Log in

ΙΟΒΕ: Οι αναπτυξιακές προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα

Σειρά προτάσεων για την ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου παρουσίασε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, με τίτλο «Οι αναπτυξιακές προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα», οι Κατασκευές αποτελούν έναν από τους βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και θα μπορούσαν να ενισχυθούν σημαντικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη προγραμματισμένων έργων, την άρση των αντικινήτρων για τις επενδύσεις σε κατοικίες και άλλα κτήρια, την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), την διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά δημόσιων έργων και τον καθορισμό προτεραιοτήτων στη βάση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για τις υποδομές.

Η στενή διασύνδεση της κατασκευαστικής δραστηριότητας με τη βιομηχανία δομικών και άλλων υλικών, που χρησιμοποιούνται στα κατασκευαστικά έργα, με τις αρχιτεκτονικές και μελετητικές δραστηριότητες και με το Εμπόριο, αλλά και η θεμελιώδης συμβολή της στην υλοποίηση επενδυτικών έργων σε τομείς όπως οι Δημόσιες υποδομές, ο Τουρισμός, η Βιομηχανία και το Εμπόριο, καθώς και στην οικιστική - πολεοδομική ανάπτυξη, καθιστούν τις Κατασκευές στρατηγικό τομέα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ωστόσο, εξαιτίας της κρίσης ο κλάδος έχει υποστεί μεγάλες επιπτώσεις. Η προστιθέμενη αξία του ευρύτερου τομέα των Κατασκευών μειώθηκε την περίοδο 2007-2017 κατά 51%, από 22,4 δισ. το 2007 σε Euro10,8 δισ. το 2017. Η προστιθέμενη αξία του τομέα των Κατασκευών αντιστοιχούσε το 2017 στο 5,2% του ΑΕΠ έναντι 8,8% στην ΕΕ28.

Στον κλάδο απασχολούνταν το 2017 περίπου 202.000 άτομα και στους υπόλοιπους κλάδους του τομέα των Κατασκευών άλλα 135.000 άτομα. Μετά τη σημαντική μείωση της απασχόλησης, ο κατασκευαστικός τομέας συγκέντρωσε το 2017 το 8,1% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, έναντι 11,7% το 2007.

Το 2017 δραστηριοποιήθηκαν περίπου 74.100 κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις Κατασκευές μειώθηκε κατά περίπου 39.000 μεταξύ 2009 και 2017. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου των Κατασκευών στην Ελλάδα (98,1% το 2016) είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (ατομικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι - επιχειρήσεις με απασχόληση μικρότερη από 10 άτομα).

Η συνολική συνεισφορά του κλάδου των Κατασκευών σε όρους ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2017 σε 19,9 δισ. ευρώ (περίπου 11% του ΑΕΠ της χώρας). Σε όρους απασχόλησης, και λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, η συνολική συνεισφορά της κατασκευαστικής δραστηριότητας υπολογίζεται σε 505 χιλ. θέσεις εργασίας. Προκύπτει δηλαδή, ότι για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται στον κλάδο των Κατασκευών προστίθεται 1,8 ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας, εκ του οποίου 0,4 ευρώ καταλήγουν στα ταμεία του κράτους. Αντίστοιχα, για κάθε 1 εκατ. ευρωαξίας που παράγουν οι Κατασκευές, δημιουργούνται 44,5 θέσεις εργασίας στην οικονομία, εκ των οποίων οι 18 αφορούν άμεσα τον κλάδο των Κατασκευών.

Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι, επομένως, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τομέα των Κατασκευών. Η αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές και άλλα κατασκευαστικά έργα αποτελεί προϋπόθεση για την επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας και την αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Μοχλοί ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα

Σύμφωνα με την μελέτη του ΙΟΒΕ, η επιτάχυνση στην υλοποίηση ήδη σχεδιασμένων - προγραμματισμένων έργων υποδομής, που για διάφορους λόγους καθυστερούν, όπως για παράδειγμα το Ελληνικό, πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα.

Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα Υποδομών στηρίζεται σε ένα εθνικό μακροχρόνιο στρατηγικό όραμα για τις Υποδομές, στο οποίο εντοπίζονται οι επενδύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν και καθορίζεται η προτεραιότητά τους. Άλλοι παράγοντες που λειτουργούν θετικά είναι η αποτελεσματική διαχείριση των απειλών διαφθοράς, η ανάπτυξη ξεκάθαρων κριτηρίων που κατευθύνουν την επιλογή του έργου και του τρόπου υλοποίησης, η ύπαρξη προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου για επενδύσεις, ο συντονισμός της πολιτικής υποδομών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και η ενσωμάτωση των απαιτούμενων διαδικασιών διαβούλευσης.

Η εμπειρία δείχνει, ότι απαιτούνται σοβαρές προσπάθειες για την υλοποίηση των έργων μεγάλης κλίμακας, αλλά και ότι τα οφέλη από την ανάπτυξη και λειτουργία των έργων είναι σημαντικά. Τα πιθανά πεδία ανάπτυξης υποδομών συνδέονται με την υλοποίηση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και την έμφαση που δίνεται στους επιμέρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους η δυνητική ανάπτυξη είναι μεγαλύτερη. Επιπλέον, υπάρχουν και σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που επιφυλάσσει το μέλλον για τη χώρα και τον κλάδο των Κατασκευών, οι οποίες εδράζονται σε τάσεις που παρατηρούνται σε παγκόσμιο κυρίως, αλλά και σε εθνικό επίπεδο και θα μπορούσαν να αποτελέσουν συνιστώσες μιας εθνικής στρατηγικής για τις Υποδομές και τις Κατασκευές (π.χ. αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος στις σύγχρονες προδιαγραφές, υποδομές για βιομηχανική ανάπτυξη, υποδομές διασυνδέσεων με άλλες χώρες).

Ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη του κλάδου είναι το σύστημα δημοπράτησης και ανάθεσης δημόσιων έργων. Οι υπερβολικές εκπτώσεις που παρατηρούνται στους διαγωνισμούς καθιστούν επιτακτική ανάγκη την ανάπτυξη και εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος εντοπισμού των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (ΑΧΠ) και αποκλεισμού τους από τους διαγωνισμούς. Η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Έργων αποτελεί προϋπόθεση για την εξομάλυνση των προβλημάτων που υπάρχουν στο σύστημα ανάθεσης δημόσιων έργων.

Η ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας δεν μπορεί παρά να προέλθει και από την τόνωση των επενδύσεων σε νέες κατοικίες και άλλα κτήρια. Η απόκλιση των επενδύσεων σε κατοικίες στην Ελλάδα (0,6% του ΑΕΠ το 2017) συγκριτικά με τον μέσο όρο της ΕΕ (4,9%) είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Συνδέεται με διάφορους παράγοντες, όπως ο περιορισμός της τραπεζικής χρηματοδότησης και η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, ωστόσο, σημαντική επίπτωση είχε και η επιβολή υψηλών φόρων επί της ακίνητης περιουσίας (ΕΕΤΗΔΕ και ΕΝΦΙΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτάχυνση του ρυθμού ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα θα μπορούσε να τονώσει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση. Στην ίδια κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα λειτουργούσε και η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και η μείωση του ΦΠΑ στην οικοδομή από 24% σε 13%.

Επιπλέον, το κτιριακό απόθεμα είναι πεπαλαιωμένο. Σε μεγάλο ποσοστό δεν διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα θερμομόνωσης, ενώ περίπου το 84% έχει κτιστεί πριν από το 2000, δηλαδή πριν την εφαρμογή του πιο επικαιροποιημένου Αντισεισμικού Κανονισμού. Για την αναζωογόνηση του κτιριακού αποθέματος και τη βελτίωση της ποιότητας του είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν έργα εκσυγχρονισμού ή αντικατάστασης των υπαρχόντων κτηρίων και ιδίως των αστικών πολυκατοικιών, με παροχή κινήτρων και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για όλες τις αναγκαίες επεμβάσεις που απαιτούνται.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο υπολογίστηκε ότι η σταδιακή αύξηση των επενδύσεων σε Κατασκευές στον μέσο όρο της ΕΕ θα έχει πρόσθετα οφέλη στην οικονομία και την απασχόληση, οδηγώντας σε υψηλότερο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ έως και 1,8 ποσοστιαίες μονάδες και αύξηση των θέσεων εργασίας κατά περίπου 230.000 σε ορίζοντα δεκαετίας.

