Log in

Lamda Development: Συρρίκνωση ζημιών - EBITDA Ομίλου σε υψηλό ρεκόρ

Συρρίκνωση ζημιών, αλλά και την υψηλότερη επίδοση στα EBITDA σε επίπεδο Ομίλου κατέγραψε η Lamda Development, το 2016.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το 2016, σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα μόνο κατά €3,2 εκατ. έναντι ζημιών €22,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η λειτουργική κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA), κινήθηκε περαιτέρω ανοδικά παρουσιάζοντας αύξηση 8% το 2016 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε στα €43 εκατ.. Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε €33,8 εκατ, σημειώνοντας αύξηση 12,7% σε σχέση με το 2015 και καταγράφοντας την υψηλότερη κερδοφορία προ αποτιμήσεων στην ιστορία της εταιρείας.

Αναλυτικότερα:
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 2,9% σε σύγκριση με το 2015 ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο παρέμεινε αμετάβλητη. Η μέση πληρότητα πλησιάζει το 99% ενώ εξακολουθεί να παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για μισθώσεις.

Η λειτουργική κερδοφορία του "The Mall Athens" ανήλθε στα €26,5 εκατ. σημειώνοντας σημαντική άνοδο κατά 7,7%. Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε κατά 1,4%. Η λειτουργική κερδοφορία του "Mediterranean Cosmos" στη Θεσσαλονίκη είχε επίσης αντίστοιχη σημαντική άνοδο κατά 6,6% και ανήλθε σε €14,5 εκατ. Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων αυξήθηκε κατά 3,7%, ο αριθμός των επισκεπτών κατά 0,5% ενώ συνεχίζει να βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης. Σε ό,τι αφορά το Golden Hall, η ετήσια λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε σε €15,2 εκατ., παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 9,4%. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και ο αριθμός των επισκεπτών κινήθηκαν ανοδικά κατά 4,7% και 1,9% αντίστοιχα. Όλα τα ανωτέρω αποτελέσματα, επιβεβαιώνουν για άλλη μία χρονιά την ηγέτιδα θέση των εμπορικών μας κέντρων στο χώρο του λιανεμπορίου αλλά και την ανθεκτικότητά τους στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας.
Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Λειτουργική Κερδοφορία των Εμπορικών

(ποσά σε € εκατ.) 2016 2015 %
“The Mall Athens” (50%) 13,3 12,3 7,7
“Mediterranean Cosmos” 14,5 13,6 6,6
“Golden Hall” 15,2 13,9 9,4
Retail EBITDA 43,0 39,8 8

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στην ετήσια λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά €1,6 εκατ. σε σύγκριση με €1,7 εκατ. το αμέσως προηγούμενο έτος.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθε στα €33,8 εκατ. παρουσιάζοντας ρεκόρ κερδοφορίας με αύξηση κατά 12,7% και το οποίο οφείλεται στην άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων.
Άλλη σημαντική θετική εξέλιξη είναι η σταθεροποίηση των εμπορικών τιμών των ακινήτων μετά από έξι συνεχή έτη πτώσης κυρίως λόγω αυξήσεων των συντελεστών κεφαλαιοποίησης και αυξήσεων στη φορολογία. Η απομείωση των αξιών των ακινήτων μας περιορίστηκε σημαντικά σε € 5,3 εκατ. σε σύγκριση με €18,5 εκατ. το προηγούμενο έτος.
Συνολικά, σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα μόνο κατά €3,2 εκατ. έναντι ζημιών €22,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €403,7 εκατ. (€5,22 ανά μετοχή) έναντι €408,1 εκατ. που ήταν την 31/12/2015.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.) 2016 2015 %
Αναλογικό (Pro–Forma) EBITDA προ αποτιμήσεων 33,8 30,0 12,7%
Ζημιές από αποτίμηση ακινήτων -5,3 -18,5  
Καθαροί Τόκοι -22,5 -21,5  
Αποσβέσεις -1,2 -1,2  
Φόροι -8,0 -10,9  
Ενοποιημένα Αποτελέσματα -3,2 -22,1  

Η μετοχή της Lamda Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στη Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή. Aπό τις αρχές του τρέχοντος έτους καταγράφει οριακές απώλειες της τάξεως του 2,3%, ακολουθώντας την ίδια πορεία με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής €4,70 στις 24/03/2017 το τρέχον discount σε σχέση με το NAV διαμορφώνεται σε 10%. 

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ("Net Loan to Value”) ανέρχεται στο 41,2%, επίπεδο πολύ ικανοποιητικό. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι, με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2016, η εταιρεία είχε στη κατοχή της 2.366.007 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,97% του συνόλου των μετοχών, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,87 ανά μετοχή.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά: "Το 2016 αποτέλεσε έτος σταθμό για την Εταιρεία καθώς η LAMDA Development κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας. Επίσης σταθεροποιήθηκε η εμπορική αξία των ακινήτων της μετά από 6 χρόνια συνεχούς πτώσης, η οποία οφείλετο στη μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας παρά το γεγονός ότι η κερδοφορία των ακινήτων της εταιρείας βελτιωνόταν . Eπικεντρωμένοι σε αναπτυξιακές προοπτικές και σε διεθνείς συνεργασίες και με απολύτως πελατοκεντρική προτεραιότητα, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον".