Log in

Όλα τα «μυστικά» των δηλώσεων φόρου εισοδήματος

Πολλές φορές ακούμε τους φορολογούμενους πελάτες μας να ρωτάνε: «Γιατί στέλνεις βεβαίωση στο taxis γι’ αυτά τα εισοδήματα, αφού δεν υπάρχει επιπλέον, άλλη φορολογική υποχρέωση;». Στη φορολογική δήλωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους.

Γράφει ο: 

Οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν, τόσο τα εισοδήματα που φορολογούνται, όσο και τα εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο (τόκοι, μερίσματα κ.λπ.), έστω κι αν με τον φόρο που έχει παρακρατηθεί, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Ακόμη, ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει και τα εισοδήματα που δεν φορολογούνται, είτε υπολογίζεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης πάνω σε αυτά είτε όχι (άρθρο 67 του ν. 4172/2013).


Σε αντίθετη περίπτωση, η δήλωση θεωρείται ανακριβής με όλες τις επιπτώσεις που έχει ο φορολογούμενος από την κατάθεση ανακριβούς δηλώσεως.

Όταν συμπληρώνονται κωδικοί της δήλωσης με εισοδήματα ή φόρους που καταβλήθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, οι φορολογούμενοι μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ ή στη ΔΗΛΕΔ για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσης τους, μέσα στο χρόνο που ορίζεται.

Προσοχή:

i. Σε περίπτωση που τα έγγραφα είναι σε άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής, είναι απαραίτητο να γίνει επίσημη μετάφραση τους, είτε στο μεταφραστικό τμήμα του υπουργείου Εξωτερικών είτε σε εξουσιοδοτημένους μεταφραστές.

ii. Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, που η αρχική τους έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο φορολογούμενος θα είναι μόνο αυτά που αφορούν το λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης (σχετικά δες ΠΟΛ.1255/2015).

Προσκόμιση δικαιολογητικών

Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών , οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να τα προσκομίσουν στη ΔΟΥ, εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Μετά το πενθήμερο της προθεσμίας, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις ΔΟΥ, διαγράφοντας ή διορθώνοντας, όπου απαιτείται, ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου, τα οποία δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται γι’ αυτά τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Για παράδειγμα, αν επικαλούμαστε φόρο που έχει πληρωθεί στην αλλοδαπή και δεν προσκομίσουμε τα σχετικά έγγραφα, τότε η ΔΟΥ θα προχωρήσει σε εκκαθάριση, χωρίς να λάβει υπόψη της τον συγκεκριμένο φόρο. Αντίθετα αν τσεκάρουμε, ας πούμε, την έκπτωση φόρου λόγω αναπηρίας και η υπηρεσία έχει ενημερωθεί για την απόφαση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), δεν χρειάζεται να προσκομίσουμε κάποιο έγγραφο και η έκπτωση θα υπολογισθεί αυτόματα.

Προσοχή:

Παρ’ όλο που ο ΟΑΕΔ στέλνει σχετικές λίστες στο taxisnet, μερικές φορές άνεργοι δεν έχουν τις ελαφρύνσεις που προβλέπει ο νόμος, διότι δεν είναι στην σχετική λίστα. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται μετά την εκκαθάριση να προσκομίσουμε τα σχετικά έγραφα στη ΔΟΥ.

Σε προηγούμενο έτος

Κάθε χρόνο ή απόφαση για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για τη δικαιολόγηση ελαφρύνσεων.  

Αν κάποια από τα δικαιολογητικά που ορίζονται έχουν, ήδη, συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στη ΔΟΥ ή τη ΔΗΛΕΔ ή έχουν διαφυλαχθεί, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, ή υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρονικό αρχείο και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτά, δεν απαιτείται η έκδοση νέων δικαιολογητικών. 

Στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το οικονομικό έτος που αφορούσε το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τυχόν υποβλήθηκε, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος, καλύπτει και το τρέχον φορολογικό έτος, στο οποίο αναφέρεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος . 

Δήλωση με επιφύλαξη

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στη ΔΟΥ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4174/2013.

Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη, δεδομένου ότι η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου.

Σε περίπτωση μετέπειτα αποδοχής της επιφύλαξης από τον γενικό γραμματέα, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται ακολούθως.