Log in

ΙΟΒΕ: Οι αναπτυξιακές προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα

Σειρά προτάσεων για την ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου παρουσίασε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, με τίτλο «Οι αναπτυξιακές προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα», οι Κατασκευές αποτελούν έναν από τους βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και θα μπορούσαν να ενισχυθούν σημαντικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη προγραμματισμένων έργων, την άρση των αντικινήτρων για τις επενδύσεις σε κατοικίες και άλλα κτήρια, την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), την διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά δημόσιων έργων και τον καθορισμό προτεραιοτήτων στη βάση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για τις υποδομές.

Η στενή διασύνδεση της κατασκευαστικής δραστηριότητας με τη βιομηχανία δομικών και άλλων υλικών, που χρησιμοποιούνται στα κατασκευαστικά έργα, με τις αρχιτεκτονικές και μελετητικές δραστηριότητες και με το Εμπόριο, αλλά και η θεμελιώδης συμβολή της στην υλοποίηση επενδυτικών έργων σε τομείς όπως οι Δημόσιες υποδομές, ο Τουρισμός, η Βιομηχανία και το Εμπόριο, καθώς και στην οικιστική - πολεοδομική ανάπτυξη, καθιστούν τις Κατασκευές στρατηγικό τομέα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ωστόσο, εξαιτίας της κρίσης ο κλάδος έχει υποστεί μεγάλες επιπτώσεις. Η προστιθέμενη αξία του ευρύτερου τομέα των Κατασκευών μειώθηκε την περίοδο 2007-2017 κατά 51%, από 22,4 δισ. το 2007 σε Euro10,8 δισ. το 2017. Η προστιθέμενη αξία του τομέα των Κατασκευών αντιστοιχούσε το 2017 στο 5,2% του ΑΕΠ έναντι 8,8% στην ΕΕ28.

Στον κλάδο απασχολούνταν το 2017 περίπου 202.000 άτομα και στους υπόλοιπους κλάδους του τομέα των Κατασκευών άλλα 135.000 άτομα. Μετά τη σημαντική μείωση της απασχόλησης, ο κατασκευαστικός τομέας συγκέντρωσε το 2017 το 8,1% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, έναντι 11,7% το 2007.

Το 2017 δραστηριοποιήθηκαν περίπου 74.100 κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις Κατασκευές μειώθηκε κατά περίπου 39.000 μεταξύ 2009 και 2017. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου των Κατασκευών στην Ελλάδα (98,1% το 2016) είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (ατομικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι - επιχειρήσεις με απασχόληση μικρότερη από 10 άτομα).

Η συνολική συνεισφορά του κλάδου των Κατασκευών σε όρους ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2017 σε 19,9 δισ. ευρώ (περίπου 11% του ΑΕΠ της χώρας). Σε όρους απασχόλησης, και λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, η συνολική συνεισφορά της κατασκευαστικής δραστηριότητας υπολογίζεται σε 505 χιλ. θέσεις εργασίας. Προκύπτει δηλαδή, ότι για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται στον κλάδο των Κατασκευών προστίθεται 1,8 ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας, εκ του οποίου 0,4 ευρώ καταλήγουν στα ταμεία του κράτους. Αντίστοιχα, για κάθε 1 εκατ. ευρωαξίας που παράγουν οι Κατασκευές, δημιουργούνται 44,5 θέσεις εργασίας στην οικονομία, εκ των οποίων οι 18 αφορούν άμεσα τον κλάδο των Κατασκευών.

Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι, επομένως, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τομέα των Κατασκευών. Η αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές και άλλα κατασκευαστικά έργα αποτελεί προϋπόθεση για την επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας και την αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Μοχλοί ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα

Σύμφωνα με την μελέτη του ΙΟΒΕ, η επιτάχυνση στην υλοποίηση ήδη σχεδιασμένων - προγραμματισμένων έργων υποδομής, που για διάφορους λόγους καθυστερούν, όπως για παράδειγμα το Ελληνικό, πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα.

Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα Υποδομών στηρίζεται σε ένα εθνικό μακροχρόνιο στρατηγικό όραμα για τις Υποδομές, στο οποίο εντοπίζονται οι επενδύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν και καθορίζεται η προτεραιότητά τους. Άλλοι παράγοντες που λειτουργούν θετικά είναι η αποτελεσματική διαχείριση των απειλών διαφθοράς, η ανάπτυξη ξεκάθαρων κριτηρίων που κατευθύνουν την επιλογή του έργου και του τρόπου υλοποίησης, η ύπαρξη προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου για επενδύσεις, ο συντονισμός της πολιτικής υποδομών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και η ενσωμάτωση των απαιτούμενων διαδικασιών διαβούλευσης.

Η εμπειρία δείχνει, ότι απαιτούνται σοβαρές προσπάθειες για την υλοποίηση των έργων μεγάλης κλίμακας, αλλά και ότι τα οφέλη από την ανάπτυξη και λειτουργία των έργων είναι σημαντικά. Τα πιθανά πεδία ανάπτυξης υποδομών συνδέονται με την υλοποίηση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και την έμφαση που δίνεται στους επιμέρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους η δυνητική ανάπτυξη είναι μεγαλύτερη. Επιπλέον, υπάρχουν και σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που επιφυλάσσει το μέλλον για τη χώρα και τον κλάδο των Κατασκευών, οι οποίες εδράζονται σε τάσεις που παρατηρούνται σε παγκόσμιο κυρίως, αλλά και σε εθνικό επίπεδο και θα μπορούσαν να αποτελέσουν συνιστώσες μιας εθνικής στρατηγικής για τις Υποδομές και τις Κατασκευές (π.χ. αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος στις σύγχρονες προδιαγραφές, υποδομές για βιομηχανική ανάπτυξη, υποδομές διασυνδέσεων με άλλες χώρες).

Ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη του κλάδου είναι το σύστημα δημοπράτησης και ανάθεσης δημόσιων έργων. Οι υπερβολικές εκπτώσεις που παρατηρούνται στους διαγωνισμούς καθιστούν επιτακτική ανάγκη την ανάπτυξη και εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος εντοπισμού των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (ΑΧΠ) και αποκλεισμού τους από τους διαγωνισμούς. Η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Έργων αποτελεί προϋπόθεση για την εξομάλυνση των προβλημάτων που υπάρχουν στο σύστημα ανάθεσης δημόσιων έργων.

Η ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας δεν μπορεί παρά να προέλθει και από την τόνωση των επενδύσεων σε νέες κατοικίες και άλλα κτήρια. Η απόκλιση των επενδύσεων σε κατοικίες στην Ελλάδα (0,6% του ΑΕΠ το 2017) συγκριτικά με τον μέσο όρο της ΕΕ (4,9%) είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Συνδέεται με διάφορους παράγοντες, όπως ο περιορισμός της τραπεζικής χρηματοδότησης και η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, ωστόσο, σημαντική επίπτωση είχε και η επιβολή υψηλών φόρων επί της ακίνητης περιουσίας (ΕΕΤΗΔΕ και ΕΝΦΙΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτάχυνση του ρυθμού ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα θα μπορούσε να τονώσει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση. Στην ίδια κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα λειτουργούσε και η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και η μείωση του ΦΠΑ στην οικοδομή από 24% σε 13%.

Επιπλέον, το κτιριακό απόθεμα είναι πεπαλαιωμένο. Σε μεγάλο ποσοστό δεν διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα θερμομόνωσης, ενώ περίπου το 84% έχει κτιστεί πριν από το 2000, δηλαδή πριν την εφαρμογή του πιο επικαιροποιημένου Αντισεισμικού Κανονισμού. Για την αναζωογόνηση του κτιριακού αποθέματος και τη βελτίωση της ποιότητας του είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν έργα εκσυγχρονισμού ή αντικατάστασης των υπαρχόντων κτηρίων και ιδίως των αστικών πολυκατοικιών, με παροχή κινήτρων και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για όλες τις αναγκαίες επεμβάσεις που απαιτούνται.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο υπολογίστηκε ότι η σταδιακή αύξηση των επενδύσεων σε Κατασκευές στον μέσο όρο της ΕΕ θα έχει πρόσθετα οφέλη στην οικονομία και την απασχόληση, οδηγώντας σε υψηλότερο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ έως και 1,8 ποσοστιαίες μονάδες και αύξηση των θέσεων εργασίας κατά περίπου 230.000 σε ορίζοντα δεκαετίας.