Προτάσεις πολιτικής

Ο τομέας των Κατασκευών είχε και συνεχίζει να έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Οι επενδύσεις σε κατοικίες, έργα υποδομών και κάθε είδους επιχειρηματικές εγκαταστάσεις αποτελούν έναν από τους κρίσιμους μοχλούς για την επιτάχυνση των ρυθμών μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας.

Τα ουσιαστικά βήματα για την εξασφάλιση και ενίσχυση της συνεισφοράς του τομέα των Κατασκευών στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας περιλαμβάνουν τα εξής:

- Επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη προγραμματισμένων έργων
- Άρση αντικινήτρων και παροχή κινήτρων για τις επενδύσεις σε κατοικίες και άλλα κτήρια
- Προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ΣΔΙΤ
- Διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά δημόσιων έργων, ώστε να βελτιστοποιείται η σχέση κόστους/οφέλους από τα έργα υποδομών στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους
- Καθορισμό προτεραιοτήτων στη βάση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για τις υποδομές.

Ειδικότερα προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις:

Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός Υποδομών: Θεσμοθέτηση Ανεξάρτητου Εθνικού Συμβουλίου Υποδομών με συμμετοχή ειδικών κρατικών λειτουργών και φορέων του κλάδου, με αρμοδιότητα να συμβουλεύει την κυβέρνηση για τις προτεραιότητες επένδυσης σε κύριες υποδομές, την βέλτιστη κατανομή των πόρων, διασφάλιση της λειτουργικής αξίας σε σχέση με το κόστος, τη σύνταξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών, κ.ά.

Σύστημα Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Παρακολούθησης Δημοσίων Έργων: Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης τεχνικών έργων, αναμόρφωση του μηχανισμού διαμόρφωσης προϋπολογισμών έργων και τυποποιημένες συμβάσεις τεχνικών έργων, συγκρότηση ανεξάρτητης εξειδικευμένης επιτροπής ελέγχου αιτιολογήσεων, πλήρης διαφάνεια, θεσμοθέτηση πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, σύστημα δημοπράτησης και ανάθεσης με πολλαπλά αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης προσφορών, συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς.

Επενδύσεις σε Κτίρια και Αγορά Ακινήτων: Ανάπτυξη προγράμματος εκτεταμένων κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται πολυετείς πιστώσεις φόρου για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (tax credits), αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων κ.α.

Χρηματοδότηση: Σταδιακή ενίσχυση του σκέλους υποδομών του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και επενδυτικών κεφαλαίων, προσφορά προς χρηματοδότηση πακέτων επενδυτικών έργων με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου και απόδοσης, καλύτερη προετοιμασία έργων ΣΔΙΤ για τη μεγιστοποίηση της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων σε κατασκευαστικά έργα, υιοθέτηση μοντέλου «Αυτόκλητων ή Πρότυπων Προτάσεων» (Unsolicited Proposals) κ.ά.

Άλλες θεσμικές παρεμβάσεις: Ψηφιοποίηση διαδικασιών με δημόσιο ηλεκτρονικό σύστημα, λειτουργία Τράπεζας Γης, υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της εξωστρέφειας του ελληνικού κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής στην εφαρμογή υποχρεωτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στα έργα, καθορισμός αναγκών σε εργατικό δυναμικό από βασικούς τομείς (οδικοί άξονες, σιδηρόδρομοι, ενέργεια, οικοδομικά έργα κ.ά.) και χάραξη των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, δημιουργία εξειδικευμένου για μεγάλες επενδύσεις και μεγάλα έργα τμήματος του ΣτΕ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το δούλεμα συνεχίζεται...

