Log in

Alpha Bank: Πώς θα διατηρηθεί μακροπρόθεσμα η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας

Η χώρα αποκτά μία αναπτυξιακή δυναμική, ανάλογη, ίσως και ισχυρότερη εκείνης του ευρωπαϊκού μέσου όρου, σημειώνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της για την ελληνική οικονομία, ωστόσο το «στοίχημα» παραμένει η διατήρηση αυτής της δυναμικής και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Αναλυτικά, στο δελτίο, σημειώνεται ότι η σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην ιδιωτική κατανάλωση και στο πλεονασματικό ισοζύγιο υπηρεσιών – κυρίως λόγω του τουρισμού – και σε μικρότερο βαθμό στο καθαρό σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, καθώς η επενδυτική ζήτηση παραμένει υποτονική.

Η ενίσχυση του ρυθμού μεγέθυνσης από 1,5% το 2017 σε 2,1% στο πρώτο εννεάμηνο του 2018 και η διατήρησή του περί το 2,2%-2,3% την επόμενη διετία σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Winter 2019 Interim Economic Forecast), υποδηλώνει ότι η χώρα μας αποκτά μία αναπτυξιακή δυναμική, ανάλογη, ίσως και ισχυρότερη, εκείνης του ευρωπαϊκού μέσου (2,1% το πρώτο εννεάμηνο του 2018, ενώ αναμένεται να κινηθεί περί το 1,5%- 1,7% στην επόμενη διετία).

Ωστόσο, υπογραμμίζει η Alpha Bank, το τρέχον μίγμα αυτής της μεγέθυνσης της οικονομίας περιορίζει σε κάποιο βαθμό τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας στο μέλλον, δεδομένου ότι δεν υποστηρίζεται από την επενδυτική δαπάνη (-0,8 εκατοστιαίες μονάδες η συμβολή των επενδύσεων στον τρέχοντα ρυθμό μεγέθυνσης της Ελλάδος, έναντι +0,7 εκατοστιαίες μονάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Στον παρόν δελτίο αναλύουμε, πρώτον, τα βασικά χαρακτηριστικά της φάσης του οικονομικού κύκλου που βρίσκεται η χώρα, και δεύτερον, την προοπτική της μακροχρόνιας δυναμικής του, δεδομένης της καθοδικής πορείας της ανεργίας, της σχετικά υποτονικής επενδυτικής δαπάνης και της πορείας της παραγωγικότητας.

Παραγωγικό κενό και φάση του οικονομικού κύκλου

Μία μέθοδος εκτίμησης της φάσης του οικονομικού κύκλου στον οποίο βρίσκεται η ελληνική οικονομία,καθώς και του πληθωρισμού που συνδέεται με την ενεργό ζήτηση είναι να εξετασθεί το μέγεθος του παραγωγικού κενού, το οποίο ορίζεται ως η απόσταση του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος από το δυνητικό προϊόν, δηλαδή από το προϊόν που θα παραγόταν δυνητικά εφόσον απασχολούνταν πλήρως όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές.

To παραγωγικό κενό στη χώρα μας είναι αρνητικό από το 2009 που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, γεγονός που ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα της υποαπασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών της οικονομίας και συμβαδίζει με την παράλληλη αύξηση της ανεργίας. Από το 2013, οπότε σημειώθηκε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (27,9% τον Ιούλιο) και αντίστοιχα το μεγαλύτερο αρνητικό παραγωγικό κενό (-15,8% του δυνητικού ΑΕΠ) και τα δύο μεγέθη έχουν ανακάμψει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που αναλύονται στην ενότητα της Οικονομικής Συγκυρίας του παρόντος δελτίου, το ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2018 υπεχώρησε περαιτέρω στο 18,5%, από 18,7% τον Οκτώβριο του 2018 και 21,1% το Νοέμβριο του 2017, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να μειωθεί σταδιακά μέχρι το 2020 στο 16,9%. Παράλληλα το παραγωγικό κενό έχει περιοριστεί σημαντικά, καθώς εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο -6% του δυνητικού ΑΕΠ για το σύνολο του 2018. Παραμένει ωστόσο σε αρνητικό έδαφος, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την υποτονική εγχώρια ζήτηση και τις ήπιες μισθολογικές αυξήσεις, να μην παρατηρείται αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Για τον λόγο αυτό, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό Γράφημα, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός εξαιρουμένης της επίπτωσης των τιμών της ενέργειας, παραμένει σε χαμηλό επίπεδο (+0,5% το 2018).

Εκτιμήσεις Δυνητικού ΑΕΠ και Μακροχρόνια δυναμική μεγέθυνσης

H διαφορά μεταξύ δυνητικού και πραγματικού ΑΕΠ βαίνει μειούμενη από το 2010 και μετά, γεγονός που συνάδει με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι το παραγωγικό κενό θα συρρικνωθεί περαιτέρω το 2018. Ωστόσο, η μείωση αυτή του παραγωγικού κενού αποδίδεται τόσο στην αύξηση του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όσο κυρίως, στην πτώση του δυνητικού ΑΕΠ, εξέλιξη που υποδηλώνει την αποδυνάμωση των βασικών παραγωγικών συντελεστών.

Tόσο οι συντελεστές που επηρεάζουν τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, δηλαδή το κεφάλαιο και η εργασία, όσο και η παραγωγικότητα των εν λόγω συντελεστών, παρουσιάζουν πτωτική τάση από το 2010 και έπειτα.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το φυσικό κεφάλαιο, έχει εξασθενήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια (-8,9% σωρευτικά την περίοδο 2010 – 2018), καθώς το επίπεδο της επενδυτικής δαπάνης βρίσκεται χαμηλότερα από το ύψος των αποσβέσεων.

Επιπλέον, το εργατικό δυναμικό της χώρας έχει μειωθεί γεγονός που οφείλεται στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, αλλά και στην εκροή καταρτισμένου ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό (brain drain).

Παράλληλα, η παραγωγικότητα της εργασίας αλλά και του συνόλου των συντελεστών εργασίας και κεφαλαίου (total factor productivity) έχουν αποδυναμωθεί σε σύγκριση με το 2010.

Ο μακροχρόνιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης αναμένεται συνεπώς να προσδιορισθεί από ορισμένες αντίρροπες δυνάμεις.

Πρώτον, την περιορισμένη, ενδεχομένως και αρνητική συμβολή, του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, εξαιτίας των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων και τη βραδεία αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας.

Δεύτερον, την άνοδο της παραγωγικότητας που δύναται να στηριχθεί στις διαρθρωτικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν στη χώρα στο πλαίσιο των προγραμμάτων προσαρμογής.

Τρίτον, την ισχυρή θετική επίπτωση της συσσώρευσης κεφαλαίου, η οποία θα υποστηριχθεί αφενός από την ανάγκη ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού μετά την πολυετή επενδυτική άπνοια και την προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό, καθώς αποκαθίσταται σταδιακά η εμπιστοσύνη και αφετέρου από τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας μέσω της σταδιακής επιστροφής των καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και την τόνωση της μέσης ροπής προς αποταμίευση, καθώς ανακάμπτει το διαθέσιμο εισόδημα.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αγωγή σε βάρος του Πολάκη καταθέτει η ΠΟΕΔΗΝ

17:35 Κοινωνία

Αγωγή σε βάρος του Παύλου Πολάκη πρόκειται να καταθέσουν αύριο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννάκος και συνδικαλιστές από τον χώρο της υγείας για τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Υγείας...

Διάκριση για το Smart Park της REDS στα RETAIL BUSINESS AWAR…

17:27 Μη Εισηγμένες

Με το βραβείο “RΕTAIL INVESTMENT” τιμήθηκε το Εμπορικό Πάρκο Smart Park της REDS, κορυφαίας εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων και θυγατρικής του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο της τελετής απονομής των βραβείων RETAIL...

