Log in

ΙΟΒΕ: Οι αναπτυξιακές προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα

Σειρά προτάσεων για την ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου παρουσίασε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, με τίτλο «Οι αναπτυξιακές προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα», οι Κατασκευές αποτελούν έναν από τους βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και θα μπορούσαν να ενισχυθούν σημαντικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη προγραμματισμένων έργων, την άρση των αντικινήτρων για τις επενδύσεις σε κατοικίες και άλλα κτήρια, την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), την διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά δημόσιων έργων και τον καθορισμό προτεραιοτήτων στη βάση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για τις υποδομές.

Η στενή διασύνδεση της κατασκευαστικής δραστηριότητας με τη βιομηχανία δομικών και άλλων υλικών, που χρησιμοποιούνται στα κατασκευαστικά έργα, με τις αρχιτεκτονικές και μελετητικές δραστηριότητες και με το Εμπόριο, αλλά και η θεμελιώδης συμβολή της στην υλοποίηση επενδυτικών έργων σε τομείς όπως οι Δημόσιες υποδομές, ο Τουρισμός, η Βιομηχανία και το Εμπόριο, καθώς και στην οικιστική - πολεοδομική ανάπτυξη, καθιστούν τις Κατασκευές στρατηγικό τομέα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ωστόσο, εξαιτίας της κρίσης ο κλάδος έχει υποστεί μεγάλες επιπτώσεις. Η προστιθέμενη αξία του ευρύτερου τομέα των Κατασκευών μειώθηκε την περίοδο 2007-2017 κατά 51%, από 22,4 δισ. το 2007 σε Euro10,8 δισ. το 2017. Η προστιθέμενη αξία του τομέα των Κατασκευών αντιστοιχούσε το 2017 στο 5,2% του ΑΕΠ έναντι 8,8% στην ΕΕ28.

Στον κλάδο απασχολούνταν το 2017 περίπου 202.000 άτομα και στους υπόλοιπους κλάδους του τομέα των Κατασκευών άλλα 135.000 άτομα. Μετά τη σημαντική μείωση της απασχόλησης, ο κατασκευαστικός τομέας συγκέντρωσε το 2017 το 8,1% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, έναντι 11,7% το 2007.

Το 2017 δραστηριοποιήθηκαν περίπου 74.100 κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις Κατασκευές μειώθηκε κατά περίπου 39.000 μεταξύ 2009 και 2017. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου των Κατασκευών στην Ελλάδα (98,1% το 2016) είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (ατομικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι - επιχειρήσεις με απασχόληση μικρότερη από 10 άτομα).

Η συνολική συνεισφορά του κλάδου των Κατασκευών σε όρους ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2017 σε 19,9 δισ. ευρώ (περίπου 11% του ΑΕΠ της χώρας). Σε όρους απασχόλησης, και λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, η συνολική συνεισφορά της κατασκευαστικής δραστηριότητας υπολογίζεται σε 505 χιλ. θέσεις εργασίας. Προκύπτει δηλαδή, ότι για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται στον κλάδο των Κατασκευών προστίθεται 1,8 ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας, εκ του οποίου 0,4 ευρώ καταλήγουν στα ταμεία του κράτους. Αντίστοιχα, για κάθε 1 εκατ. ευρωαξίας που παράγουν οι Κατασκευές, δημιουργούνται 44,5 θέσεις εργασίας στην οικονομία, εκ των οποίων οι 18 αφορούν άμεσα τον κλάδο των Κατασκευών.

Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι, επομένως, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τομέα των Κατασκευών. Η αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές και άλλα κατασκευαστικά έργα αποτελεί προϋπόθεση για την επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας και την αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Μοχλοί ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα

Σύμφωνα με την μελέτη του ΙΟΒΕ, η επιτάχυνση στην υλοποίηση ήδη σχεδιασμένων - προγραμματισμένων έργων υποδομής, που για διάφορους λόγους καθυστερούν, όπως για παράδειγμα το Ελληνικό, πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα.

Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα Υποδομών στηρίζεται σε ένα εθνικό μακροχρόνιο στρατηγικό όραμα για τις Υποδομές, στο οποίο εντοπίζονται οι επενδύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν και καθορίζεται η προτεραιότητά τους. Άλλοι παράγοντες που λειτουργούν θετικά είναι η αποτελεσματική διαχείριση των απειλών διαφθοράς, η ανάπτυξη ξεκάθαρων κριτηρίων που κατευθύνουν την επιλογή του έργου και του τρόπου υλοποίησης, η ύπαρξη προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου για επενδύσεις, ο συντονισμός της πολιτικής υποδομών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και η ενσωμάτωση των απαιτούμενων διαδικασιών διαβούλευσης.

Η εμπειρία δείχνει, ότι απαιτούνται σοβαρές προσπάθειες για την υλοποίηση των έργων μεγάλης κλίμακας, αλλά και ότι τα οφέλη από την ανάπτυξη και λειτουργία των έργων είναι σημαντικά. Τα πιθανά πεδία ανάπτυξης υποδομών συνδέονται με την υλοποίηση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και την έμφαση που δίνεται στους επιμέρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους η δυνητική ανάπτυξη είναι μεγαλύτερη. Επιπλέον, υπάρχουν και σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που επιφυλάσσει το μέλλον για τη χώρα και τον κλάδο των Κατασκευών, οι οποίες εδράζονται σε τάσεις που παρατηρούνται σε παγκόσμιο κυρίως, αλλά και σε εθνικό επίπεδο και θα μπορούσαν να αποτελέσουν συνιστώσες μιας εθνικής στρατηγικής για τις Υποδομές και τις Κατασκευές (π.χ. αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος στις σύγχρονες προδιαγραφές, υποδομές για βιομηχανική ανάπτυξη, υποδομές διασυνδέσεων με άλλες χώρες).

Ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη του κλάδου είναι το σύστημα δημοπράτησης και ανάθεσης δημόσιων έργων. Οι υπερβολικές εκπτώσεις που παρατηρούνται στους διαγωνισμούς καθιστούν επιτακτική ανάγκη την ανάπτυξη και εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος εντοπισμού των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (ΑΧΠ) και αποκλεισμού τους από τους διαγωνισμούς. Η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Έργων αποτελεί προϋπόθεση για την εξομάλυνση των προβλημάτων που υπάρχουν στο σύστημα ανάθεσης δημόσιων έργων.

Η ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας δεν μπορεί παρά να προέλθει και από την τόνωση των επενδύσεων σε νέες κατοικίες και άλλα κτήρια. Η απόκλιση των επενδύσεων σε κατοικίες στην Ελλάδα (0,6% του ΑΕΠ το 2017) συγκριτικά με τον μέσο όρο της ΕΕ (4,9%) είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Συνδέεται με διάφορους παράγοντες, όπως ο περιορισμός της τραπεζικής χρηματοδότησης και η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, ωστόσο, σημαντική επίπτωση είχε και η επιβολή υψηλών φόρων επί της ακίνητης περιουσίας (ΕΕΤΗΔΕ και ΕΝΦΙΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτάχυνση του ρυθμού ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα θα μπορούσε να τονώσει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση. Στην ίδια κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα λειτουργούσε και η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και η μείωση του ΦΠΑ στην οικοδομή από 24% σε 13%.

Επιπλέον, το κτιριακό απόθεμα είναι πεπαλαιωμένο. Σε μεγάλο ποσοστό δεν διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα θερμομόνωσης, ενώ περίπου το 84% έχει κτιστεί πριν από το 2000, δηλαδή πριν την εφαρμογή του πιο επικαιροποιημένου Αντισεισμικού Κανονισμού. Για την αναζωογόνηση του κτιριακού αποθέματος και τη βελτίωση της ποιότητας του είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν έργα εκσυγχρονισμού ή αντικατάστασης των υπαρχόντων κτηρίων και ιδίως των αστικών πολυκατοικιών, με παροχή κινήτρων και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για όλες τις αναγκαίες επεμβάσεις που απαιτούνται.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο υπολογίστηκε ότι η σταδιακή αύξηση των επενδύσεων σε Κατασκευές στον μέσο όρο της ΕΕ θα έχει πρόσθετα οφέλη στην οικονομία και την απασχόληση, οδηγώντας σε υψηλότερο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ έως και 1,8 ποσοστιαίες μονάδες και αύξηση των θέσεων εργασίας κατά περίπου 230.000 σε ορίζοντα δεκαετίας.

