Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ICAP: Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με την ICAP, παρουσίασαν σημαντική αύξηση το 2011/10 (55%), κυρίως λόγω της εντυπωσιακής ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών σταθμών. Πτώση στα κέρδη.

Αναλυτικότερα, ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνιστά ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο τμήμα της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής. Η συνεχής ανάπτυξη που παρουσιάζει ο κλάδος των ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια σχετίζεται με την αναγκαιότητα μείωσης του βαθμού εξάρτησης από την «οικονομία των υδρογονανθράκων».

Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου παρουσιάζονται στην έκτη έκδοση της κλαδικής μελέτης «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» της ICAP Group.

Στον τομέα παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μονάδων, καθεμιά εκ των οποίων αποτελεί συνήθως μια αυτόνομη εταιρεία, σε πολλές περιπτώσεις θυγατρική μιας μεγαλύτερης επιχειρηματικής οντότητας. Τα επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ΑΠΕ σε επίπεδο μονάδων παραγωγής Η/Ε προέρχονται κυρίως από τον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και τον ενεργειακό κλάδο.

Στον ευρύτερο κλάδο δραστηριοποιείται, επίσης, αξιόλογος αριθμός προμηθευτών συστημάτων ενεργειακής εκμετάλλευσης ΑΠΕ, το πλήθος των οποίων παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Δυνατό σημείο του κλάδου των ΑΠΕ αποτελεί το υψηλό εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό δυναμικό της χώρας (αιολικό δυναμικό, ηλιοφάνεια κτλ.) συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες του ευρύτερου γεωγραφικού μας χώρου και η χρήση του συστήματος feed-in tariff για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη νέων έργων (δεδομένης της υπάρχουσας ύφεσης της οικονομίας), οι καθυστερήσεις στις πληρωμές της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ο κορεσμός των δικτύων σε περιοχές με υψηλό ενεργειακό δυναμικό.

Αναφερόμενη στην εξέλιξη και διάρθρωση της εγκατεστημένης ισχύος, καθώς και στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, η Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, σημειώνει τα εξής:

«Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (σε MW) αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 23% την πενταετία 2006-2011. Ειδικότερα, το 2011 η ισχύς αυξήθηκε κατά 40% σχεδόν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα αιολικά πάρκα καλύπτουν διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των ΑΠΕ, με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται σε 68% το 2011. Ακολούθησαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα με ποσοστό 21,6% και οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί με 8,5% το ίδιο έτος. Το 85% περίπου της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος βρίσκεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το υπόλοιπο 15% στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ (σε MWh) ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 2006-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 18%. Οι συνολικές πωλήσεις Η/Ε από ΑΠΕ (σε αξία) παρουσίασαν σημαντική αύξηση την περίοδο 2006-2011 (με μέσο ετήσιο ρυθμό 33,9%). Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2011/10 (55%) κυρίως λόγω της εντυπωσιακής ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών σταθμών».

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει δείγματος 121 επιχειρήσεων του κλάδου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2010 και 2011.

Από τα σχετικά δεδομένα προέκυψε ότι, oι συνολικές πωλήσεις των 121 εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 43,6% το 2011/10. Με χαμηλότερο, ωστόσο, ρυθμό αυξήθηκε το μικτό κέρδος (14,6%). Ο υπερδιπλασιασμός των λοιπών λειτουργικών εξόδων επιδείνωσε το λειτουργικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, το οποίο μειώθηκε κατά 31,7%.

Τελικά, το καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου εισοδήματος) υποχώρησε κατά 37,5% το 2011/10, ενώ και τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 11,9%.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες, το ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει συνεχή αύξηση την περίοδο 2012-2020. Ειδικότερα, η συνολική παραγόμενη Η/Ε από ΑΠΕ εκτιμάται ότι θα εμφανίσει μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης του 15% έως το 2020.

 

All rights reserved. Fmvoice 2006-2018.