Προτάσεις πολιτικής

Ο τομέας των Κατασκευών είχε και συνεχίζει να έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Οι επενδύσεις σε κατοικίες, έργα υποδομών και κάθε είδους επιχειρηματικές εγκαταστάσεις αποτελούν έναν από τους κρίσιμους μοχλούς για την επιτάχυνση των ρυθμών μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας.

Τα ουσιαστικά βήματα για την εξασφάλιση και ενίσχυση της συνεισφοράς του τομέα των Κατασκευών στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας περιλαμβάνουν τα εξής:

- Επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη προγραμματισμένων έργων
- Άρση αντικινήτρων και παροχή κινήτρων για τις επενδύσεις σε κατοικίες και άλλα κτήρια
- Προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ΣΔΙΤ
- Διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά δημόσιων έργων, ώστε να βελτιστοποιείται η σχέση κόστους/οφέλους από τα έργα υποδομών στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους
- Καθορισμό προτεραιοτήτων στη βάση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για τις υποδομές.

Ειδικότερα προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις:

Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός Υποδομών: Θεσμοθέτηση Ανεξάρτητου Εθνικού Συμβουλίου Υποδομών με συμμετοχή ειδικών κρατικών λειτουργών και φορέων του κλάδου, με αρμοδιότητα να συμβουλεύει την κυβέρνηση για τις προτεραιότητες επένδυσης σε κύριες υποδομές, την βέλτιστη κατανομή των πόρων, διασφάλιση της λειτουργικής αξίας σε σχέση με το κόστος, τη σύνταξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών, κ.ά.

Σύστημα Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Παρακολούθησης Δημοσίων Έργων: Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης τεχνικών έργων, αναμόρφωση του μηχανισμού διαμόρφωσης προϋπολογισμών έργων και τυποποιημένες συμβάσεις τεχνικών έργων, συγκρότηση ανεξάρτητης εξειδικευμένης επιτροπής ελέγχου αιτιολογήσεων, πλήρης διαφάνεια, θεσμοθέτηση πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, σύστημα δημοπράτησης και ανάθεσης με πολλαπλά αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης προσφορών, συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς.

Επενδύσεις σε Κτίρια και Αγορά Ακινήτων: Ανάπτυξη προγράμματος εκτεταμένων κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται πολυετείς πιστώσεις φόρου για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (tax credits), αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων κ.α.

Χρηματοδότηση: Σταδιακή ενίσχυση του σκέλους υποδομών του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και επενδυτικών κεφαλαίων, προσφορά προς χρηματοδότηση πακέτων επενδυτικών έργων με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου και απόδοσης, καλύτερη προετοιμασία έργων ΣΔΙΤ για τη μεγιστοποίηση της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων σε κατασκευαστικά έργα, υιοθέτηση μοντέλου «Αυτόκλητων ή Πρότυπων Προτάσεων» (Unsolicited Proposals) κ.ά.

Άλλες θεσμικές παρεμβάσεις: Ψηφιοποίηση διαδικασιών με δημόσιο ηλεκτρονικό σύστημα, λειτουργία Τράπεζας Γης, υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της εξωστρέφειας του ελληνικού κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής στην εφαρμογή υποχρεωτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στα έργα, καθορισμός αναγκών σε εργατικό δυναμικό από βασικούς τομείς (οδικοί άξονες, σιδηρόδρομοι, ενέργεια, οικοδομικά έργα κ.ά.) και χάραξη των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, δημιουργία εξειδικευμένου για μεγάλες επενδύσεις και μεγάλα έργα τμήματος του ΣτΕ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γενικός Δείκτης: Σημαντική ανοδική διάσπαση

00:40 ΧΑ

Η έξοδος των τιμών από τον συμμετρικό τριγωνικό σχηματισμό (πράσινη απόχρωση) για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σε συνδυασμό με την ενίσχυση των συνθηκών ανόδου αποτελεί σημαντική θετική εξέλιξη.

