Log in

Άργησαν αλλά το... θυμήθηκαν: Δρομολογούνται νομικές ενέργειες κατά της Novartis

Δέκα συνολικά ενέργειες -δικαστικές και εξώδικες- δεσμεύεται ότι θα δρομολογήσει η κυβέρνηση για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας και ηθικής βλάβης έχει υποστεί το Ελληνικό Δημόσιο από μη νόμιμες ενέργειες της εταιρείας «NOVARTIS Hellas Α.Ε.Β.Ε.».

Γράφει ο: 

Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται η άσκηση αγωγών για προσβολή της προσωπικότητας, για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης και για ανόρθωση υλικών ζημιών του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς επίσης και η πραγματοποίηση ελέγχων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κι από τις φορολογικές αρχές της χώρας μας για να διαπιστωθεί τυχόν διάπραξη παραβάσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων ελληνικών δημοσίων ελεγκτικών αρχών. Στις ενέργειες περιλαμβάνονται επίσης και η υποβολή αιτήματος προς τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ για παροχή όλων των στοιχείων που προέκυψαν από τις εκεί έρευνες, καθώς επίσης και η πρόσκληση της εταιρείας για εξωδικαστική-συμβιβαστική επίλυση των όποιων διαφορών της με το Ελληνικό Δημόσιο.

Τις ενέργειες του Ελληνικού Δημοσίου κατά της εταιρείας υπέδειξε στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) αφού συνεδρίασε σε πλήρη ολομέλεια.

Η άσκηση των ενεργειών προαναγγέλλεται επισήμως από την κυβέρνηση σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών το πρωί της 7ης Ιανουαρίου. Η ανακοίνωση συνοδεύεται και από το κείμενο της γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. στο οποίο περιλαμβάνονται οι προτάσεις του Συμβουλίου για τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Όπως προκύπτει, ειδικότερα, από την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών και από το πρακτικό της γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., το οποίο συνετάχθη στις 24 Δεκεμβρίου 2020, τα συναρμόδια υπουργεία θα προβούν στις ακόλουθες ενέργειες κατά της εταιρείας "NOVARTIS Hellas A.E.B.E.":

1) Άσκηση αγωγής κατά της εταιρείας για προσβολή της προσωπικότητας του Δημοσίου και των λοιπών δημοσίων νομικών προσώπων με αίτημα τη μη επανάληψη της προσβολής αυτής στο μέλλον και τη χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από τη συμπεριφορά των οργάνων της...

2) Άσκηση αγωγής κατά της εταιρείας για την ανόρθωση της υλικής ζημίας του Δημοσίου ή άλλων δημοσίων νομικών προσώπων μετά τον προσδιορισμό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ύψους αυτής.

3) Εξέταση, κατά περίπτωση, της δυνατότητας παράστασης του Δημοσίου ή και των λοιπών δημοσίων νομικών προσώπων (ΕΟΠΥΥ, e-EΦΚΑ κλπ) για υποστήριξη της κατηγορίας σε εκκρεμείς ποινικές δίκες, κατά το μέρος που στις υποθέσεις αυτές εντάσσονται τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν την παράνομη συμπεριφορά των στελεχών της εταιρείας, όπως αυτή περιγράφεται στη Συμφωνία Αναστολής Δίωξης (Σ.Α.Δ.) και υποβολή αιτήματος προς τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές για την παροχή αντιγράφων των ποινικών δικογραφιών που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη Συμφωνία.

4) Άμεση διαβίβαση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, της Συμφωνίας Αναστολής Δίωξης και των λοιπών στοιχείων που υπάρχουν σχετικά με την παράνομη συμπεριφορά της εταιρείας στην Ελλάδα, προκειμένου να ενεργηθούν τα προβλεπόμενα.

5) Άμεση διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες της ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του υπουργείου Οικονομικών, της Συμφωνίας Αναστολής Δίωξης και των λοιπών στοιχείων που υπάρχουν, προκειμένου να γίνει έρευνα για τυχόν διάπραξη φορολογικών ή άλλου είδους παραβάσεων από την εταιρεία, για την κρίσιμη, κατά τη Συμφωνία χρονική περίοδο κατά την οποία συνέτρεξε η ομολογημένη παραβατική συμπεριφορά της.

6) Άμεση διαβίβαση της Συμφωνίας σε όλες τις λοιπές Ανεξάρτητες Αρχές και ΝΠΔΔ (Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ΣΔΟΕ, ΕΟΠΥΥ, ΥΠΕΔΥΦΚΑ), στις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς, προκειμένου να αξιολογηθούν τα εκεί αναφερόμενα πραγματικά περιστατικά προς έλεγχο και τυχόν επιβολή κυρώσεων.

7) Με δεδομένη την ομολογημένη παράνομη συμπεριφορά, που περιγράφεται στη Συμφωνία Αναστολής Δίωξης (Σ.Α.Δ.), η οποία συνιστά ενεργητική δωροδοκία, αλλά και σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, να εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα, η περίπτωση αποκλεισμού της εταιρείας από τη συμμετοχή της σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης καθώς και η περίπτωση εγγραφής της στον κατάλογο αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων, που τηρείται στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, μεταξύ των οποίων είναι η προστασία της δημόσιας υγείας (άρθρο 73 παρ. 3 περ. α' ν. 4412/2016).

8) Άμεση αποστολή αιτήματος προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ, για την παροχή όλων των στοιχείων της υπόθεσης που αφορούν στη δράση της "NOVARTIS Hellas A.E.B.E.", βρίσκονται στην κατοχή του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και αποτέλεσαν τη βάση για την υπογραφή της Συμφωνίας Αναστολής Δίωξης.

9) Επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διαδικασία του άρθρου 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εάν και εφόσον υφίσταται νόμιμος τίτλος κατά της εταιρείας.

10) Πρόσκληση της εταιρείας για εξωδικαστική-συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που έχει ανακύψει, με σκοπό την καταβολή αποζημίωσης για την ανόρθωση της ζημίας που το Δημόσιο και τα λοιπά νομικά πρόσωπα υπέστησαν από την ομολογημένη παραβατική συμπεριφορά της.