Log in

Πώληση μετοχών της Σαράντης

Σε πώληση συνολικά 5.869 κοινών ονομαστικών μετοχών της Σαράντης προέβη στις 31/03/15 και την 01/04/15 ο κ. Krzysztof Kaminksi, με την ιδιότητα «Άλλος Διευθυντής» του Ομίλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εν λόγω πωλήσεις έγιναν στην τιμή των 7,79 ευρώ και ήταν συνολικής καθαρής αξίας 45.719,51 ευρώ.