Log in

Τρ. Πειραιώς: Που πάσχει το σχέδιο εξυγίανσης

Επί χάρτου, κινδυνεύει να μείνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς που παρουσίασε χθες η διοίκηση Χαντζηνικολάου – Μεγάλου , αφού σύμφωνα με αυτό αρκούν κεφάλαια 700-800 εκατ. Ευρώ – όσα υπολόγιζε και ο Τζον Πόλσον- για την πλήρη εξυγίανση του Ομίλου.

Γράφει ο: 

Το σχέδιο που παρουσιάστηκε ναι μεν αφορά κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους ενός δις ευρώ αλλά πέφτει χαμηλότερα , αν στο παραπάνω ποσό αν υπολογιστεί η μη καταβολή τόκων  του δανείου των CoCos για τις χρήσεις 2020-2021 . Αν όπως ανάφεραν χθες βράδυ τραπεζικοί παράγοντες αρκεί 1 δις ευρώ για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας στο 5% , τότε «οι άλλοι επικεφαλής των ελληνικών συστημικών τραπεζών θα πρέπει να πάνε σπίτι τους».

Κατά τους ίδιους παράγοντες τα ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια φθάνουν , αν δεν υπερβαίνουν τα 2 δις ευρώ και αυτά υπό τις σημερινές συνθήκες,  είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθούν. Πάντως η Πειραιώς  ανακοίνωσε ότι με τος σχέδιο που παρουσίασε  « θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επιταχύνει ουσιωδώς το σχέδιο εξυγίανσης των στοιχείων ΝΡΕ ενεργητικού της.
Ενδεικτικά, τα εν λόγω κεφάλαια ύψους 1 δισεκ. ευρώ. θα διευκολύνουν επιπρόσθετη από αναγνώριση 5 δισ μη εξυπηρετούμενα ανοίγματαπερίπου, επιπλέον των 7 δισ. τιτλοποιήσεων (Phoenix και Vega) του προγράμματος «Ηρακλή»που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.»

Χθες επισημοποιήθηκε η απόρριψη από την ΕΚΤ της πρόθεσης της Τράπεζας να πληρώσει το τοκομερίδιο ύψους 150 εκατ. Ευρώ για το μετατρέψιμο δάνειο του 2015. Μετά από αυτό το ΤΧΣ καθίσταται απόλυτος κυρίαρχος της Τράπεζας και το ποσοστό του αυξάνεται στο 61,34% του μετοχικού της κεφαλαίου .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του « το ΤΧΣ είναι έτοιμο να στηρίξει την Τράπεζα  στην προσπάθειά της για την ενίσχυση του ισολογισμού της, τη σημαντική απομείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), την αποτελεσματική ενίσχυση των λειτουργιών της, καθώς και τη θεμελίωση μιας βιώσιμης και επαναλαμβανόμενης οργανικής κερδοφορίας.

Το ΤΧΣ, στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει να στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Eκτελεστική Διοίκηση της Τράπεζας στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της και την υλοποίηση της στρατηγικής της, με έμφαση στον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου και την ελαχιστοποίηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Το ΤΧΣ αναγνωρίζει την μακροχρόνια συνεισφορά των ιδιωτών μετόχων στην θετική πορεία της Τράπεζας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΧΣ θα επιδιώξει κατά τη διάρκεια του έτους 2021 και υπό τον όρο της ύπαρξης ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά, να διευκολύνει την ουσιαστική συμμετοχή ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με μείωση του δικού του ποσοστού, αποσκοπώντας στη διατήρηση της κεφαλαιακής ισχύος της Τράπεζας και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος.»

Χθες ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα για το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου.  Η Τράπεζα παρουσίασε ζημιές 150 εκατ. Ευρώ . Αναλυτικότερα τα καθαρά έσοδα της Τράπεζας Πειραιώς από τόκους το 3ο 3μηνο 2020 έφτασαν τα €380 εκατ., +8% σε ετήσια βάση και +3% σε τριμηνιαία.

Τα νέα δάνεια ύψους 2δισ. ευρώ που εκταμιεύθηκαν το 3ο 3μηνο 2020, καθώς και τα 2,5δισ. κατά το πρώτο εξάμηνο και η αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων συνέβαλαν στην ενίσχυση των καθαρών εσόδων τόκων.
Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά φόρων ήταν μηδενικά το 3ο 3μηνο 2020 σε σύγκριση με 82εκατ. κέρδη το 2ο 3μηνο 2020 και 49εκατ. το 3ο 3μηνο 2019.

Στο 3ο τρίμηνο 2020 ο φόρος ανήλθε σε 79 εκατ. κυρίως λόγω λογιστικοποίησης φόρων που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega.

 Σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Μεγάλου διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας:

«Η επιτυχής ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού θα οδηγήσει στην επίτευξη μία σειράς στρατηγικών στόχων για την Τράπεζα Πειραιώς, παρέχοντας στη Διοίκηση της Τράπεζας στρατηγική εστίαση στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, διευκολύνοντας τη στρατηγική εξυγίανσης ισολογισμού.
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα, αξιοποιώντας την πρόοδο της περιόδου 2017-2019, ολοκλήρωσε τη φάση κατάρτισης του νέου σχεδίου μετασχηματισμού για τα επόμενα 3-5 χρόνια και έχει ξεκινήσει τη φάση υλοποίησης, με προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω με 17 πρωτοβουλίες, 120 έργα και 100 βασικούς λειτουργικούς δείκτες δημιουργίας αξίας. Εντός του 4ου τριμήνου 2020, στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού της Τράπεζας, περίπου 1,000 εργαζόμενοι θα κάνουν χρήση του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης και περίπου 40 καταστήματα θα κλείσουν