Προτάσεις πολιτικής

Ο τομέας των Κατασκευών είχε και συνεχίζει να έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Οι επενδύσεις σε κατοικίες, έργα υποδομών και κάθε είδους επιχειρηματικές εγκαταστάσεις αποτελούν έναν από τους κρίσιμους μοχλούς για την επιτάχυνση των ρυθμών μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας.

Τα ουσιαστικά βήματα για την εξασφάλιση και ενίσχυση της συνεισφοράς του τομέα των Κατασκευών στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας περιλαμβάνουν τα εξής:

- Επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη προγραμματισμένων έργων
- Άρση αντικινήτρων και παροχή κινήτρων για τις επενδύσεις σε κατοικίες και άλλα κτήρια
- Προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ΣΔΙΤ
- Διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά δημόσιων έργων, ώστε να βελτιστοποιείται η σχέση κόστους/οφέλους από τα έργα υποδομών στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους
- Καθορισμό προτεραιοτήτων στη βάση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για τις υποδομές.

Ειδικότερα προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις:

Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός Υποδομών: Θεσμοθέτηση Ανεξάρτητου Εθνικού Συμβουλίου Υποδομών με συμμετοχή ειδικών κρατικών λειτουργών και φορέων του κλάδου, με αρμοδιότητα να συμβουλεύει την κυβέρνηση για τις προτεραιότητες επένδυσης σε κύριες υποδομές, την βέλτιστη κατανομή των πόρων, διασφάλιση της λειτουργικής αξίας σε σχέση με το κόστος, τη σύνταξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών, κ.ά.

Σύστημα Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Παρακολούθησης Δημοσίων Έργων: Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης τεχνικών έργων, αναμόρφωση του μηχανισμού διαμόρφωσης προϋπολογισμών έργων και τυποποιημένες συμβάσεις τεχνικών έργων, συγκρότηση ανεξάρτητης εξειδικευμένης επιτροπής ελέγχου αιτιολογήσεων, πλήρης διαφάνεια, θεσμοθέτηση πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, σύστημα δημοπράτησης και ανάθεσης με πολλαπλά αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης προσφορών, συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς.

Επενδύσεις σε Κτίρια και Αγορά Ακινήτων: Ανάπτυξη προγράμματος εκτεταμένων κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται πολυετείς πιστώσεις φόρου για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (tax credits), αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων κ.α.

Χρηματοδότηση: Σταδιακή ενίσχυση του σκέλους υποδομών του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και επενδυτικών κεφαλαίων, προσφορά προς χρηματοδότηση πακέτων επενδυτικών έργων με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου και απόδοσης, καλύτερη προετοιμασία έργων ΣΔΙΤ για τη μεγιστοποίηση της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων σε κατασκευαστικά έργα, υιοθέτηση μοντέλου «Αυτόκλητων ή Πρότυπων Προτάσεων» (Unsolicited Proposals) κ.ά.

Άλλες θεσμικές παρεμβάσεις: Ψηφιοποίηση διαδικασιών με δημόσιο ηλεκτρονικό σύστημα, λειτουργία Τράπεζας Γης, υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της εξωστρέφειας του ελληνικού κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής στην εφαρμογή υποχρεωτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στα έργα, καθορισμός αναγκών σε εργατικό δυναμικό από βασικούς τομείς (οδικοί άξονες, σιδηρόδρομοι, ενέργεια, οικοδομικά έργα κ.ά.) και χάραξη των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, δημιουργία εξειδικευμένου για μεγάλες επενδύσεις και μεγάλα έργα τμήματος του ΣτΕ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η υγειονομική κρίση φέρνει οικονομική κρίση - 1,5% ανάπτυξης…

12:14 Διεθνείς Εξελίξεις

Πάνω από 36 εκατ. ανθρώπους και 12 πόλεις επηρεάζει η διεύρυνση της καραντίνας που επέβαλε η Κίνα σε μια ύστατη προσπάθεια να περιορίσει τη ραγδαία εξάπλωση του νέου κοροναϊού. Όμως...

