Log in

Τελωνιακούς ελέγχους και δασμούς φέρνει το Brexit

Με χρονοβόρες, γραφειοκρατικές τελωνειακές διαδικασίες και με πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω δασμών, θα εισάγονται -από τον Απρίλιο στην Ελλάδα- προϊόντα και εμπορεύματα προερχόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον η χώρα αυτή αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος Μαρτίου, χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο.

Γράφει ο: 

Ουσιαστικά, σε περίπτωση... άτακτου Brexit, τα προϊόντα και τα εμπορεύματα που θα εισέρχονται στη χώρα μας από τη Βρετανία και τη Βόρειο Ιρλανδία, από την πρώτη ημέρα του Απριλίου θα θεωρούνται ως προερχόμενα από Τρίτη, μη κοινοτική χώρα και, ως εκ τούτου, θα υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους και θα υπόκεινται σε δασμούς.

Πρόσθετοι έλεγχοι
Επιπλέον, οι ελληνικές τελωνειακές αρχές θα μπορούν να ζητούν εγγυήσεις για ενδεχόμενη ή υφιστάμενη τελωνειακή οφειλή, από τους εισαγωγείς των προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εξαιτίας των αλλαγών αυτών, όλα τα εισαγόμενα προϊόντα και εμπορεύματα από τη Βρετανία στην Ελλάδα είναι πολύ πιθανό -αν εν τω μεταξύ δεν μεσολαβήσει μία αισθητή υποτίμηση της στερλίνας- να πωλούνται ακριβότερα στη χώρα μας. Το κόστος εισαγωγής και διακίνησης των βρετανικών προϊόντων θα αυξηθεί σημαντικά, τόσο εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών τελωνειακού ελέγχου στις οποίες θα υπαχθούν όσο κι εξαιτίας της επιβολής εισαγωγικών δασμών.

Ακόμη και τα προϊόντα που θα παραγγέλλουν ηλεκτρονικά (μέσω internet) οι καταναλωτές στην Ελλάδα από εταιρίες με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα καθυστερούν να φθάσουν στα χέρια τους, εξαιτίας των πρόσθετων τελωνειακών ελέγχων στους οποίους θα υποβάλλονται, ενώ θα επιβαρύνονται κι αυτά με δασμούς για την εισαγωγή τους.

Επείγουσα εγκύκλιο
Τις συνέπειες αυτές και πλήθος άλλες, οι οποίες θα προκύψουν από ένα ενδεχόμενο «άτακτο» Brexit, περιγράφονται σε «εξαιρετικά επείγουσα» εγκύκλιο, που απεστάλη πριν από λίγες ημέρες από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργο Πιτσιλή, προς όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες της χώρας και τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Η 12σέλιδη εγκύκλιος του επικεφαλής της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, αναλυτικές οδηγίες «προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή από όλες τις Τελωνειακές Αρχές και τους οικονομικούς φορείς, για την περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 30/03/2019, χωρίς συμφωνία αποχώρησης και επομένως χωρίς μεταβατική περίοδο».

Βασικά σημεία
Σύμφωνα με τα βασικότερα σημεία της εγκυκλίου:

i. Εμπορεύματα που θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Τούτο σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις και οι Τελωνειακές Αρχές θα δύνανται να ζητήσουν εγγυήσεις για ενδεχόμενη ή υφιστάμενη τελωνειακή οφειλή.

ii. Εμπορεύματα που θα προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Τούτο συνεπάγεται την επιβολή των σχετικών δασμών.

iii. Ορισμένα εμπορεύματα που θα εισέρχονται στην Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών ή προστασίας των εθνικών θησαυρών.

iv. Οι διασαφήσεις εισαγωγής θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet.

v. Ταχυδρομικά αντικείμενα που θα αποστέλλονται στη χώρα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο (αγορές μέσω διαδικτύου, αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη κ.λπ.), είτε μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΤΑ.) είτε μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς, επίσης θα υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και επιβαρύνονται με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους.

vi. Στην περίπτωση παραλαβής μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς, η τελωνειακή διασάφηση θα υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραλήπτη είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει ως αντιπρόσωπό του (συνήθως από την εταιρία ταχυμεταφορών ή από επαγγελματία εκτελωνιστή), κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

vii. Στην περίπτωση παραλαβής μέσω ΕΛ.ΤΑ., θα υποβάλλεται διασάφηση για λογαριασμό του παραλήπτη και θα ειδοποιείται ο παραλήπτης για το ποσόν της οφειλής.