Κομισιόν: Ζητά διευκρινίσεις από Γαλλία και Ιταλία για τον π…

22:00 Διεθνείς Εξελίξεις

Διευκρινίσεις από την Γαλλία και την Ιταλία για τα σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020, ζητάει η Κομισιόν, επικαλούμενη «κινδύνους απόκλισης» από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Βόρεια Μακεδονία: Μπαίνει στο ΝΑΤΟ με τη βούλα των ΗΠΑ

21:49 Διεθνείς Εξελίξεις

Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε από την ολομέλεια της αμερικανικής Γερουσία το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, καθώς υπερψηφίστηκε από 91 γερουσιαστές και καταψηφίστηκε από μόλις δύο. Οι μόνοι...

Brexit: Μία νίκη και μία ήττα για τον Τζόνσον

21:41 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κέρδισε την έγκριση του νομοσχέδιου της Συμφωνίας Αποχώρησης κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του, το πρώτο βήμα προς την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής από το Κοινοβούλιο...

Συνταγματική αναθεώρηση: Ευρεία συναίνεση σε δύο άρθρα

21:33 Πολιτική

Ευρεία συναινετική πλειοψηφία καταγράφηκε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, στην έκτη θεματική ενότητα, που αφορούσε το άρθρο 96 και τη πρόταση της ΝΔ για την εξομοίωση των στρατιωτικών ποινικών δικαστών...

Διακομματική: Συμφωνία για την ψήφο των αποδήμων

21:25 Πολιτική

Συμφωνία επετεύχθη στη διακομματική επιτροπή για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων, όπως ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίαση ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Bayer Ελλάς: Δύο βραβεία στα HR Awards

21:13 Health Voice

Τη δέσμευσή της Bayer για πάθος για καινοτομία και δύναμη για αλλαγή μέσω των ανθρώπων της, ήρθε να υπογραμμίσει η διάκριση της εταιρείας κατά την τελετή απονομής των βραβείων «HR...

Συρία: Τέλος στην τουρκική εισβολή, με τη… σφραγίδα Πούτιν (…

21:11 Διεθνείς Εξελίξεις

Στην εδαφική ακεραιότητα και στην απόσυρση όλων των στρατευμάτων που βρίσκονται παράνομα στη Συρία, συμφώνησαν Πούτιν και Ερντογάν, κατά την 6ωρη συνάντησή τους στο Σότσι, ενώ ρωσικές δυνάμεις αναλαμβάνουν τον...

ΗΠΑ: Οι κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας θα αρθούν αν σεβαστεί…

21:08 Διεθνείς Εξελίξεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία, εφόσον σεβαστεί τη συμφωνία εκεχειρίας στη βόρεια Συρία και μετά τη λήξη της πενθήμερης κατάπαυσης του πυρός, ανέφερε...

Άνοδος στις ευρωαγορές με το βλέμμα στο Brexit

20:59 Ξένες Αγορές

Μικρά κέρδη κατέγραψαν σήμερα τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στις εξελίξεις για το Brexit, καθώς σήμερα στις 9 (ώρα Ελλάδος) θα πραγματοποιηθεί...

ΗΠΑ: Ήραν τις κυρώσεις μεταφοράς LNG σε τάνκερ ρωσικής εταιρ…

20:42 Κόσμος

Η εταιρεία TC LNG Shipping L.L.C που είναι καναδοκινεζική κοινοπραξία των εταιρειών Teekay LNG και China LNG Shipping, ενημέρωσε την εταιρεία παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου Yamal LNG, ότι το υπουργείο...