Κοροναϊός: Πάνω από 40 εκατ. Κινέζοι αποκλεισμένοι στις πόλε…

12:10 Διεθνείς Εξελίξεις

Πάνω από 40 εκατομμύρια Κινέζοι βρίσκονται αποκλεισμένοι στις πόλεις τους σήμερα ύστερα από τα μέτρα προστασίας που ελήφθησαν για τον νέο κοροναϊό.

Φρ. Σβάμπε (SPD): Δεν βοηθούν οι κλειστές προσφυγικές δομές

12:08 Πολιτική

Ο Φρανκ Σβάμπε, εντεταλμένος του SPD για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χαρακτηρίζει ντροπή τη στάση της ΕΕ στο προσφυγικό, ενώ δΔηλώνει ότι κατανοεί τις ανησυχίες των κατοίκων των νησιών και απορρίπτει...

Ανώδυνη αποκατάσταση περιεδρικών συριγγίων και κύστης κόκκυγ…

11:55 Health Voice

Στο πλαίσιο της σύγχρονης Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενης εκτομής των συριγγίων και της κύστης κόκκυγος καθώς και η ενδοαυλική εκτομή όγκων του ορθοσιγμοειδούς σε αρχικό...

Ευρωζώνη: Χωρίς δυναμική η μεταποίηση τον Ιανουάριο

11:43 Διεθνείς Εξελίξεις

Η οικονομία της Ευρωζώνης δεν κατάφερε να αποκτήσει δυναμική τον Ιανουάριο. Αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης μεταποίησης και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της IHS Markit.

Μητσοτάκης: Η Ε.Ε. να δείξει περισσότερη προσοχή στη γειτονι…

11:37 Πολιτική

«Η Ελλάδα δεν είναι μέρος του προβλήματος στη Λιβύη αλλά μέρος της λύσης» και έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να βρίσκεται στην αίθουσα όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα...

Ιατρικό Αθηνών: Αποχωρήσεις επί αποχωρήσεων - Πώς προχωρά η …

11:25 Εισηγμένες

Το ένα μετά το άλλο τα στελέχη αποχωρούν από τον όμιλο του Ιατρικού Αθηνών τον τελευταίο καιρό, με την εταιρία να προαναγγέλει αντικατάστασή τους… εν ευθέτω χρόνω.

Ανακάμπτει η χρηματιστηριακή αγορά

11:18 ΧΑ

Άνοδο σημειώνει σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά, μετά τη χθεσινή ήπια διορθωτική πτώση, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι δεν συντρέχει ακόμη...

Σάκκαρη: Για πρώτη φορά στον 4ο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν

11:09 Sport Voice

Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να επικρατήσει της Νο10 στην παγκόσμια κατάταξη, Μάντισον Κις, στον 3ο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον 4ο γύρο της διοργάνωσης.

Alpha Bank: Με 5,25% η BlackRock

11:01 ΧΑ

Στο 5,25% διαμορφώνεται το ποσοστό της BlackRock στην Alpha Bank.

Frigoglass: Προσφορά ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης 260 ε…

10:57 ΧΑ

Σε προσφορά ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ονομαστικού κεφαλαίου 260.000.000 ευρώ με λήξη το 2025, προτίθεται να προβεί η θυγατρική της Frigoglass, Frigοglass Finance B.V.

Δυναμική ανάκαμψη στις ευρωαγορές

10:52 Ξένες Αγορές

Σημαντική άνοδο καταγράφουν σήμερα τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον νέο κινεζικό κοροναϊό ότι «είναι πολύ νωρίς για να κηρύξουμε παγκόσμιο συναγερμό» καθησύχασε κάπως...

