Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Dionic: Χρειαζόμαστε άμεσα κεφάλαιο κίνησης - Στον «αέρα» η εταιρεία

«Εάν δεν υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης, ως κεφάλαιο κίνησης, δεν είναι εφικτή η αναστροφή της πορείας των οικονομικών μεγεθών», σημειώνει ο όμιλος Dionic κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Γράφει ο: 

Αξίζει να σημειωθεί πως την 30ή.06.2020, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 54,7 εκατ. ευρώ, έναντι 47 εκατ. την 31η.12.2019, επιβάρυνση δηλαδή του κεφαλαίου κίνησης κατά 7,7 εκατ. μέσα σε μόνο ένα εξάμηνο.

Σύμφωνα με την Dionic, ανεξάρτητα από τη μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας, με δεδομένη την χρηματοοικονομική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, είναι επιτακτική η ανάγκη επίτευξης συμφωνίας αναχρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων ή/και άντλησης κεφαλαίων από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.

Ο όμιλος, κληθείς από την Ε.Κ. να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν για την μείωση της επίδρασης της πανδημίας του Covid-19 στην λειτουργία του, αναφέρει, συμπληρώνοντας τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της 30ής.06.2020:

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης και αποτελεσμάτων του ομίλου οι βασικότερες συνέπειες της πανδημίας ήταν οι εξής:

  • Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων την 30.06.2020 κατά το ποσό 54,7 εκατ. ευρώ έναντι 47 εκατ. την 31.12.2019, επιβάρυνση δηλ. του κεφαλαίου κίνησης κατά 7,7 εκατ. Μεγάλη επίδραση στο παραπάνω μέγεθος είχε η καθυστέρηση ή/και απώλεια εισπράξεων από πελάτες του ομίλου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που επλήγησαν άμεσα ή έμμεσα από την πανδημία.
  • Η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων σε επίπεδα βιώσιμα για τον όμιλο
  • Η αδυναμία επικοινωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία διατήρησης σημαντικών συνεργασιών κυρίως στον κλάδο υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα ο αποκλεισμός εταιρειών του ομίλου στην συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς λόγω έλλειψης εγγυητικών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης. Η απώλεια των παραπάνω εσόδων στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 2,7 εκατ. ευρώ.
  • Η παύση των εμπορικών δραστηριοτήτων των νέων συνεργασιών στον κλάδο της τεχνολογίας ως υποδιανομέας γνωστών brands. Η απώλεια των παραπάνω εσόδων το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 1,1 εκατ. ευρώ.
  • H παύση των εισαγωγών ηλεκτρικών ειδών λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης. Η απώλεια των παραπάνω εσόδων το πρώτο 6μηνο του 2020 ανήλθε σε 1,2 εκατ. ευρώ.
  • Η παύση εξαγωγών προϊόντων τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Η απώλεια των παραπάνω εσόδων το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 5,3 εκατ. ευρώ.

Με σκοπό την αντιμετώπιση των παραπάνω η διοίκηση του ομίλου Dionic εκπόνησε πλάνο δράσης, τα βασικότερα σημεία του οποίου είναι:

  • Για τη μείωση περαιτέρω λειτουργικών ζημιών, αποφασίστηκε η μείωση του προσωπικού των κλάδων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού μετά τον αποκλεισμό των εταιρειών του ομίλου από την συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. Ειδικότερα η μείωση του προσωπικού ανήλθε σε 129 άτομα.
  • Πλήρης αξιοποίηση των κρατικών ενισχυτικών μέσων όπως αυτά, προβλέπονται από σχετικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και σχετίζονται με την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους. Μεταξύ των μέτρων που ήδη έχει αιτηθεί η εταιρία συγκαταλέγεται η επιδότηση του μισθολογικού κόστους, η επιδότηση των τόκων για τους μήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο 2020 και το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης.
  • Επαφές με βασικούς πιστωτές της εταιρείας και κυρίως με τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας αναχρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο όμιλος, στην περίοδο 1.1-30.6.2020 υπήρξε πολύ σημαντική μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και των ταμειακών διαθεσίμων με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία συνεργασίας για την επίτευξη συμφωνίας αναχρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και το κεφάλαιο κίνησης το οποίο απαιτείται για την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας για τον διακανονισμό και επιμήκυνση αποπληρωμής των ρυθμισμένων ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων του ομίλου, την περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικτυακής δραστηριότητας των εταιρειών του ομίλου στο χώρο του εμπορίου κυρίως στην ελληνική αγορά στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, την επανεκκίνηση των εξαγωγών στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων τεχνολογίας,, την επανεκκίνηση των νέων συνεργασιών στον κλάδο της τεχνολογίας και τέλος την επανεκκίνηση των εισαγωγών ηλεκτρικών ειδών.

All rights reserved. Fmvoice 2006-2018.