Συμφωνία Πούτιν - Ερντογάν: Νέα εκεχειρία στη Συρία 150 ωρών

20:31 Διεθνείς Εξελίξεις

Νέα εκεχειρία στη βορειοανατολική Συρία για 150 ώρες, αποφάσισαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά από μία μαραθώνια συνάντηση, που κράτησε γύρω στις...

Τραμπ: Χρηματοδοτεί με $4,5 εκατ. την Πολιτική Προστασία της…

20:25 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε χορήγηση οικονομικής βοήθειας στα Λευκά Κράνη, τη συριακή Πολιτική Προστασία, οι εθελοντές διασώστες της οποίας δρουν στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές της Συρίας, ανακοίνωσε σήμερα ο...

ΣτΕ: Πράσινο φως για τη γραμμή 4 του Μετρό

20:11 Ειδήσεις

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό (Άλσος Βεϊκου-Γουδή), καθώς  το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) απέρριψε προσφυγές εταιρειών εναντίον του διαγωνισμού.

Ζαν Υβ Λεντριάν για Brexit: Δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση γι…

20:07 Διεθνείς Εξελίξεις

«Σήμερα, καθώς μιλάμε, σε αυτό το στάδιο, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση για μια νέα παράταση» της προθεσμίας για την εφαρμογή του Brexit, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών...

Cosmote Cinema Marvel Studios: Πρεμιέρα 1 Οκτωβρίου το νέο p…

20:03 Μη Εισηγμένες

Το νέο pop-up κανάλι, COSMOTE CINEMA MARVEL STUDIOS, αφιερωμένο στις παγκόσμιες κινηματογραφικές επιτυχίες της Marvel, έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV την Παρασκευή 1/11 με καθημερινές προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ για το...

Κομισιόν: «Πράσινο» για την ένταξη της Κροατίας στη ζώνη Σέν…

19:56 Διεθνείς Εξελίξεις

Την άποψη ότι η Κροατία έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν εξέφρασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης Σένγκεν.

Ντου κουκουλοφόρων στο Κ19 Ολυμπιακός - Μπάγερν (upd)

19:42 Sport Voice

Διακοπή σημειώθηκε στον αγώνα νέων (Κ19) μεταξύ του Ολυμπιακού και της Μπάγερν Μονάχου, στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, μετά την εισβολή κουκουλοφόρων.

WillPower 2019 - 2ο Αθλητικό Τουρνουά ΑμεΑ στη Γλυφάδα

19:38 Sport Voice

Το διήμερο 23 & 24 Οκτωβρίου, 9 σύλλογοι, φορείς και σχολεία ΑμεΑ και Ειδικής Αγωγής της Αττικής δίνουν «ραντεβού» στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας», για το 2ο Αθλητικό...

Συρία: Οι Κούρδοι αποχώρησαν από τη ζώνη ασφαλείας

19:33 Διεθνείς Εξελίξεις

Οι Κούρδοι μαχητές γνωστοποίησαν στην Ουάσινγκτον ότι αποχώρησαν από τη ζώνη ασφαλείας στη βόρεια Συρία, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Επ. Ανταγωνισμού: Θετική εισήγηση για το deal Olympia Group …

19:29 Ειδήσεις

Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να εξετάσει την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Media Markt από την Olympia Group του ομίλου Γερμανού. Στην εισήγησή της, πάντως, η Επιτροπή προτείνει...

Συρία: Πούτιν και Ερντογάν αναζητούν λύση στο Σότσι

19:20 Διεθνείς Εξελίξεις

Περισσότερες από 5 ώρες διαρκεί η συνάντηση Πούτιν- Ερντογάν στο Σότσι, με βασικό αντικείμενο τις εξελίξεις στη Συρία. Η συνάντηση διεξάγεται χωρίς τη συμμετοχή άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων, παρά μόνο παρουσία...

Η Ολομέλεια του ΣτΕ θα αποφασίσει για το διαβατήριο Μαρινάκη

19:15 Κοινωνία

Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ναι μεν έκρινε συνταγματική την αφαίρεση του διαβατηρίου του εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη, ωστόσο το θέμα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ για να βγάλει...

Μητσοτάκης: Τον Απρίλιο του 2023 θα λειτουργήσει το Μετρό Θε…

19:03 Πολιτική

Την ικανοποίησή του γιατί διαπίστωσε ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για τα έργα της Θεσσαλονίκης, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά τις δύο συνεχόμενες συσκέψεις που είχε...

Τσίπρας: Πάρε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου - Μπες στο isyriza.gr…

18:54 Πολιτική

Με ένα σποτάκι με το οποίο καλεί προσωπικά τους πολίτες να πληκτρολογήσουν isyriza.gr να πάρουν τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους και να γίνουν μέλη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας...

Το made in Bulgaria ηλεκτρικό ρόουντστερ

18:51 Car Voice

Λέγεται Kinetik, είναι μία εταιρεία με έδρα την Βουλγαρία και κατασκευάζει ένα ηλεκτρικό ρόουντστερ με την κωδική ονομασία 07.

Μπάρμπα Στάθης: Λανσάρει νέα σειρά «Ζυμαρικά με λαχανικά»

18:47 Μη Εισηγμένες

Ο Μπάρμπα Στάθης καινοτομεί και λανσάρει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά τη νέα σειρά «Ζυμαρικά με λαχανικά».

Η παρέμβαση Ευρ. Στυλιανίδη στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συ…

18:42 Πολιτική

«Οι Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να οριοθετούν τη σχέση αγοράς, τεχνοκρατίας και πολιτικής εφαρμόζοντας μια νέα Οριζόντια Διάκριση Εξουσιών», τόνισε στην παρέμβασή του για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ο πρόεδρος της...

Τσακαλώτος για προϋπολογισμό: Χωρίς μελέτη η πρόβλεψη για αν…

18:31 Πολιτική

«Η χώρα έχει αλλάξει ταχύτητα και ψυχολογία», επεσήμανε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος κλείνοντας τη σημερινή συζήτηση στη επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού, σημειώνοντας πως...

Πούτιν –Ερντογάν: Δεν συζήτησαν για τα ρωσικά μαχητικά

18:27 Διεθνείς Εξελίξεις

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις συνομιλίες στο Σότσι, δεν συζήτησαν το θέμα της πώλησης των ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών Su35 και Su-57, δήλωσε...

Προανακριτική: Εξαιρέσεις Πολάκη, Τζανακόπουλου ζητούν ΝΔ-ΚΙ…

18:16 Πολιτική

Την εξαίρεση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στην Προανακριτική Επιτροπή για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο ζητούν σύμφωνα με πληροφορίες η ΝΔ και το Κίνημα Αλλαγής στην Προανακριτική Επιτροπή που είναι...

Σχέδιο Γιούνκερ: Πρωτιά της Ελλάδας με συνολικές επενδύσεις …

18:08 Ειδήσεις

Στην πρώτη θέση ως προς τις επενδύσεις που ενεργοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) σε σχέση με το ΑΕΠ της βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία...

XA: Πάνω από τις 870 μονάδες με αυξημένο τζίρο

18:00 ΧΑ

Άνοδο για 6η συνεχή συνεδρίαση σημείωσε η χρηματιστηριακή αγορά, που έκλεισα πάνω από τα επίπεδα των 870 μονάδων και με αυξημένο τζίρο, μετά το νέο ιστορικό ρεκόρ που κατέγραψε η...

Ακμή: Πώς να αποφύγετε τις εξάρσεις

17:44 Health Voice

Ορισμένες διατροφικές συνήθειες, το έντονο στρες και η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες που σχετίζονται με τις εξάρσεις της ακμής, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.

Ενισχύεται ο προϋπολογισμός για ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμι…

17:38 Πολιτική

Να ενισχύσει τον προϋπολογισμό των ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και να προβεί σε ρύθμιση, με τον ευνοϊκότερο δυνατό τρόπο, των παλαιών οφειλών τους προς τον ΕΟΠΥΥ αποφάσισε ο υπουργός...