Διασώσεις 47 μεταναστών και προσφύγων στην Χίο

10:37 Κοινωνία

Στη διάσωση 47 μεταναστών και προσφύγων σε ένα περιστατικό έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Χίου προχώρησε το Λιμενικό Σώμα Ελληνικής Ακτοφυλακής από 07.00 της 23.01.2020 έως 07.00 της 24.01.2020

ΗΠΑ: Προβάδισμα Μπάιντεν και Σάντερς για το προεδρικό χρίσμα…

10:36 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ηγείται των υπολοίπων υποψηφίων στην διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος των Δημοκρατικών, ενώ αρκετοί άλλοι υποψήφιοι κερδίζουν έδαφος στην προσπάθεια τους, να βρεθούν απέναντι...

Τι αλλαγές φέρνει το νέο ασφαλιστικό

10:31 Πολιτική

Από ώρα σε ώρα αναμένεται να τεθεί στη δημόσια διαβούλευση (opengov.gr) το νέο ασφαλιστικό, το οποίο το περιμέναμε χθες. Τι αλλάζει σε συντάξεις και επικουρικές.

Άντε να χαθείτε κι εσείς και το VAR σας…

10:16 Sport Voice

Το απίθανα «τυχαίο» περιστατικό στη Λαμία, όπου στο γκολ του Μάτος (33΄) που έκρινε την συνάντηση, υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες οφσάιντ, στιγμάτισε τα χτεσινά παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής της Super League, στην διάρκεια των...

Σήμερα η συνάντηση Μέρκελ-Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη

10:14 Διεθνείς Εξελίξεις

Η καγκελάριος της Γερμανίας πρόκειται να διεξαγάγει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη.

Κ. Μητρόπουλος (Attica Bank): Στρατηγική επιλογή η χρηματοδό…

10:07 Τράπεζες

Στρατηγική επιλογή για την Attica Bank αποτελεί η χρηματοδότηση της ενέργειας τόνισε ο πρόεδρος της Κώστας Μητρόπουλος, μιλώντας σήμερα σε ενεργειακό φόρουμ.

Ανοδικά ασιατικές αγορές και πετρέλαιο

09:57 Ξένες Αγορές

Ήπια ανοδικά κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι «είναι πολύ νωρίς για να κηρύξουμε παγκόσμιο συναγερμό» καθησύχασε κάπως τους επενδυτές. Κλειστά παραμένουν ωστόσο τα χρηματιστήρια...

Brexit: Υπέγραψαν τη συμφωνία Κομισιόν και Ευρωπαϊκό Συμβούλ…

09:46 Διεθνείς Εξελίξεις

Οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπέγραψαν σήμερα τη συμφωνία για το Brexit την οποία έχει εγκρίνει το Λονδίνο και τώρα αναμένεται η επικύρωσή της από το...

Ολυμπιακός: «Tο πρωτάθλημα είναι στημένο και δεν μπορεί να σ…

09:41 Sport Voice

Ανακοίνωση, με την οποία επιτίθεται στον Ιβάν Σαββίδη λέγοντας «Αφήνετε έναν Ρώσο ν' αλλοιώνει τους όρους του παιχνιδιού» και πως «το πρωτάθλημα είναι στημένο και δεν μπορεί να συνεχιστεί», εξέδωσε...

Μεταμνημονιακή αξιολόγηση: Πρόοδος στα ενεργειακά

09:38 Ειδήσεις

Πρόοδος στα ανοιχτά θέματα της μεταμνημονιακής αξιολόγησης του τομέα ενέργειας σημειώθηκε στη συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη και του υφυπουργού Γεράσιμου Θωμά με τους επικεφαλής των θεσμών.

Ξεκινά η δίκη για την τραγωδία στην Μάνδρα - 21 οι κατηγορού…

09:30 Κοινωνία

Σήμερα το πρωί αναμένεται να ξεκινήσει ενώπιον του Β' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου η δίκη των 21 κατηγορουμένων για την απώλεια των 24 ζωών στις πλημμύρες στην Μάνδρα Αττικής τον Νοέμβριο του...

