Log in

Τροπολογία - μαμούθ στο νομοσχέδιο για το λαθρεμπόριο

Επανένταξη οφειλετών στις 100-120 δόσεις - Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις ακινησίας οχημάτων με πρόστιμα 10.000 - 30.000 ευρώ για τους παραβάτες.

Γράφει ο: 

Την επανένταξη οφειλετών σε παλιές ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής 100 και 120 δόσεων που είχαν απωλέσει λόγω μη καταβολής μηνιαίων δόσεων την περίοδο Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020 προβλέπει, μεταξύ άλλων, τροπολογία που κατέθεσαν στην Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος. Η επανένταξη θα γίνεται για την υπολειπόμενη οφειλή υπό την προϋπόθεση της καταβολής της δόσεως του μηνός Δεκεμβρίου 2020.

Επιπλέον με άλλες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ίδια τροπολογία:

1) Καθιερώνεται καθεστώς ηλεκτρονικής δήλωσης της ακινησίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, το οποίο δεν απαιτεί την φυσική παρουσία των ιδιοκτητών των οχημάτων στις Δ.Ο.Υ. για την κατάθεση των πινακίδων αλλά μόνο την απλή δήλωση της ακινησίας μέσω εφαρμογής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλης τη Δημόσιας Διοίκησης gov.gr . Σε περίπτωση κατά την οποία ιδιοκτήτης οχήματος που δήλωσε ακινησία θα εντοπίζεται να κυκλοφορεί το όχημα κανονικά θα τού επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Επιπλέον, ο παραβάτης ιδιοκτήτης θα καλείται να πληρώσει τα μη καταβληθέντα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας εις διπλούν. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο θα τριπλασιάζεται και θα εκτινάσσεται στα 30.000 ευρώ και επιπλέον θα αφαιρείται από τον ιδιοκτήτη για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης.

2) Προβλέπεται η δημιουργία ειδικού ιστότοπου στο gov.gr, όπου με μόνη την πληκτρολόγηση του αριθμού κυκλοφορίας κάθε οχήματος, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί στο μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημοσίως πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας του οχήματος, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής του, την τυχόν δήλωσή του ως απωλεσθέντος ή κλαπέντος και άλλες πληροφορίες. Στις πληφορορίες που θα παρέχονται δεν θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κ.λπ.).

3) Ορίζεται ότι το ποσό της αποζημίωσης που θα λαμβάνει από το κράτος κάθε ιδιοκτήτης εκμισθούμενου ακινήτου για την αναγκαστική μείωση των μισθωμάτων του κατά 40% - ποσό το οποίο ανέρχεται στο 50% της εισοδηματικής του απώλειας (στο 50% του 40% του μισθώματος ή στυ 20% του μισθώματος) - είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

4) Προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων που θα καταβληθούν στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

5) Απαλλάσσεται από τη φορολογία το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.

6) Χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση κάθε πράξη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση από το Δημόσιο δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων υγρών καυσίμων, που εισπράττονται από τις τελωνειακές αρχές και που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα πενήντα (50) ευρώ, και τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο των διαφυγουσών επιβαρύνσεων, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.

7) Επανακαθορίζονται κατηγορίες προϊόντων στα οποία επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης και ειδικότερα αυτές των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και των οριζόμενων περιπτώσεων καφέ.

8) Προβλέπεται η εφαρμογή υφιστάμενης ρύθμισης του Τελωνειακού Κώδικα περί καταστροφής ή απώλειας προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τελούν υπό καθεστώς αναστολής, στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και στα προϊόντα καφέ ή με βάση τον καφέ και καθορίζεται η διαδικασία καταστροφής τους.

9) Διευρύνονται, με την προσθήκη των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και των οριζόμενων περιπτώσεων καφέ, οι κατηγορίες προϊόντων που απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης εφόσον, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα, προορίζονται για ίδια χρήση.

10) Προσδιορίζεται, για τις οριζόμενες περιπτώσεις προϊόντων καφέ η έννοια του υπόχρεου για την καταβολή του φόρου κατανάλωσης. Περαιτέρω, καθορίζονται για μετά την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, δηλαδή το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, οι προϋποθέσεις: βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης, καθώς και του αναλογούντος Φ.Π.Α. επιστροφής του εισπραχθέντος φόρου κατανάλωσης όταν, μετά τη θέση τους σε ανάλωση, τα ανωτέρω προϊόντα εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε, καθώς και οι δικαιούχοι επιστροφής του εν λόγω φόρου.

11) Επεκτείνονται απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης, σε περίπτωση χρησιμοποίησής της και για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση.

12) Θεσπίζονται οι προϋποθέσεις για τη διακίνηση, υπό καθεστώς αναστολής, των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων, που προορίζονται για εξαγωγή μέσω βυτιοφόρων οχημάτων και ορίζεται το ύψος του προστίμου για κάθε περίπτωση παραβίασής τους.

13) Εντάσσονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13% και άλλα αγαθά όπως (i) μουστάρδα παρασκευασμένη, (ii) παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τα συμπληρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζονται (iii) σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών.

14) Επιστρέφεται το τέλος ταξινόμησης σε αυτούς που το κατέβαλαν, σε περίπτωση οχημάτων, τα οποία δεν ταξινομήθηκαν, με συνέπεια να μην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας, λόγω εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή αποστολής τους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε..

15) Επαναπροσδιορίζεται το όργανο της εποπτείας, καθοδήγησης και του συντονισμού των ενεργειών των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος σε σχέση με τις υποθέσεις, που έχουν επιληφθεί ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.

16) Τροποποιείται το άρθρο 23 του ν. 4009/2011, αναφορικά με τη διαδικασία απόδοσης υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ποσών (ποσοστό 7%) από τα εισοδήματα των Καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από επιχειρηματική δραστηριότητα.