Wall Street: Κοντά σε ιστορικό υψηλό ο S&P 500

17:28 Ξένες Αγορές

Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα, Τρίτη, στα αμερικανικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται το ένα μετά το άλλο. Ο δείκτης S&P 500 ξεπερνάει τις 3.000 μονάδες...

Τζόνσον: Ψηφίστε τη συμφωνία για να επουλώσουμε τις πληγές μ…

17:20 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Βρετανία μπορεί να αρχίσει να επουλώνει τα τραύματά της και να ενώνεται, αν οι βουλευτές υιοθετήσουν τη νομοθεσία για την επικύρωση της συμφωνίας της κυβέρνησης με την ΕΕ για...

Τσίπρας από Ρέθυμνο: Η κυβέρνηση ναρκοθετεί την πορεία του Β…

17:10 Πολιτική

Στο Ρέθυμνο βρίσκεται, σήμερα, Τρίτη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ξεκίνησε την περιοδεία του από το Δήμο Αγίου Βασιλείου, και συγκεκριμένα από το χωριό Σελλιά.

Τριντό: Νικητής με τη στήριξη του Ομπάμα

17:01 Διεθνείς Εξελίξεις

Πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές χωρίς όμως την απόλυτη πλειοψηφία αναδείχθηκε το κόμμα των Φιλελευθέρων του ζάστιν Τριντό. Η δημόσια στήριξη Ομπάμα έπαιξε αναμφίβολα το ρόλο της.

Έρευνα-Ανάπτυξη: Άνω του 1 δισ. οι δαπάνες των ελληνικών επι…

16:41 Real Profits

Σε 1,049.5 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2018 οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ξεπερνώντας το 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε...

Η Βέροια και ο... ΠΑΣ Λαμία

16:34 Sport Voice

Μόνο στην φυλακή δεν έβαλαν τον Μαρινάκη.

Πούτιν: Περίπλοκη η κατάσταση στη Συρία - Επιτακτικές οι δια…

16:30 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αξιολόγησε την κατάσταση στην Συρία ως περίπλοκη επισημαίνοντας ότι με βάση το δεδομένο αυτό οι διαβουλεύσεις με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκτούν ιδιαίτερη...

Όσλο: Κλεμμένο ασθενοφόρο παρέσυρε πεζούς - Δύο μωρά τραυματ…

16:19 Διεθνείς Εξελίξεις

Ένας ένοπλος έκλεψε ασθενοφόρο σήμερα στο Όσλο και, καθώς απομακρυνόταν με το όχημα, έπεσε πάνω σε μια οικογένεια και τραυμάτισε τρεις ανθρώπους, οι δύο από τους οποίους είναι μωρά, γνωστοποίησαν...

Γεννηματά: Το υπερταμείο δεν μπορεί να έχει το ρόλο του Δούρ…

16:12 Πολιτική

Κριτική στην κυβέρνηση για το ρόλο που έχει το υπερταμείο άσκησε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά μετά τη συνάντηση που είχε με το Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Sunlight: Χρυσό και ασημένιο στα Manufacturing Excellence Aw…

15:56 Εισηγμένες

Με ένα βραβείο Gold και ένα Silver διακρίθηκε η SUNLIGHT, μέλος του Ομίλου Olympia, στα Manufacturing Excellence Awards 2019, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την ηγετική θέση που κατέχει στην...

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Μπάγερν για την υπέρβαση

15:50 Sport Voice

Την Μπάγερν, την δυνατότερη ομάδα του ομίλου, αντιμετωπίζει απόψε (10 μ.μ.) ο Ολυμπιακός στο Φάληρο, με τους Πειραιώτες να πιστεύουν στην υπέρβαση.

Αυτοκριτική Γιούνκερ: Ποδοπατήσαμε την αξιοπρέπεια του ελλην…

15:36 Πολιτική

Την τελευταία του ομιλία ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο πραγματοποίησε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Στον απολογισμό του αναφέρθηκε στην Ελλάδα, στην προσφυγική κρίση και στο Brexit, χαρακτηρίζοντάς τα...

