Log in

Εθνική Τράπεζα : Μείωση προβλέψεων – αύξηση κερδών

H ανάκαμψη των οργανικών εσόδων, μείωση των προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις και ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων ( μείωση καταστημάτων , εθελούσιες έξοδοι προσωπικού ) είναι οι βασικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τη συνολική εικόνα της Εθνικής Τράπεζας για το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Γράφει ο: 

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν κατά το τρίτο τρίμηνο σε 137 εκατ. Ευρώ  από 58 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 .  Τα κέρδη μετά από φόρους το Εννεάμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε 602 εκατ., αυξημένα κατά 33% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανέκαμψαν σημαντικά κατά 12% ή 32 εκατ. Ευρώ σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 304 εκατ. Ευρώ το Γ’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την αύξηση στα υπόλοιπα των εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω της αυξημένης συμμετοχής της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης καταθέσεων προθεσμίας

Μετά την αρνητική επίδραση του γενικού απαγορευτικού στη διεξαγωγή συναλλαγών κατά το Β’ τρίμηνο 2020, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν αύξηση ύψους 13% σε τριμηνιαία βάση το Γ’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των προμηθειών τόσο Λιανικής όσο και Εταιρικής Τραπεζικής. Σε επίπεδο εννεαμήνου και παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, σε 188 εκατ. Ευρώ , αντανακλώντας την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 43 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020. Το Εννεάμηνο 2020, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 830 εκατ. Ευρώ .

Στην Ελλάδα, η περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων το Γ’ τρίμηνο 2020 (-1% σε τριμηνιαία βάση) είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αποκλιμάκωσή τους κατά 8,5% και 9,7% σε ετήσια βάση, αντίστοιχα, το Εννεάμηνο 2020. Οι λειτουργικές δαπάνες σημείωσαν πτώση 4% σε ετήσια βάση.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 640 εκατ. Ευρώ το Εννεάμηνο 2020, ήτοι 244μ.β. επί των δανείων μετά από προβλέψεις, ενσωματώνουν τις προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού, οι οποίες επιβάρυναν κυρίως τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2020 και αντιστοιχούν σε 147μ.β. επί των δανείων μετά από προβλέψεις σε μη ετησιοποιημένη βάση.

Το υπόλοιπο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε επίπεδο Τράπεζας μειώθηκε σε επίπεδα κάτω των 10 δισ. Ευρώ το Γ’ τρίμηνο 2020.

Οι νέες αθετήσεις δανείων (defaults) διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η αρνητική επίπτωση της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη στοχευμένη εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών της Τράπεζας, καθώς και των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης.

Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,5 δισ. Ευρώ το δεκάμηνο 2020, ενισχυμένες κατά 42% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις.Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων αναμένεται να υπερβούν σημαντικά τον στόχο των 4 δις ευρώ για το 2020 που είχε θέσει η Τράπεζα προ κορωνοϊού, επωφελούμενες από τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι εγχώριες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,5 δις ευρώ ή 3% από την αρχή του έτους σε€43,7 δις ευρώ , αντανακλώντας εισροές καταθέσεων ιδιωτών, ως αποτέλεσμα της αύξησης των αποταμιεύσεων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Η επιτυχής έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους 500 εκατ.  Ευρώ με εξαετή διάρκεια και τοκομερίδιο 2,75% αποτελεί μέρος της στρατηγικής βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής της Τράπεζας μέσω της διεύρυνσης των κεφαλαίων δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL). Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί επίσης έμπρακτη επιβεβαίωση της δέσμευσης της Εθνικής Τράπεζας να στηρίξει την ελληνική οικονομία, με την χρηματοδότηση έργων στον κλάδο της ενέργειας να αποτελεί στρατηγικό στόχο της Τράπεζας Δείκτης CET1 στο 15,9%3, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακή Επάρκειας να ανέρχεται σε 16,9%3

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 16,9% και υπερβαίνει κατά σχεδόν 600 μ.β. τις προσαρμοσμένες για την πανδημία του κορωνοϊού κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2020.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, αναφέρει μεταξύ άλλων : 

Κατά τη διάρκεια του 2020, στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας και την Ελληνική οικονομία, προσφέροντας στοχευμένα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών και δάνεια με επιδότηση επιτοκίου, σε συνδυασμό με την ταχεία ενεργοποίηση των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης.

Συνολικά, περισσότεροι από 85 χιλ. λογαριασμοί πελατών μας έχουν επωφεληθεί από την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, εκ των οποίων τα 3/4 α είναι νοικοκυριά. Οι νέες πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, έχουν υπερβεί τα 3,5 δισ., ενώ αναμένεται να ξεπεράσουν τον στόχο των 4 δισ. Ευρώ για το 2020
που είχαμε θέσει πριν την εξάπλωση της πανδημίας. Με το βλέμμα στο 2021 και μετά τη λήξη των προαναφερθέντων μέτρων στήριξης, σε όσους πελάτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες θα προσφέρουμε κατάλληλα προϊόντα προσωρινού χαρακτήρα.

Κατά τους επόμενους μήνες, στα πλαίσια του προγράμματος μετασχηματισμού της ΕΤΕ, θα προχωρήσουμε σε δύο συναλλαγές υψίστης σημασίας για την Τράπεζα – την αποεπένδυση από την Εθνική Ασφαλιστική και την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier). Με την πρώτη συναλλαγή επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την ισχυρή θέση μας στην χαμηλής διείσδυσης ασφαλιστική αγορά μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας. To Project Frontier που θα εκκινήσει σε μερικές εβδομάδες θα συντελέσει στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της ΕΤΕ ύψους περίπου €10 δισ. κατά περίπου €6,0 δισ. Πρόσθετες οργανικές και μη ενέργειες αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα της Τράπεζας εντός του 2021».