ΕΑΒ: Συμμετέχει στο εθνικό περίπτερο της διεθνούς έκθεσης ID…

17:20 Μη Εισηγμένες

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ Α.Ε.), συμμετέχει στο Εθνικό Περίπτερο της Διεθνούς Έκθεσης αμυντικού υλικού IDEX 2019 που πραγματοποιείται από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι των...

Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού: Ο Δ. Ζορμπάς πρόεδρος για δύο…

17:13 Ειδήσεις

Ανανεώθηκε για δύο ακόμη χρόνια η θητεία του Δημήτρη Ζορμπά ως προέδρου του Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού

Η επιστροφή του Κριστιάνο και η αρμάδα του Πεπ

17:05 Sport Voice

Το παιχνίδι Ατλέτικο – Γιουβέντους (10:00) είναι αυτό με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο αποψινό πρόγραμμα της φάσης των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ.

Υπερωριακά όλο το χρόνο θα μπορούν να εργάζονται οι πυροσβέσ…

16:56 Κοινωνία

Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, για πρώτη φορά, θα μπορούν πλέον να εργάζονται υπερωριακά (Κυριακές, αργίες και νυχτερινά), καθ' όλη την διάρκεια του έτους, σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Προστασίας του...

Deloitte Hellas: Προσέλαβε τους 15 από τους 22 συμμετέχοντες…

16:48 Μη Εισηγμένες

Με επιτυχία και... προσλήψεις αρκετών από τους συμμετέχοντες ολοκληρώθηκε το πρώτο Deloitte Code School διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων στη Θεσσαλονίκη, για απόφοιτους πληροφορικής και νέους προγραμματιστές.

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ στη Γερμανία για την ανάπτυξη

16:41 Διεθνείς Εξελίξεις

Συστάσεις στη γερμανική κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες για έργα, όπως ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υποδομών για να στηρίξει την ανάπτυξη, απηύθυνε σήμερα η Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με την εφημερίδα...

Όργιο διαφθοράς και οικονομικών εγκλημάτων αποκάλυψαν οι έλε…

16:33 Ειδήσεις

Εικονικές συναλλαγές για την είσπραξη χρημάτων μέσω ΕΣΠΑ, μη διάθεση ποσών επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων για τους σκοπούς για τους οποίους εκταμιεύτηκαν, τοκογλυφία, παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, απόκρυψη εισοδημάτων και νομιμοποίηση εσόδων...

ΝΔ: Ανακοίνωσε 15 νέους υποψήφιους ευρωβουλευτές

16:25 Πολιτική

Νέους υποψήφιους που θα κατέβουν στις ευρωεκλογές με τη ΝΔ, ανακοίνωσε η Πειραιώς, σημειώνοντας ότι πρόκειται για άτομα που έχουν ξεχωριστή προσωπική διαδρομή, καθώς έχουν δώσει ήδη δείγματα γραφής στον...

E-LA-WOΝ: Βράβευση για τη συσκευασία στο Λος Άντζελες

16:18 Μη Εισηγμένες

Στον 20ο Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου του Los Angeles, έναν από τους κορυφαίους στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέμπτο παγκοσμίως, όπου έλαβαν μέρος 530 δείγματα EVOO από όλα τα μήκη της Υφηλίου...

Αιμιλία Τζίβα: Όλη η αλήθεια για το γήπεδο της Πράσινου Λόφο…

16:11 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η περιφερειακή σύμβουλος στο Βόρειο Τομέα Αθηνών και υποψήφια Δήμαρχος Νέου Ηρακλείου με το «Δίκτυο πολιτών Ηρακλείου Αττικής», Αιμιλία Τζίβα κατέθεσε με την ανακοίνωση της, όλο το χρονικό του έργου...

Καμπάνα-μαμούθ κατά της UBS

16:06 Real Profits

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά συνολικά 4,5(!) δισ. ευρώ καλείται να πληρώσει η ελβετική τράπεζα UBS στις γαλλικές αρχές, καθώς κρίθηκε ένοχη για τις διευκολύνσεις που παρείχε σε πλούσιους πελάτες...