Πέτσας: Δεν έκατσε το τζόκερ για την κυβέρνηση

15:24 Πολιτική

Η συμφωνία των Πρεσπών αποδεικνύεται επιζήμια, αφού βάλαμε την υπογραφή μας σε μια συμφωνία, η τήρηση της οποίας εξαρτάται από τη βούληση άλλων, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά...

Πειραιώς Factoring: Acting General Manager αναλαμβάνει η Στ…

15:19 Εισηγμένες

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς ανακοινώνει ότι η Στυλιανή Γοναλάκη αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα Acting General Manager στην Πειραιώς Factoring ΑΕ.

Αυξήθηκαν τουριστική κίνηση και εισπράξεις στο οκτάμηνο

15:13 Ειδήσεις

Τα 21,8 εκατομμύρια έφθασε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Την...

Η αντιπολίτευση αποδομεί τον προϋπολογισμό του 2020

14:58 Πολιτική

Ξεκίνησε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του κράτους για το 2020 και όπως τόνισε ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής Θόδωρος Σκυλακάκης, "το προσχέδιο...

Βράνιες, Λιβάγια και άλλοι παίκτες της ΑΕΚ έβριζαν τον Ολυμπ…

14:44 Sport Voice

Ξέφυγε η κατάσταση στο πάρτι του Όγκνιεν Βράνιες, το οποίο διοργάνωσε το βράδυ της Δευτέρας θέλοντας να γιορτάσει τα 30α του γενέθλια.

Δ. Παπαγγελόπουλος σε Σαμαρά και δικαστές: Ελάτε κατ' αντιπα…

14:39 Πολιτική

Αίτηση για κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δημήτρη Παπαγγελόπουλου με εισαγγελείς και πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του.

EBRD: Επένδυσε 18 εκατ. ευρώ στο πράσινο ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ε…

14:27 ΧΑ

Επένδυση 18 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στο πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, στην επιτυχημένη έκδοση 7ετούς χρέους μέσω του οποίου η εταιρεία...

Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών ο Κρις το πρόβατο

14:19 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο Κρις το πρόβατο έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη για το πλούσιο μαλλί του. Ήταν τόσο πολύ που κατέγραψε και παγκόσμιο ρεκόρ. 

Γερμανία: Μικτές αντιδράσεις στην πρόταση για διεθνώς ελεγχό…

14:08 Διεθνείς Εξελίξεις

Η πρόταση της γερμανίδας υπουργού Άμυνας Ανεγκρέτ Κραμπ-Κάρενμπαουερ για τη δημιουργία μιας διεθνώς ελεγχόμενης ασφαλούς ζώνης στη βόρεια Συρία συνάντησε μικτές αντιδράσεις από κόμματα και την κυβέρνηση συνασπισμού.

Συνάντηση Βαρουφάκη-Τσοβόλα

13:55 Πολιτική

Τυχαία συνάντηση είχαν για λίγα λεπτά της ώρας ο Δημήτρης Τσοβόλας και ο Γιάνης Βαρουφάκης ενώπιον των κοινοβουλευτικών συντακτών.

Ομόλογα: Στο 1,27% η απόδοση του 10ετους

13:43 ΧΑ

Σε νέα ιστορικά χαμηλά φτάνουν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων στο trading της Τρίτης.

Κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. η Ελλάδα στην ηλεκτρονική δια…

13:37 Real Profits

Βήματα προόδου σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κάνει η Ελλάδα, αν και οι επιδόσεις της χώρας στον κρίσιμο αυτόν τομέα, την κρατούν κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η...

Προστασία α' κατοικίας: Τις 28.000 αγγίζουν οι αιτήσεις

13:33 Ειδήσεις

Τις 28.000 πλησιάζουν οι χρήστες που έχουν ξεκινήσει την διαδικασία για την ένταξη τους στο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και...