποσοστό (21%) των ερωτηθεισών επέλεξαν τις οικονομικές απολαβές, εύρημα που εν μέρει καταρρίπτει το στερεότυπο ότι «οι οικονομικές απολαβές αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρο για μια επιτυχημένη καριέρα».

Επίσης, το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την παροχή ίδιας εργασίας. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ένα μισθολογικό χάσμα ύψους 15% μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η μητρική/πατρική φιγούρα (39%) αποτελεί το σημαντικότερο πρότυπο για τις γυναίκες ανώτατα στελέχη, ενώ εντύπωση προκαλεί πως περιορισμένο ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει στην επαγγελματική διαδρομή τους ο επαγγελματικός μέντορας (17%) και ο διευθυντής/προϊστάμενος (15%), πρότυπα τα οποία καταγράφουν αρκετά χαμηλότερα ποσοστά. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την περιορισμένη εφαρμογή και παρουσία ενός μηχανισμού επαγγελματικής καθοδήγησης και στήριξης (μέντορας, ανώτατο στέλεχος, διευθυντής, κτλ.) στη σύγχρονη ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα.

Εντούτοις, ο δρόμος προς την κορυφή της επαγγελματικής ιεραρχίας δεν υπήρξε εύκολος. Έξι στις δέκα γυναίκες (60%) απάντησαν ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις τους αποτέλεσαν εμπόδιο στην καριέρα τους. Υψηλό είναι και το ποσοστό των γυναικών που θεωρεί ότι η εταιρική κουλτούρα αποτέλεσε εμπόδιο στην επαγγελματική τους πορεία (50%), ενώ το 42% δηλώνει πως δεν έτυχε της δέουσας υποστήριξης από συναδέλφους. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες είχαν να αντιμετωπίσουν προκαταλήψεις λόγω φύλου, γεγονός που επέδρασε αρνητικά στην επαγγελματική τους ανέλιξη (42%).

Είναι προφανές ότι πολλοί εργοδότες πιστεύουν ακόμη ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αφιερώσουν στην εργασία τους το χρόνο και την ενέργεια που απαιτείται στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες, εξαιτίας των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Συνοψίζοντας, συμπεραίνεται ότι ακόμη και στις μέρες μας δεν παρέχονται στις γυναίκες οι ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παραπάνω από 7 στις 10 ερωτηθείσες θεωρούν ότι οι γυναίκες κατανοούν καλύτερα τους συναδέλφους τους (72%). Οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες (58%) είναι υψηλότερες από τους άνδρες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι είναι και καλές ακροάτριες. Επίσης, το 58% πιστεύει ότι η γυναίκα ανώτατο στέλεχος έχει αυξημένη διορατικότητα. Οι γυναίκες-ηγέτες διακατέχονται από πνεύμα δημιουργικότητας, είναι επίμονες και εργατικές, ενώ αποτελούν παράδειγμα για τους συναδέλφους τους.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι πιο διστακτικές στην ανάληψη ρίσκου (μόλις 12% δήλωσε ότι υπερτερούν), ενώ φαίνεται ότι είναι και λιγότερο ανταγωνιστικές (14%). Ως εκ τούτου, εμφανίζονται πιο διστακτικές στην ανάληψη πρωτοβουλιών και τη διαχείριση αλλαγών σε σχέση με τους άνδρες (17%).

Οι φόβοι και ανησυχίες που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητα των γυναικών επιχειρηματιών/ανωτάτων στελεχών σχετίζονται κυρίως με εξωγενείς παράγοντες. Αφορούν, πρωτίστως, τις μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος (74%) αλλά και το φαινόμενο της υπερ-φορολόγησης (52%), καθώς και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης/διεύθυνσης (48%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις το 6% των γυναικών του δείγματος ανησυχούν για την απώλεια της θέσης τους και την υποβάθμιση του ρόλου που κατέχουν ή για τη διεύρυνση των ωρών εργασίας.

Σημαντική είναι η συνεισφορά των γυναικών ανωτάτων στελεχών στη θέση ευθύνης που κατέχουν, καθώς έχουν να επιδείξουν αξιόλογα επιτεύγματα κατά την επαγγελματική τους πορεία.