Κοροναϊός: 25 νεκροί, πάνω από 800 επιβεβαιωμένα κρούσματα

09:24 Διεθνείς Εξελίξεις

Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι στην κεντρική Κίνα ζουν πλέον σε πόλεις που έχουν τεθεί σε καραντίνα καθώς οι αρχές της χώρας προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωση του νέου κοροναϊού...

Πόνος στον ώμο: Επαναστατική θεραπεία προλαμβάνει μεγάλα χει…

09:18 Health Voice

Αξιοσημείωτη βελτίωση στην ανακούφιση του πόνου και στη λειτουργία προσφέρει μια επαναστατική, ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος για τη θεραπεία της ρήξης στροφικού πετάλου του ώμου.

Η Nissan ηγείται της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το CDP

09:09 Car Voice

O περιβαλλοντικός οργανισμός, συμπεριέλαβε τη Nissan στην λίστα «A» των πρωτοπόρων εταιριών. 

Θεοδωρίδης - Σεμέδο: Ο γραφικός και ο «σου βγάζω το καπέλο»

09:05 Sport Voice

Για το ότι έκανε μακακία με το παιδί που μαζεύει τις μπάλες ο Σεμέδο, προχτες το απόγευμα στο Ηράκλειο, ούτε λόγος να γίνεται.

Σάλος από τις αθλιότητες Γεραπετρίτη ότι η απλή αναλογική έφ…

08:56 Πολιτική

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ο κατά τα άλλα σοβαρός Γιώργος Γεραπετρίτης, ίσως ο πιο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν χθες το βράδυ μιλώντας στη Βουλή για το νέο εκλογικό...

Το Μαξίμου ταρακουνήθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ ξύπνησε;

08:40 Πολιτική

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν. Μόνο στη Λέσβο, 10.000 κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν. Ίδια κατάσταση σε Σάμο, Χίο, Κω και Λέρο.

Quest: Σαφής στόχευση στα φωτοβολταϊκά το 2020 - Φιλοδοξεί ν…

08:34 Εισηγμένες

Η ενέργεια και ο συνεχής εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου της στον συγκεκριμένο τομέα είναι από τους κύριους στόχους της Quest μέσα στο 2020.

Χάνουν τις μειώσεις των κρατήσεων φόρου για τον μήνα Ιανουάρ…

08:26 Ειδήσεις

Xιλιάδες συνταξιούχοι με ετήσιες αποδοχές άνω των 8.636 ευρώ χάνουν, τελικά, τις μειώσεις στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος που αντιστοιχούν στον μήνα Ιανουάριο με βάση τη νέα ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα, η...

ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Καστέλι και Καζίνο εδραιώνουν τον Γ. Περιστέρη

08:20 Εισηγμένες

Εδραιώνεται και ισχυροποιείται η θέση του επιχειρηματία Γιώργου Περιστέρη στον όμιλο της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ με αφορμή τις δύο τελευταίες σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις. Πρόκειται για την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή...

Η αντεπίθεση του Σαλβίνι και η μάχη για την... ψυχή της Ιταλ…

08:16 Γνώμες

Την ευκαιρία να πάρει την εκδίκηση του θα έχει αυτό το Σαββατοκύριακο ο Ματέο Σαλβίνι. Και αν τα καταφέρει η Ιταλία θα μπει σε περιπέτειες, ο αντίκτυπος των οποίων σίγουρα...

Τρελοκομείο η… ΕΡΤ

08:14 Ο Σάτυρος

Μια κατάσταση… τρέλας ζουν τον τελευταίο καιρό αυτοί που ετοιμάζουν το υπόλοιπο του νέου προγράμματος της ΕΡΤ. Κάτι από πίεση από τους… πάνω, που πιέζονται από τους ακόμα πιο πάνω και...

Bραβεία… παρωδία

08:13 Ο Σάτυρος

Πώς γίνεται να βραβεύεις κάποιον για τη θητεία του στο δελτίο ειδήσεων συγκεκριμένου καναλιού όταν δεν έχει συμπληρώσει ούτε… χρόνο; Ή να βραβεύεις κάποιους συνεχώς επιδεικτικά, αγνοώντας κάποιους άλλους. Γενικά τα βραβεία...

