Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 43
Log in

Εγκρίθηκαν οι νέες μετοχές της MPB

H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της MPB, Frigoglass, Sprider και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Ιπποτούρ.

H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της MPB, Frigoglass, Sprider και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Ιπποτούρ.

Αναλυτικότερα η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή:

* 488.167.604 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας 'MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD', οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 23η Φεβρουαρίου 2011.

* 31.495 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας 'FRIGOGLASS A.B.E.E.', που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τα στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 25η Φεβρουαρίου 2011.

* 26.262.660 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας 'SPRIDER STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ', νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,90, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 78.787.980 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 24η Φεβρουαρίου 2011. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 28η Φεβρουαρίου 2011. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 0,90 ορίστηκε η 3η Μαρτίου 2011.

Επιπλέον, η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

* τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας 'ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.' από ευρώ 0,50 σε ευρώ 0,30 καθώς και για τις περαιτέρω αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,30 σε ευρώ 0,55 και εν συνεχεία από ευρώ 0,55 σε ευρώ 0,57. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 2.983.127 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 3,42, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 17.898.763 κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 24η Φεβρουαρίου 2011. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 28η Φεβρουαρίου 2011.

Τέλος, η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των ως άνω νέων μετοχών της εταιρίας από ευρώ 3,42 σε ευρώ 0,57. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 0,57 ορίστηκε η 3η Μαρτίου 2011.

* την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας 'VELL' με διακριτικό τίτλο 'VELL GROUP A.E.' - σε 'Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' και του διακριτικού της τίτλου σε 'Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.', η οποία θα ισχύει από την 25η Φεβρουαρίου 2011.