«Βήχει» η Κίνα, κρυώνει η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

15:57 Car Voice

Την... κάτω βόλτα έχουν πάρει οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Κίνα το τελευταίο 7μηνο ενώ τα 2,02 εκατ. οχήματα που πουλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2019 αποτελούν ιστορικό χαμηλό από τον...

Κομισιόν: Στις 27 Φεβρουαρίου η δεύτερη έκθεση των θεσμών

15:50 Ειδήσεις

Στις 27 Φεβρουαρίου αναμένεται να δημοσιευτεί η δεύτερη έκθεση των θεσμών, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας της χώρας μας.

Παππάς Vs Τζιτζικώστα: Να έχει μεγαλύτερη σοβαρότητα

15:44 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας δεν είναι η διπλωματική πολιτική. Και αναφέρομαι στις δηλώσεις του Απόστολου Τζιτζικώστα ότι στην περιφέρεια του δε θα τοποθετηθούν πινακίδες...

Data Communication: Αναβαθμίζει ψηφιακά τον όμιλο Μellon

15:36 Μη Εισηγμένες

Στο portfolio της Data Communication ανήκει η ψηφιακή αναβάθμιση του ομίλου Mellon.

Με καρφιά προς Στουρνάρα και στήριξη σε Πολάκη ο πρωθυπουργό…

15:28 Πολιτική

Στο υπουργικό συμβούλιο, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε έμμεσα πλην σαφώς στην υπόθεση Πολάκη, προτρέποντας τους υπουργούς του «να δουν τη μεγάλη εικόνα».

Τσίπρας: 440.000 νοικοκυριά ωφελούνται από τα επιδόματα ενοι…

15:18 Πολιτική

Την παρουσίαση του επιδόματος ενοικίου πραγματοποίησε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του στο υπουργικό συμβούλιο.

Άλλος για τη βάρκα τους… Εργατικοί και Τόρις συρρέουν στο νέ…

15:10 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο (σκυλο)καυγάς ανάμεσα στα βρετανικά κόμματα εξουσίας για το χειρισμό του Brexit, αργά ή γρήγορα θα οδηγούσε σε εξελίξεις και ανατροπές. Τελικά αυτό ήρθε πριν καν το ευρωδιαζύγιο, με τη...

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση Πούτιν - …

14:59 Διεθνείς Εξελίξεις

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη Μόσχα.  

Δωδώνη: Πρωτιά στις πωλήσεις Επώνυμης Φέτας Π.Ο.Π. το 2018

14:53 Μη Εισηγμένες

Στην κορυφή της προτίμησης των Ελλήνων καταναλωτών για μια ακόμα χρονιά βρέθηκε το 2018 η φέτα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Δωδώνη.

Smart Park: Τιμήθηκε με το βραβείο «Retail Investment»

14:44 Εισηγμένες

Μια ιδιαίτερη διάκριση έλαβε στο πλαίσιο της τελετής απονομής των βραβείων RetailBusinessAwards 2019’’ το Εμπορικό Πάρκο Smart Park της REDS, κορυφαίας εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων και θυγατρικής του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Χρονιά ανάπτυξης το 2018 για το δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ

14:34 Μη Εισηγμένες

Επιτυχημένη χρονιά ήταν το 2018 για το δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε ένα περιβάλλον που παραμένει γεμάτο προκλήσεις,σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στο ετήσιο Συνέδριο Συνεργατών του Δικτύου. Για το 2019, η...

ΟΚΕ: Σιωπά ο Μπακογιάννης για τα αιολικά πάρκα της Ευρυτανία…

14:24 Κοινωνία

Παρέμβαση πραγματοποίησε η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης (ΟΚΕ) Αγγελική Οικονόμου, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου (18-02-2019), με θέμα την αποτροπή κατασκευής αιολικών πάρκων στον ορεινό όγκο των...