Δεν ταιριάζουν οι... «τύπου» Αταίριαστοι

08:11 Ο Σάτυρος

Δεν τους «βγαίνει» το πρωινό στην ΕΡΤ, πόσο μάλλον όταν πάνε να… κοπιάρουν άλλη εκπομπή, άλλου καναλιού. Το χιουμοράκι πρωί-πρωί, οι σανίδες, τα μαδέρια κ.λπ., κ.λπ. δεν  ταιριάζουν ούτε στο προφίλ...

Βαριές οι αλυσίδες των δανείων

08:10 Ο Ενδελεχής

Αγκομαχούν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ αφού τα δανειακά βάρη που άφησε η Μαρινόπουλος, ο Βερόπουλος και η Προμηθευτική σε Σκλαβενίτη My Market και Μασούτη αντίστοιχα λειτουργούν ανασταλτικά στην αύξηση των περιθωρίων κέρδους. Έτσι αυτό που...

Στο επίκεντρο φημών για εξαγορά

08:10 Ο Ενδελεχής

Εν τω μεταξύ, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναζητεί τρόπο ενίσχυσης του τζίρου της, καθώς από το 2017 μετράει απώλειες, αλλά και των περιθωρίων κέρδους της, τα οποία υφίστανται πίεση λόγω του ισχυρού...

Αχνό φως στο τούνελ...

08:08 Ο Ενδελεχής

Μετά από αρκετούς μήνες άρχισαν να επανεμφανίζονται προϊόντα της Creta Farms στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτό οφείλεται στη πιστωτική ένεση των 4 εκατ. ευρώ από τις πιστώτριες τράπεζες. Έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 αναμένεται...

Η «ουρά» του χακαρίσματος

08:07 Παρατραπεζίτης

Έχει μεγάλη «ουρά» το θέμα του χακαρίσματος στοιχείων από χιλιάδες πιστωτικές κάρτες, για το οποίο σας έκανα λόγο την περασμένη εβδομάδα. Όσο και αν οι τράπεζες λένε ότι η υπόθεση έκλεισε...

Οι «παλιές αμαρτίες» στο τραπέζι της αξιολόγησης

08:07 Παρατραπεζίτης

Τα δάνεια των επιχειρήσεων που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση του Δημοσίου θα είναι από τα πρώτα θέματα που ζητούν λύση κατά την πέμπτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση που ολοκληρώνεται σήμερα. Το ζήτημα...

Ομολογιακό με... courier

08:06 Μαύρη Λίστα

Στην Ελλάδα της τραπεζοκρατίας του «παλιού συστήματος». Γίνονταν αυτά! Λέτε να γίνονται και σήμερα; Η Εμπορική Τράπεζα χορηγούσε δάνεια με... courier (την εταιρεία δεν την έχω ακόμα εξακριβώσει). Και μάλιστα ομολογιακά...

Το κόλπο της κάθε Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

08:05 Μαύρη Λίστα

Και της κάθε πολυεθνικής.   Παίρνει τα υπερκέρδη που βγάζει στην Ελλάδα και τα φορολογεί σε χώρες με χαμηλή φορολογία ή τα... εξάγει στην «μαμά» εταιρεία με τα οποία αυτή διασώζεται εμφανίζοντας...

Πατούλης: Γαβγίζει

08:01 Μαύρη Λίστα

Ωραίος ο περιφερειάρχης Αττικής.   Αντί ακόμα να απολογείται για το γεγονός ότι με πέντε πόντους χιόνι έκλεισε για μέρες η Εθνική Οδός Αθηνών- Λαμίας, σκορπάει τα λεφτά της Περιφέρειας. Και όταν...

Γενικός Δείκτης: Οι στηρίξεις διατηρούν την ανοδική τάση

01:02 ΧΑ

Η βραχυχρόνια ανερχόμενη ευθεία Α δίνει τον τόνο στην ανοδική πορεία των τιμών κατά το τελευταίο δίμηνο καθώς με την στήριξη της τροφοδοτεί την καταγραφή υψηλοτέρων επιπέδων, σε συνδυασμό με...