11:29 Πολιτική

Οι τοποθετήσεις των πρώτων Γενικών Γραμματέων της κυβέρνησης μοιάζουν πραγματικά με πολιτικό ανέκδοτο ιδίως για τις περιπτώσεις του Γιώργου Μαυρωτά που τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και του...

Attica Bank: Έρχονται αλλαγές

11:26 Τράπεζες

Ραγδαίες εξελίξεις στην ηγεσία της τράπεζας με εντολή του Κ. Μητσοτάκη.

Η Deloitte διοργανώνει το δεύτερο Sales force Bootcamp στη Θ…

11:16 Εισηγμένες

Η Deloitte Ελλάδος, στρατηγικός συνεργάτης της κορυφαίας πλατφόρμας CRM,Salesforce,διοργανώνει τον Οκτώβριο στο Deloitte Alexander Competence Center στη Θεσσαλονίκη,το δεύτερο Sales force Bootcamp στην Ελλάδα.

ΕΕ: Έτοιμη να προχωρήσει σε επίσημη έρευνα στην Amazon

11:12 Διεθνείς Εξελίξεις

Έτοιμη να ξεκινήσει επίσημη έρευνα στο πώς χρησιμοποιεί η Amazon τα δεδομένα από εμπόρους που πωλούν προϊόντα στις ιστοσελίδες της είναι η Ευρωπαϊκή Ενωση, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση...

Μυτιληναίος: Ξεκινάει η κατασκευή νέου σταθμού παραγωγής ενέ…

11:03 Εισηγμένες

Ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στην Ευρώπη, ετοιμάζεται να μπει σε φάση κατασκευής. Η Mυτιληναίος, ολοκληρώνοντας όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτικές διαδικασίες και με τη συνδρομή...

ΑΕΚ: Γκρίνια και μουρμούρα

11:00 Sport Voice

Στους οπαδούς της ένωσης άρεσε η πληροφορία ότι το αφεντικό τα έσκασε σε Ολιβέιρα και Βέρντε για να τους πείσει και να τους φέρει στην ΑΕΚ.

Βουτιά 7,9% στις πωλήσεις ευρωπαϊκών αυτοκινήτων τον Ιούνιο

10:51 Car Voice

Απότομη πτώση σημείωσαν οι ταξινομήσεις ευρωπαϊκών αυτοκινήτων τον Ιούνιο, συνεχίζοντας την καθοδική φετινή πορεία τους, η οποία έχει προκαλέσει προειδοποιήσεις κερδών από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler και ζημιές σε επίπεδο...

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων και παρόχ…

10:42 Ειδήσεις

Αναρτήθηκαν χθες, Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (www.oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων και αποκλειομένων, στο πλαίσιο του προγράμματος...

Ταχίνι: ένα τρόφιμο κατάλληλο και ιδανικό για όλους!

10:38 Health Voice

Το ταχίνι,αν και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής, είναι ταυτόχρονα ένασούπερ σύγχρονο τρόφιμο που συμβάλλει στη θρέψη όσων το απολαμβάνουν υποστηρίζει ο Γιάννης Χρύσου, Κλινικός Διαιτολόγος & Διατροφολόγος.

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές

10:35 Ξένες Αγορές

Μικτά πρόσημα σημειώνουν οι ευρωπαϊκές αγορές με τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την εξέλιξη της εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο των επενδυτών.

Καλλιτσάντσης (Ελλάκτωρ): Του φταίει το... 50άρικο στους συν…

10:19 Εισηγμένες

Μιλώντας χθές στην ημερίδα του Economist ο διευθύνων σύμβουλος του Ελλάκτωρα υπογράμμισε ότι οι δημόσιες επενδύσεις ήταν πάντα το μεγάλο θύμα των πρωτογενών πλεονασμάτων σε αυτή τη χώρα και συνέχισε λέγοντας ότι...

Πτώση στην Ασία με το βλέμμα στο εμπόριο

10:02 Ξένες Αγορές

Πτώση καταγράφουν οι δείκτες στα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια με την εμπορική διένεξη Κίνας – ΗΠΑ να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των επενδυτών.

Γερμανία: Τα 65α γενέθλια της γιορτάζει σήμερα η Α. Μέρκελ

09:44 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ θα προεδρεύσει σήμερα στη σύσκεψη του υπουργικού της συμβουλίου όπως κάθε εβδομάδα, αν και γιορτάζει τα 65α γενέθλιά της.

Ανεξήγητη υπογονιμότητα και όχι μόνο: Μήπως η αιτία κρύβεται…

09:38 Health Voice

Αναμφισβήτητη είναι πλέον η άνοδος της υπογονιμότητας παγκοσμίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου το 14% των γυναικών ηλικίας 15 έως 44 ετών εκτιμάται ότι δυσκολεύεται να συλλάβει ή να διατηρήσει την...

«Πρεμιέρα» σήμερα για τη νέα Βουλή

09:23 Πολιτική

Στις 11 το πρωί, συγκαλείται η Θ΄ Αναθεωρητική Βουλή- Α΄ Σύνοδος της ΙΗ΄ Βουλευτικής Περιόδου- για την ορκωμοσία των βουλευτών σύμφωνα με το Π.Δ. 56/2019 "Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής...

ΗΠΑ: Βαθιά ανησυχία για τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις σ…

09:20 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ουάσινγκτον ενστερνίζεται τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστήριξε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μόργκαν Ορτέιγκους, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί της Άγκυρας...

Λιμενικό: 148 πρόσφυγες-μετανάστες διασώθηκαν στο Αιγαίο

09:14 Κοινωνία

Στον εντοπισμό και διάσωση 148 προσφύγων-μεταναστών προέβησαν σήμερα το πρωί και χθες το βράδυ στελέχη του Λιμενικού σε τρεις θαλάσσιες περιοχές.

ΣΥΡΙΖΑ: Κοινοβουλευτική Ομάδα με… γλυκάκια

09:12 Πολιτική

Γλυκά για… κέρασμα περίμεναν στην είσοδο της αίθουσας της Γερουσίας της Βουλής, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Απλώνει δίχτυα… ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Intrasoft: Το νέ…

09:07 Εισηγμένες

Όσοι πίστεψαν ότι η δραστηριοποίηση της Intrasoft International πλέον θα εξελίσσονταν στις χώρες της Ανατολικής Αφρικής, ίσως δεν γνώριζαν την δυναμική της εταιρίας, η οποία εξακολουθεί να διεκδικεί συμφωνίες κύρους με...

Την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουλίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών …

09:04 Τράπεζες

Tην ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση της Attica Α.Ε. Συμμετοχών (Attica Group).

Εθνική Τράπεζα: Έρχεται ο Χαρδούβελης…

09:02 Παρατραπεζίτης

Ευρύτατες αλλαγές αναμένονται στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, κατά τις προσεχείς εβδομάδες (ίσως και μέρες). Το δρόμο έχει ανοίξει η ίδια η Τράπεζα όταν λίγο πριν τις εκλογές ανακοίνωσε ότι...

Έξω οι... ξένοι !

09:00 Παρατραπεζίτης

Τι θα γίνει στις άλλες τράπεζες, δεν ξέρω αφού σε Eurobank και Alpha Bank η πλειοψηφία των μετοχών βρίσκεται σε funds και χέρια ιδιωτών. Αλλά και εκεί πρέπει να περιμένουμε αλλαγές...

Η πύρρειος νίκη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η δύσκολη επ…

08:55 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ευρώπη απέφυγε μια θεσμική κρίση που, ομολογουμένως, κανείς δεν ήξερε πως θα μπορούσε να διαχειριστεί και κέρδισε την πρώτη γυναίκα στο τιμόνι της Κομισιόν, μια συντηρητική γερμανίδα πολιτικό με...

ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδρίαση με… παρατράγουδα – Κόντρα Τσακαλώτου –…

08:52 Πολιτική

Μόνο… αναίμακτη δεν ήταν η χθεσινή πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Μπορεί η έναρξη να περιείχε χειροκρότημα στον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, ο...

Πρώτη εβδομάδα Μητσοτάκη: Ο Φλώρος έξω. Ο Μπάμπης μέσα (στην…

08:48 Κοινωνία

Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Αυτοί είναι ικανοί να αποφυλακίσουν όλους τους απατεώνες και τους λωποδύτες και να στείλουν στην φυλακή τους δημοσιογράφους που αποκαλύπτουν τα...

«Απελευθερωμένη» Δικαιοσύνη

08:46 Γνώμες

Φαίνεται πως το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών εθνικές αποτέλεσε αφορμή για τη Δικαιοσύνη μέσα από μια σειρά από γεγονότων των τελευταίων ημερών να αποτινάξει το ζυγό των κομμουνιστών από το...

Ανεμομαζώματα… διαολοσκορπίσματα

08:34 Ο Σάτυρος

Έτσι λέει ο σοφός λαός για εκείνους που θέλουν να κάνουν κουμάντο σε όλα, αλλά τελικά μπορεί να μην τους βγει και –σχεδόν- τίποτα. Κάπως έτσι γίνεται και με την κυβέρνηση...

Το αδιέξοδο του Παπαδάκη

08:33 Ο Σάτυρος

Σιγή ιχθύος από το στρατόπεδο του Γιώργου Παπαδάκη μετά και από την αποχώρηση του στενού του συνεργάτη Ντίνου Σιωμόπουλου. Γίνονται συζητήσεις, ζυμώσεις, όλα πίσω από κλειστές πόρτες προς το παρόν πριν...

One Channel: Μαζεύει κόσμο για… πρωτιά

08:32 Ο Σάτυρος

Και ποιος δεν έχει κάνει ραντεβού, λένε οι πληροφορίες του Σάτυρου για το One Channel, με τον τελικό λόγο να τον έχει πάντα ο Β. Μαρινάκης. Ο «αρχηγός» της Alter Ego θέλει να πάει για πρωτιά...

Αποκαλυπτήρια σήμερα για το Θριάσιο ΙΙ

08:31 Ο Ενδελεχής

Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 17.00 το απόγευμα εκπνέει η ημερομηνία για τη κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για το διαγωνισμός στο Θριάσιο ΙΙ. Η PEARL, η Goldair, η Damco σε...

Ανακοινώνεται ο νέος πρόεδρος της ΔΕΗ πριν τις προγραμματικέ…

08:29 Ο Ενδελεχής

Μέχρι μεθαύριο Παρασκευή πιθανότατα να έχει ορισθεί ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ στη θέση του παραιτηθέντα Μανώλη Παναγιωτάκη. Στόχος είναι να ανακοινωθεί το όνομά του πρίν τις προγραμματικές...

Ακέφαλη διοικητικά για 5 εβδομάδες η ΕΥΑΘ

08:27 Ο Ενδελεχής

Πέντε εβδομάδες ακέφαλη διοικητικά θα παραμείνει η  ΕΥΑΘ μέχρι και τις  2 Αυγούστου που  θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Η εισηγμένη είναι χωρίς διοίκηση εδώ και τρείς εβδομάδες  και...

Πέστα, ρε Ρέγκλινγκ

08:26 Μαύρη Λίστα

Στους "βάστα Γερούν". Τους προσγείωσε απότομα ο δικός τους. Ή, μήπως, κύριε Θ.Μ. των φιλελέδων ο Ρέγκλινγκ έγινε συριζαίος και τσιπραίος; Ώρες να μας το γράψεις στην εφημερίδα σου κι αυτό. Ξεχάστε...

Οι βασιλιάδες του fake news

08:25 Μαύρη Λίστα

Αλέξη, πρέπει να το παραδεχτούμε. Υποτιμήσαμε την δύναμη του fake news. Και την δύναμη αυτών που την οργανώνουν για να στηρίξουν την Ν.Δ. του κυρίου Μητσοτάκη. Το καταλάβαμε αυτό όλοι το...

«Μαξιλάρι»: 37 συν 2,5 δις

08:22 Μαύρη Λίστα

Η μεγάλη διαφορά του 2019 με το 2015. Αυτό είναι το "μπαζούκας" -για να θυμηθώ λίγο τον Ντράγκι- στο οπλοστάσιο του Μητσοτάκη. Το 2015 ο Αλέξης παρέλαβε μια χώρα χρεοκοπημένη. Μια...

Κανάκης: Σχεδόν 5 μυρια...

08:21 Μαύρη Λίστα

...Στο παντελόνι.   Μαγκιά του Στέλιου Κανάκη. Αθόρυβα πούλησε την εταιρεία του (ολόκληρη) στην νορβηγική Orkla FOOD εισπράττοντας το ποσό των 4,735 εκατομμυρίων ευρώ. Μαζί με την Ελευθερία την σύζυγο του τόσα πήραν...

Γενικός Δείκτης: Παραμένει η αδυναμία κίνησης προς αποφυγή α…

01:08 ΧΑ

Η διενέργεια των κλεισιμάτων συνεχίζεται να πραγματοποιείται κάτω από την αντίσταση του 875 και πολύ κοντά στην πλευρά Ε του διευρυμένου σχηματισμού ΕΖ (πράσινη απόχρωση) και οι συνθήκες ανόδου έχουν...

Απόλυτο ρεκόρ ζέστης 21 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε στον Βόρε…

22:11 Διεθνείς Εξελίξεις

Θερμοκρασίες που έφτασαν τους 21 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή στο Αλέρτ, το βορειότερο κατοικημένο μέρος στον πλανήτη, λιγότερο από 900 χιλιόμετρα μακριά από τον Βόρειο Πόλο, σημειώνοντας ένα «απόλυτο ρεκόρ»...

Επταετές ομόλογο: Υπερκαλύφθηκε 5 φορές - Πάνω από 13 δισ. ο…

22:06 ΧΑ

Στο 1,9% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο στην έκδοση του 7ετούς ομολόγου και το κουπόνι στο 1,875%, ενώ οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά...

ΚΙΝΑΛ για διορισμούς γ.γ.: Στον κάλαθο των αχρήστων οι διακη…

21:59 Πολιτική

Aρνητικά σχολίασε το Κίνημα Αλλαγής τη τοποθέτηση των νέων γενικών γραμματέων επικρίνοντας την κυβέρνηση για επιστροφή στο παρελθόν καθώς τους διόρισε με κομματικά κριτήρια και οι διακηρύξεις περί αξιοκρατίας και...

ΛΑΓΗΕ για αποφυλάκιση Φλώρου: Διεκδικούμε με κάθε μέσο 115 ε…

21:52 Ειδήσεις

Την αντίδρασή του για την αποφυλάκιση του Αριστείδη Φλώρου  ανακοίνωσε ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ) και υπογραμμίζει ότι εξακολουθεί να διεκδικεί με κάθε ένδικο μέσο από τον όμιλο...

ΕΕ: Αδυναμία κοινής γραμμής στο θέμα του ψηφιακού φόρου

21:34 Διεθνείς Εξελίξεις

Αδύναμη να καταλήξει σε συμφωνία για τη φορολόγηση των κερδών, που παράγει η ψηφιακή οικονομία, αποδείχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αδύνατη χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη η ασφάλεια του κυβερνοχώ…

21:26 Real Profits

Η ψηφιακή ασφάλεια απασχολεί κάθε επιχείρηση όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι. Μάλιστα πλέον είναι τέτοια η ταχύτητα, ο όγκος και η πολυπλοκότητα των ψηφιακών απειλών, που αντιμετωπίζουν οι...

Εθνική Πανγαία: Δάνειο 50 εκατ. από EBRD για την ανάπτυξη το…

21:18 Εισηγμένες

Την επιτυχή ολοκλήρωση έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως 300 εκατ. ευρώ με αποκλειστική πλήρη ανάληψη αυτής από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα...

Πιτσιλής: Επιταχύνονται ο επιστροφές ΦΠΑ στις συνεπείς επιχε…

21:06 Ειδήσεις

Επιταχύνονται οι επιστροφές ΦΠΑ για χιλιάδες επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό βαθμό συνέπειας, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Τραμπ: Δεν πρόκειται να πουλήσουμε τα F-35 στην Τουρκία

21:02 Διεθνείς Εξελίξεις

Την αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια δηλώσεων που έκανε στους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου.

Το master plan του ΟΛΠ στη συνάντηση Πλακιωτάκη με εκπροσώπο…

20:58 Ειδήσεις

Σειρά επαφών με εκπροσώπους του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ) είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Πλακιωτάκης.

Αύριο η συνάντηση Τσίπρα - Ρέγκλινγκ

20:53 Πολιτική

Συνάντηση με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, θα έχει αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. 

Νέα πρόεδρος της Κομισιόν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

20:49 Διεθνείς Εξελίξεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε απόψε τον διορισμό της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με 383 ψήφους υπέρ και 327 κατά.

Φέσσας προς Γεωργιάδη: Κάθε αξιόλογη επένδυση είναι εθνικός …

20:45 Ειδήσεις

Κάθε αξιόλογη επένδυση είναι εθνικός στόχος, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας μετά από την συνάντηση εκπροσώπων της διοίκησης του Συνδέσμου με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη...

Μηταράκης: Άμεσα οι ενέργειες για τον επανυπολογισμό των συν…

20:38 Ειδήσεις

Στο ζήτημα των συντάξεων χηρείας, καθώς και στο θέμα της κατάργησης της έκδοσης ΑΜΚΑ στους μετανάστες, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νότης Μηταράκης, μιλώντας στην ΕΡΤ1.

Μητσοτάκης σε Ρέγκλινγκ: Θα σεβαστούμε τους δημοσιονομικούς …

20:31 Πολιτική

Τη σημασία των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, οι οποίες αποτελούν τις κεντρικές δεσμεύσεις της νέας ελληνικής κυβέρνησης, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη...

Τραμπ: Σημαντική πρόοδος στα ζητήματα του Ιράν και της Β. Κο…

20:19 Διεθνείς Εξελίξεις

Σημαντική «πρόοδος» έχει επιτευχθεί στα θέματα της Βόρειας Κορέας και του Ιράν, υποστήριξε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το τι εννοεί.

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές

20:14 Ξένες Αγορές

Άνοδο κατέγραψαν σήμερα τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ευρωβουλή: Και οι σοσιαλδημοκράτες στηρίζουν την Ούρσουλα φο…

19:08 Διεθνείς Εξελίξεις

Η ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε μέσω του Twitter ότι θα στηρίξει την Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη θέση του προέδρου...

ΣτΕ: Συνταγματική η κατάργηση δώρων και επιδομάτων για τους …

19:55 Κοινωνία

Η κατάργηση των δώρων-επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής αδείας (13ος και 14ος μισθός) στους δημοσίους υπαλλήλους είναι συμβατή με το Σύνταγμα κι επιβεβλημένη έκρινε με σειρά αποφάσεών της η Ολομέλεια...

Τσίπρας: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει τον Κώστα Τασούλα για πρόεδρο τ…

19:51 Πολιτική

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει τον Κώστα Τασούλα για πρόεδρο της Βουλής, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην ΚΟ του κόμματος.

Συνάντηση Γεωργιάδη με τη διοίκηση της ΟΝΕΧ για τα Ναυπηγεία…

19:43 Ειδήσεις

Συνάντηση Γεωργιάδη με τη διοίκηση της Το σχέδιο το οποίο θα καταθέσει η ΟΝΕΧ για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, συζητήθηκε στη σημερινή η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι...

Τσίπρας: Θα σας ταράξουμε στην τεκμηρίωση

19:11 Πολιτική

Κάνοντας τον απολογισμό των εκλογών, μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας είπε «δώσαμε μια δύσκολη μάχη, μια μάχη στην οποία ο...