Ο Δημήτρης Τζιώτης νέος υποψήφιος δήμαρχος για τα 3Β

14:18 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μια δυνατή υποψηφιότητα έρχεται στον Δήμο Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης να «ταράξει» τα νερά του νυν δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλου. O επικοινωνιολόγος Δημήτρης Τζιώτης ανακοινώνει σήμερα από το Aqua Marina της Βουλιαγμένης, την υποψηφιότητά...

Η ΟΥΕΦΑ «αποφασίζει» για την ΑΕΚ της νέας σεζόν

14:12 Sport Voice

Η απόφαση της ΟΥΕΦΑ, στην αυριανή εκδίκαση για τα επεισόδια στο ματς με τον Άγιαξ, είναι αυτή που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της ΑΕΚ, σε ότι αφορά...

Ενημέρωση για το τεχνικό πρόβλημα των «Voice Believers»

14:10 Sport Voice

Σε τεχνικό πρόβλημα -όχι με δική μας υπαιτιότητα- οφείλεται η αδυναμία ενημέρωσης του "αδελφού" αθλητικού μας site voicebelievers.gr από χτες το πρωί. 

Ν. Μανεσιώτης: Τηλεφώνησα στον Στουρνάρα για Πανταλάκη, Καλο…

14:05 Πολιτική

Σε αντίθεση με την (επιβεβλημένη) σπουδή του Γ. Στουρνάρα να ελέγξει τα δάνεια της AtticaBankστον Π. Πολάκη, ο κεντρικός τραπεζίτης έκλεισε μάτια και αυτιά στο πόρισμα για τα θαλασσοδάνεια Πανταλάκη...

Βράβευση της Εθνικής Ασφαλιστικής από το Ολυμπιακό Μουσείο

14:00 Μη Εισηγμένες

Μια ακόμη διάκριση για την Εθνική Ασφαλιστική, την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα, η οποία αυτή τη φορά βραβεύτηκε για τη συνεχή και έμπρακτη υποστήριξή της στο έργο...

Μινωϊκές Γραμμές: Παρουσίασαν το πρώτο πλοίο με οικολογικό σ…

13:53 Εισηγμένες

Ένα πλοίο πρωτοπόρο στον τομέα του λανσάρουν οι Μινωϊκές Γραμμές: Πρόκειται για το H/S/F Mykonos Palace, το οποίο αποτελεί το πρώτο πλοίο της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας στο οποίο τοποθετήθηκε το...

Έφυγε… νύχτα από την Sky Express: Τι κρύβει η αποχώρηση του …

13:44 Εισηγμένες

Μυστήριο καλύπτει την λύση της συνεργασίας του Γιάννη Πετούλη με την εκ Κρήτης ορμώμενη αεροπορική εταιρία SkyExpress, μόλις έξι μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος στο πλευρό των φιλοζωικών οργανώσεων

13:21 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μετά την παραίτηση του από Υφυπουργός Εργασίας, ο Νάσος Ηλιόπουλος έχει αρχίσει τον κύκλο συναντήσεων ως Υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων. Στα γραφεία του «Ανοιχτή Πόλη» έκανε μια παραγωγική συνάντηση με εκπροσώπους...

ΥΠΑ: Αύξηση 9,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιανουάριο

13:12 Κοινωνία

Ενθαρρυντικά στοιχεία που προμηνύουν ότι και αυτή η χρονιά θα είναι θετική όσον αφορά την αεροπορική και επιβατική κίνηση της χώρας προκύπτουν από τα στατιστικά της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)...

Εισβολή 30 ατόμων στο Εφετείο

12:44 Κοινωνία

Περίπου τριάντα άτομα εισέβαλαν, πριν από λίγο, στο Εφετείο Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ανέβηκαν έως τον έβδομο όροφο του κτιρίου και αφού πέταξαν φέϊγ βολάν...

O Τεντόμας θα είναι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Κ. Μπακογ…

12:32 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Χρήστος Τεντόμας αποφάσισε να αποσύρει την  υποψηφιότητα του για το δήμο Αθηναίων και να συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές με την παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη. Η ανακοίνωση του...