ΠΟΥ: Πολύ νωρίς για κήρυξη παγκόσμιου συναγερμού για τον κορ…

21:44 Health Voice

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε ανακοίνωση για το νέο κοροναϊό που πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα και κρούσματα έχουν καταγραφεί σε πολλές χώρες του πλανήτη, τονίζοντας πως «είναι πολύ νωρίς για...

Κρίμα για τον Σπανούλη

21:34 Sport Voice

Αμαρτία απ' το θεό για τον Βασίλη.

Γερμανική Βουλή: Παράνομο το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης

21:14 Διεθνείς Εξελίξεις

H νομική προσέγγιση του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη σχετικά με τη δικαιοδοσία των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο από την Επιστημονική Υπηρεσία της γερμανικής ομοσπονδιακής βουλής...

Τσίπρας: Σύντομα εκλογές

21:03 Πολιτική

"Όποτε και αν γίνουν οι επόμενες εκλογές, είτε τώρα είτε το Φθινόπωρο, είτε του χρόνου είτε το 23, όποτε και αν γίνουν, θα γίνουν με απλή αναλογική" τόνισε ο Αλέξης...

ΥΠΟΙΚ: Υπεγράφησαν δύο αποφάσεις για το πάγωμα του ΦΠΑ στα α…

20:43 Ειδήσεις

Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέγραψε σήμερα δύο αποφάσεις που αφορούν στη διαδικασία αναστολής της επιβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα ακίνητα για τρία έτη, μέχρι το τέλος του 2022.

Eλλάκτωρ: 70 εκατ. ευρώ άντλησε με τη νέα ομολογιακή έκδοση

20:27 Εισηγμένες

Την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών ονομαστικής αξίας 70 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6 3⁄8%, τιμή έκδοσης 102,50% και λήξη το 2024, ανακοίνωσε...

Κόλλησε το... VAR

20:19 Sport Voice

Η εξυγίανση μπήκε στο βιβλίο Γκίνες.

Με απώλειες έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

20:07 Ξένες Αγορές

Με πτώση έκλεισαν την Τετάρτη τα βασικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τις επιπτώσεις της επιδημίας του κοροναϊού που ξεκίνησε από την Κίνα και της αρνητικής αντίδρασης των...

Βαρουφάκης: Κάθε κυβέρνηση και εκλογικός νόμος

20:02 Πολιτική

Την έντονη αντίθεσή του απέναντι εκλογικό νόμο της ενισχυμένης αναλογικής που επαναφέρει η κυβέρνηση με το μπόνους των 50 εδρών εξέφρασε κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Τσαβούσογλου: Θέλουμε συνεργασία με Ρωσία για τα κοιτάσματα …

19:38 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Τουρκία ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με την Ρωσία στον τομέα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα παράλια της Κύπρου, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο πρακτορείο Ria...

ΥΠΕΝ για πώληση ΔΕΠΑ Εμπορίας: Βήμα για περαιτέρω άνοιγμα τη…

19:23 Ειδήσεις

Ως σημαντικό βήμα για το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου χαρακτήρισε το υπουργείο Ενέργειας τον διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

ΤΑΙΠΕΔ: Έναρξη του διαγωνισμού για το 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας

19:15 Ειδήσεις

Σήμα για την έναρξη διεθνούς διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. έδωσε το TAIPEΔ, κατόπιν της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου...

ΣΥΡΙΖΑ κατά "αφηγήματος" Ράικου

19:08 Πολιτική

Για "μυθιστόρημα" Ράικου κάνουν λόγο κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κατάθεση της πρωην εισαγγελέως Διαφθοράς στην προανακριτική Επιτροπή για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τονίζοντας  ότι "Εν ολίγοις παραδέχτηκε ότι...

Ρωσία: Δεν σκοπεύουμε να αναγνωρίσουμε τα Κατεχόμενα ως κράτ…

18:59 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ρωσία τάσσεται υπέρ της διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σε αντίθεση με τις φήμες που διαδίδονται, δεν προτίθεται να προβεί...

Eπιτυχία

18:53 Sport Voice

Μόνο 8.