Η πλειοψηφία αυτών θεωρεί ότι συνέβαλε αποφασιστικά τόσο στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα (50%) όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη/επέκταση της επιχείρησης (50%). Σημαντικό αριθμό απαντήσεων έλαβαν τόσο ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιτυχημένης στρατηγικής (44%) όσο και η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης (40%), ενώ χαμηλό ποσοστό κατέγραψε η συνεισφορά στην καινοτομία (10%).

Οι γυναίκες ανώτατα στελέχη δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που δημιουργεί το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του σύγχρονου επιχειρείν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 54% του δείγματος έχει λάβει εκπαίδευση σχετική με το αντικείμενο που υπηρετεί (διοίκηση επιχειρήσεων) στη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας του. Υψηλό, επίσης, αριθμό απαντήσεων καταγράφουν τόσο η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (35%) όσο και οι τεχνικές πωλήσεων (31%).

Κωνσταντέλλος: Ενισχύεται συνεχώς η θέση των Γυναικών Ανωτάτων Στελεχών

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ICAP Νικήτας Κωνσταντέλλος δήλωσε: «Ενισχύεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια η διείσδυση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της Ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη αποδοχή τους στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Έτσι, 8.577 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους Γυναίκες, καταλαμβάνοντας το 24,9% επί συνόλου 34.473 εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 2017, μερίδιο αυξημένο σε σχέση με την περσινή μελέτη (24,2%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό διείσδυσης των γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις αυξήθηκε κατά 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε μία πενταετία.

Βασικό χαρακτηριστικό της Γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων είναι ότι αυτή εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Έτσι, συναντάμε Γυναίκες στην κορυφή στο 26% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών <€2 εκατ.), ενώ στις μεγάλου μεγέθους εταιρείες (>€50 εκατ.) το ποσοστό των γυναικών που διοικούν περιορίζεται σε 10%.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες με Γυναίκες επικεφαλής παρουσιάζουν πολύ καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας, σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 2017 πέτυχαν ένα περιθώριο μικτού κέρδους 28,5%, έναντι αντίστοιχου δείκτη 23,9% του συνόλου των εταιρειών και περιθώριο καθαρού κέρδους 5,0% έναντι αντίστοιχου 3,3% για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Με βάση τα ευρήματα πρωτογενούς έρευνας σε 1.200 μεγαλύτερες εταιρείες με Γυναίκες επικεφαλής, διαπιστώθηκε ότι αυτές είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αφού το 89% κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξ’ αυτών το 49% κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Οι Γυναίκες επικεφαλής εργάζονται σκληρά, δεδομένου ότι το 86% εξ αυτών απασχολούνται πέραν του καθιερωμένου ωραρίου, ενώ παράλληλα έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Επίσης, θεωρούν ότι υπερτερούν των ανδρών συναδέλφων τους στον τομέα της καλύτερης κατανόησης συναδέλφων, στις επικοινωνιακές δεξιότητες και στο επίπεδο της διορατικότητας. Οι γονείς θεωρούν ότι αποτέλεσαν το σημαντικότερο πρότυπό τους στην επαγγελματική τους διαδρομή. Επιπλέον, δείχνουν επιμονή και εργατικότητα, ενώ θεωρούν ως τη σημαντικότερη ανταμοιβή τους την προσωπική ανάπτυξη (70%), την καταξίωση και αναγνώριση τους στο επαγγελματικό περιβάλλον (52%). Τα κυριότερα επιτεύγματα τους στην επαγγελματική τους πορεία εστιάζονται στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα (50%), καθώς και στην επιτυχημένη ανάπτυξη και επέκταση των εταιρειών που διοικούν (50%).

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η ανάληψη ρίσκου και πρωτοβουλιών από γυναίκες διαγράφει νέες προοπτικές και συνεπώς πρέπει να αποτελούν σημαντικό στόχο τόσο της Πολιτείας όσο και των επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο το πολύτιμο κεφάλαιο που λέγεται Γυναίκες».