Κοτζιάς σε Κουμουτσάκο: Ανακάλεσε ή απέδειξε τις κατηγορίες

12:23 Πολιτική

Να ανακαλέσει ή να αποδείξει τις κατηγορίες εναντίον του κάλεσε τον τομεάρχη Εξωτερικών της ΝΔ Γιώργο Κουμουτσάκο ο τέως υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί στο ρ/σ News24/7...

ΤτΕ: Στα 5,3 δισ. ανήλθε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών …

12:17 Real Profits

Σημαντική επιδείνωση εμφάνισε το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας το 2018, καθώς το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών αυξήθηκε κατά 68% αγγίζοντας τα 5,3 δισ. ευρώ από 3,2 δισ. ευρώ που...

Άνοδος 10,6% των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων το 2018

12:13 Ειδήσεις

Σημαντική αύξηση 10,6% έναντι του 2017 κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές ενδυμάτων το 2018, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

Κώστας Μπακογιάννης: Μεγάλη ανάσα θα δώσουν και τα Ανοιχτά Κ…

11:55 Τοπική Αυτοδιοίκηση

OΚώστας Μπακογιάννης στη συνάντηση που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) ανέπτυξε τους άξονες των παρεμβάσεων με τις οποίες θα ενισχυθεί το εμπόριο στην...

Ήπια πτωτικά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών

11:49 ΧΑ

Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς κινείται στις 666,09 μονάδες, όταν οι ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν κέρδη καθώς οι αναφορές για ενισχύσεις στις τράπεζες διατηρούν θετικό κλίμα.

Απορρίπτει τη σερβική πρόταση για ανταλλαγή εδαφών ο πρωθυπο…

11:40 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Ραμούς Χαραντινάι απέρριψε κάθε συζήτηση για αλλαγή των συνόρων που θα οδηγούσε στη δημιουργία «καθαρών» εθνικών κρατών.

Γερμανία: Αύξηση 2,6% του δείκτη τιμών παραγωγού τον Ιανουάρ…

11:30 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Γερμανία ενισχύθηκε κατά 2,6% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών προέβλεπαν ανοδική κίνηση κατά 2,2%.

Τουρκία: Στο χαμηλό του 2018 υποχωρεί η καταναλωτική εμπιστο…

11:14 Διεθνείς Εξελίξεις

Υποχώρησεγια τρίτοσυνεχόμενομήνα η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Τουρκία τον Φεβρουάριο, παρά την ανάκαμψη της λίρας κατά 30% από το περσινό χαμηλό της και την πτώση του πληθωρισμού από τα πρόσφατα υψηλά σημεία...

Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές

10:53 Ξένες Αγορές

Aνοδικά κινούνται οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη προσδοκώντας μια συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ-Κίνα πριν την προθεσμία της 1ης Μαρτίου, οπότε λήγει η συμφωνημένη ανακωχή των 09 ημερών.

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός σε ΑΤΜ

10:21 Κοινωνία

Εμπρησμός σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) τραπεζικού υποκαταστήματος το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ολυμπιάδος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Δώστε κανένα δάνειο….

10:14 Παρατραπεζίτης

Δεν θα ασχοληθώ άλλο με την υπόθεση Πολάκη, γιατί, ότι είχα να πω το είπα, έστω και με τον τρόπο μου. Εκείνο που πρέπει όμως να καταλάβουν καλά , τραπεζίτες και...

Δεκαπενταετές ομόλογο!

10:12 Παρατραπεζίτης

Όχι δεν θα σας… τρελάνω , ούτε θα τους… τρολάρω… Εδώ στην Αθήνα ακόμα ψάχνουν αν θα βγάλουν νέο πενταετές – με επιτόκιο πάλι πάνω από το 4%- και προσπαθούν να...

Στούντιον «Η ωραία Ελλάς» : Πάνω από 25 εκατ. ευρώ έσοδα του…

10:02 Επιχειρήσεις

Πριν από τρία χρόνια, η διεθνής παραγωγή Bourne Identity είχε στο φόντο της Ελλάδα και Σύνταγμα, αλλά ο Χολυγουντιανός ηθοποιός Ματ Ντέιμον είχε πραγματοποιήσει τα γυρίσματα αυτά στην… Τενερίφη.

Κλείνει εργοστάσιο στην Αγγλία η Honda

09:54 Car Voice

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Honda ανακοίνωσε Την πρόθεσή της να κλείσει το 2021 το εργοστάσιο του Σουίντον, στην Αγγλία, ανακοίνωσε χτες η ιαπωνική Honda.

H αυτόνομη οδήγηση θα «σκοτώσει» τις ασφαλιστικές εταιρίες

09:47 Car Voice

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον χώρο της αυτοκίνησης έχει ως βασικό στόχο τα επόμενα χρόνια την καθιέρωση της αυτόνομης οδήγησης (χωρίς την παρέμβαση του οδηγού), μία εξέλιξη που σύμφωνα με...

Θετικό πρόσημο στις ασιατικές αγορές

09:36 Ξένες Αγορές

Με θετικό πρόσημο κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια την Τετάρτη μετά το ανοδικό κλείσιμο των δεικτών της Wall Street χθες εν μέσω προσδοκιών ότι οι τελευταίες εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ- Κίνας θα...

Κόλλησαν στο… μηδέν σε Λίβερπουλ και Λυόν

09:34 Sport Voice

Η Μπάγερν, όπως άλλωστε αναμενόταν, αποδείχθηκε… σκληρό καρύδι για την Λίβερπουλ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0, στο παιχνίδι που ήταν στον πλαίσιο της φάσης των «16» του...

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση

09:29 Sport Voice

Ο Γιώργος Βασιλειάδης, μίλησε στην Εκπαιδευτική Ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με αντικείμενο την παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος ASPIRE (Activity, Sport and Play for the inclusion of Refugees...

Ιαπωνία: Το εμπορικό έλλειμμα σε υψηλό πενταετίας τον Ιανουά…

09:22 Διεθνείς Εξελίξεις

To μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα των τελευταίων πέντε ετών σημειώθηκε στην Ιαπωνία τον Ιανουάριο, καθώς οι εμπορικές εντάσεις και η παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση επιβάρυναν τις εξαγωγές και απείλησαν τη βασική «μηχανή» ανάπτυξης της...

Στα πέντε δισ. ευρώ οι πωλήσεις ελληνικών επιχειρήσεων στη Β…

09:07 Εισηγμένες

Ανάμεσα στις πρώτες χώρες που αγοράζουν ελληνικά προϊόντα βρίσκεται η Βουλγαρία, καταλαμβάνοντας την Πέμπτη θέση, ενώ απορροφά ένα 4,7% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών το οποίο χαρακτηρίζεται μάλιστα από ευρεία...

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θετικά μέτρα που έρχονται, ο Πολάκης…

08:59 Πολιτική

Η διεύρυνση προς το μεσαίο χώρο, λόγω και της παρουσίας δύο πρώην στελεχών του ΚΙΝΑΛ (Μωραϊτης, Τόλκας), αλλά και ο Παύλος Πολάκης με τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση του...

ΑΑΔΕ:«Άλμα» 4,44 δισ. ευρώ στα ληξιπρόθεσμα χρέη το 2018

08:51 Ειδήσεις

Περίπου το 55% των οφειλετών της Εφορίας χρωστούν μικροποσά μέχρι 500 ευρώ, ενώ μόλις το 1% των φοροοφειλετών βαρύνονται με χρέη άνω των 100.000 ευρώ. Τόσο οι πρώτοι όσο και...

Άρης Βασιλόπουλος: « Δεν πρέπει να πέσει ο Δήμος Φιλαδέλφεια…

08:47 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφιας – Νέας Χαλκηδόνας, κ. Άρης Βασιλόπουλος διεκδικεί ακόμα μια θητεία στον δημαρχιακό θώκο και η ανάταξη της οικονομικής λειτουργίας του δήμου με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο...